Hae tut­kin­non­suo­ri­tusoi­keut­ta

Haluatko tohtoriksi ohjelmastamme? Hyvä valinta! Tutustu ensin yliopiston yleisiltä sivuilta löytyviin yhteisiin tohtorikoulutuksen hakuohjeisiin, sillä niiden perusteella osaat valmistella hakemukseen ehdottomasti vaadittavat dokumentit. Palaa sitten tälle sivulle lukemaan lisää tohtoriohjelmakohtaisista valintaperusteista ja hakuohjeista.

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa voi suorittaa teologian tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon. Teologian tohtorin tutkintoa suorittamaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut suomalaisessa yliopistossa teologian maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut muun soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon kuin teologian maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Soveltuvaksi katsotaan suoritettu tutkinto tai koulutus, johon sisältyy syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu jatko-opintojen pohjaksi.

On tärkeää, että varmistat hyvissä ajoin ennen hakemista olevasi hakukelpoinen tohtorikoulutukseen. Hakukelpoisuuteen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Yleiset aiempaa opintotaustaa koskevat kelpoisuusvaatimukset.
 • Kielitaitoa koskevat vaatimukset.
 • Opintotaustan ja kielitaidon todentaminen annettuja ohjeita noudattaen.
 • Ohjausjärjestelyjen tulee täyttää ohjelman vähimmäisvaatimukset (ks. tarkemmin valintaperusteet). Aloita ohjaajien etsiminen ajoissa – se vie usein aikaa.

Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset etenevät tieteellisen arviointiin tohtoriohjelmassa. Lisää tietoa yleisestä hakukelpoisuudesta, kielitaitovaatimuksista ja näiden todentamisesta löydät yliopiston yleisistä hakuohjeista.

Sen lisäksi, että aiempi tutkintosi täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset, sen tulee soveltua pohjaksi suunnitellulle tutkimusaiheelle ja tieteenalalle. Soveltuvaksi katsotaan suoritettu tutkinto tai koulutus, johon sisältyy syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu jatko-opintojen pohjaksi.

Voidaksesi hakea tohtoriohjelmaan, kaikkien hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuna, arvosteltuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeuksia tähän sääntöön ei tehdä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

 • Kevään 2020 hakuaika alkaa 1.4.2020 kello 09.00 ja on käynnissä 15.4.2020 kello 15.00 asti. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 12.6.2020 mennessä. Tarjotut opiskelupaikat tulee vastaanottaa 22.6.2020 mennessä. Tässä haussa myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2020.
 • Syksyn 2020 hakukierros järjestetään 1.–15.9.2020. Haussa myönnettävät opinto-oikeudet alkavat 1.1.2021.
 • Kevään 2021 hakukierros järjestetään 1.–15.4.2021. Haussa myönnettävät opinto-oikeudet alkavat 1.8.2021.

Hakemuksen valmistelu

Hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella, joka on avoinna täytettäväksi vain hakukierroksen ajan. Linkki lomakkeeseen löytyy kohdassa ’Hakemuksen jättäminen’. Tutustu huolella alla listattuihin tutkimus- ja opintosuunnitelmaa, ohjausjärjestelyjä ja hakuasiakirjoja koskeviin ohjeisiin ja valmistele ne huolellisesti hyvissä ajoin.

Kaikki hakijat toimittavat seuraavat hakuasiakirjat (kohdat 1–5 sisältyvät sähköiseen hakulomakkeeseen; kohdat 6–7 liitetään pdf-tiedostoina hakulomakkeeseen):

1. Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa, ja se syötetään hakulomakkeen ennalta määrättyihin vastauskenttiin. Hakulomakkeella tutkimussuunnitelma on jaettu alla listattuihin osiin. Valmistele tutkimussuunnitelma alusta asti noudattelemaan hakulomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta.

Tutkimussuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)
 • Tieteenala (valikko)
 • Tieteenalan tarkenne tai lisätietoja (vapaa tekstikenttä)
 • Väitöskirjan kieli
 • Muu väitöskirjan teossa tarvittava kielitaito
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000)
 • Tutkimussuunnitelma sisältää matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja (kyllä/ei)
 • Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (2000)
 • Mikä on motivaatiosi tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja erityisesti tähän tutkimusaiheeseen? Kerro myös miksi haet valitsemaasi tohtoriohjelmaan.
 • Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000)
  Miten väitöskirjahanke liittyy aiempaan tutkimukseen? Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat?
 • Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000)
  Kerro tässä, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Esittele lyhyesti tutkimuksen hypoteesit tai tutkimuskysymykset. Minkälaisia tutkimustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja minkälainen uutuusarvo niillä on tutkimusalaa tai aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle? Voit pohtia lyhyesti myös, mikä on tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella?
 • Tutkimusmenetelmät sekä käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (3500)
  Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500)
  Kerro lyhyesti, miten aiot hankkia tutkimuksen mahdollisen aineiston ja kuinka sitä käytät. Liittyykö aineiston säilyttämiseen erityisiä eettisiä tai tietosuojaan tai omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Onko aineisto mahdollista avata myös muiden tutkijoiden käyttöön? Hakuvaiheessa ei tarvitse hallita avoimeen julkaisuun ja tutkimusaineiston säilyttämiseen liittyviä eettisiä ja laillisia kysymyksiä (mm. tietosuoja, omistusoikeudet jne.). Riittää, että olet alustavasti miettinyt, millaisia kysymyksiä aineiston keräämiseen ja säilyttämiseen voi liittyä.
 • Eettiset kysymykset (1000)
  Liittyykö tutkimusaiheeseen, menetelmiin tai aineistoihin eettisiä kysymyksiä (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen), jotka tulisi huomioida? Tarvitaanko tutkimukselle eettisen toimikunnan ja/tai eläinkoelautakunnan lausunto tai tutkimuslupa? Emme odota sinun olevan tutkimusetiikan ammattilainen hakuvaiheessa. Olennaista on, että olet pohtinut liittyykö tutkimusaiheeseesi eettisiä kysymyksiä ja, jos liittyy, miten aiot niitä lähestyä.
 • Tehdäänkö tutkimuksessa eläinkokeita? (kyllä/ei)
 • Tutkimussuunnitelman pääasiallinen kirjallisuus (2500)
 • Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja vai monografia)
 • Artikkelien julkaisusuunnitelma ja -aikataulu tai monografiaväitöskirjan alustava jäsennys (1000)
  Monografiaväitöskirjan alustava jäsennys tai artikkelien alustava julkaisuaikataulu, jos suunnitelmana on artikkeliväitöskirja.
 • Tutkimustyön alustava aikataulu (2000)
 • Suunniteltu rahoitus, mukaan lukien tähän mennessä tähän tutkimukseen saatu ja haettu merkittävä rahoitus (1000)
  Jos et ole (vielä) hakenut rahoitusta tai palkkapaikkaa, voit kirjoittaa tähän ”Ei”.
 • Arvioitu väittelyvuosi

2. Väitöskirjatyötä tukeva osaaminen ja opintosuunnitelma (CV) (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen (1500)
  Kokemus tutkimustyöstä, muu tieteellinen toiminta sekä muut tieteelliset ansiot, mukaan lukien mahdolliset palkinnot ja muut akateemiset huomionosoitukset.
 • Mahdolliset aiemmat julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500)
 • Mahdollinen kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500)
 • Mahdolliset urakatkokset (1500)
  Halutessasi voit ilmoittaa tässä esim. mahdolliset perhevapaat, ase- tai siviilipalvelusajan tai muut opintojasi mahdollisesti hidastaneet syyt.

3. Alustava opintosuunnitelma. Tutustu tältä sivulta löytyvään tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan ennen oman, alustavan opintosuunnitelmasi laatimista. Hakulomakkeella on oma kohtansa tieteenalaopintojen opintosuunnitelmalle ja yleisten valmiustaitojen opintosuunnitelmalle.  Opintosuunnitelmassa olennaista on, että olet alustavasti hahmottanut millaiset opinnot tukisivat väitöskirjatyötäsi ja millaisessa aikataulussa aiot opintoja suorittaa.

Opintosuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Tieteenalaopinnot 30 op (1500)
 • Yleiset valmiustaidot 10 op (1500)
 • Tähän mennessä mahdollisesti suoritetut tohtoriopinnot (opintopisteet)

4. Maisterintutkielman otsikko ja tiivistelmä tai selvitys muusta tieteellisestä toiminnasta (750)

5. Tieto väitöskirjan ohjaajiksi suostuneista henkilöistä. Tarkempia tietoja ohjaukseen liittyvistä vaatimuksista löydät ohjelman valintaperusteista (myöhemmin tällä sivulla). Hakemusta ei voi jättää, jos hakijalla ei ole hakuvaiheessa alustavaa suostumusta vähintään yhdeltä ohjaajalta, joka on pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa hakija hakee suorittamaan.

6. Kopio tutkintotodistuksesta, jonka perusteella jatko-opinto-oikeutta haetaan, sekä kopio tutkintoon liittyvästä opintosuoritusotteesta. Myös Helsingin yliopistosta valmistuneiden hakijoiden tulee liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannattu kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta. Huom. Mikäli olet suorittanut kaikki hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot (ks. kohta "Kuka voi hakea"), mutta et ole vielä saanut tutkintotodistusta, sinun tulee liittää hakemukseen opintosuoritusote, josta käy selkeästi ilmi, että tutkintoosi kuuluvat opinnot on suoritettu, arvosteltu ja rekisteröity hakuajan päättymiseen mennessä. Huom. Hakemuslomakkeelle on mahdollista halutessaan liittää myös mahdollista kandidaatintutkintoa koskevat todistusliitteet. Näiden liittäminen hakemukseen ei kuitenkaan ole pakollista.

7. Kielitaitotodistus. Helsingin yliopisto edellyttää akateemisen kielitaidon todistamista kaikilta hakijoilta. Tutustu yliopiston yhteisistä hakuohjeista löytyviin vaihtoehtoisiin kielitaidon todistamistapoihin hyvissä ajoin ennen hakemista. Yleisten kielitaitovaatimusten täyttämisen lisäksi hakijoilta edellytetään riittävää kielitaitoa mahdollisissa muissa suunnitellut väitöstutkimuksen kannalta relevanteissa kielissä. Muu kielitaito arvioidaan hakudokumenttien (esim. opintosuoritusotteella näkyvät kieliopinnot) sekä alustavien ohjauskeskustelujen perusteella.

Huom! Muualta kuin Helsingin yliopistosta valmistuneiden tulee lisäksi toimittaa oikeaksi todistetut kopiot kohdissa 6 ja 7 mainituista dokumenteista. Lisätietoa vaadittavista asiakirjoista ja niiden oikeaksi todistamisesta löydät täältä.

Hakemukset liitteineen tulee jättää hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukset lähetetään käyttämällä sähköistä hakulomaketta, joka sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00.

Oikeaksi todistetut paperikopiot hakemuksen liitteistä toimitetaan postitse Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Ohjeet liitteiden toimittamiseen löydät täältä.

Huom! Koronavirustilanteen takia huhtikuun hakukierroksen liitteiden toimittamisessa on poikkeuksellinen määräaika. Lue tarkemmat ohjeet yliopiston yleisistä hakuohjeista tohtorikoulutettaville.

Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen liitteitä ei hyväksytä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Jatko-opiskelijaksi ottamisesta päättää tavoitetutkinnosta vastaavan tiedekunnan dekaani teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Johtoryhmä pyytää tieteenalalta lausunnon hakemuksesta, mutta ei ole valintapäätöksessään sidottu lausunnossa esitettyyn kantaan.

To­teu­tet­ta­vuus, so­pi­vuus ja tie­teel­li­nen mer­ki­tys

Tutkimus- ja opintosuunnitelmien laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota niiden toteutettavuuteen, tieteelliseen merkitykseen ja sopivuuteen tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Opintosuunnitelmaa arvioidaan erityisesti sen realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Aikataulun osalta tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että kokopäiväisen jatko-opiskelijan tulisi pyrkiä väitöskirjan tekemiseen noin neljässä vuodessa. Ohjaajilta edellytetään tukea tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Päätökseen vaikuttavat myös aiempien opintojen soveltuvuus tohtorintutkinnon pohjaksi ja riittävä menestys aiemmissa opinnoissa sekä tohtoriohjelman mahdollisuus tarjota korkeatasoista ohjausta ja tukea. Hakemus voidaan hylätä, mikäli väitöskirjatutkimukselle ei löydy sopivaa ohjausta.

Ohjausjärjestelyt

Jatko-opiskelijalla tulee olla vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin yksi on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Ainakin yhdellä ohjaajista tulee olla dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys. Ohjaajien alustavaa puoltoa hakemukselle edellytetään hakuvaiheessa. Poikkeustapauksissa, jos toisen ohjaajan etsintä on vielä kesken, hakemuksen voi jättää ja opiskelijaksi voidaan hyväksyä hakija, jolla on vain yksi ohjaaja. Hakuvaiheessa annetut ohjaajien puollot eivät sido päätöksentekoa.

Väitöskirjan ohjaajaksi ei voida hyväksyä henkilöä, jolla on entuudestaan yli kymmenen aktiivista väitöskirjaohjattavaa. Päätöksenteossa huomioidaan lisäksi ohjaajan tuloksellisuus ohjaajana sekä ohjaajan muut tutkimukselliset ja yliopistoyhteisölliset vastuut. Mikäli ohjaajaksi nimetty on jäämässä eläkkeelle tai hänen työsuhteensa on päättymässä vuoden kuluessa siitä, kun hänet nimetään ohjaajaksi, tulee huolehtia siitä, että opiskelijalla on tämän jälkeenkin ohjaaja, joka on yllä kuvatun kaltaisessa työsuhteessa tiedekuntaan. Erityisesti monitieteellisissä töissä haetaan usein ohjaajia yli tieteenalarajojen.

Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuprofessori. Vastuuprofessori voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Hakijan ei tarvitse etsiä itselleen vastuuprofessoria vaan vastuuprofessorin nimeäminen on hakemusta puoltavien ohjaajien tehtävä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalla tulee yleisissä valintalinjauksissa määritellyn kielitaidon lisäksi olla riittävä taito niissä kielissä, joita hän tarvitsee jatko-opinnoissaan. Väitöskirjatyöskentelyyn ja haetun pääaineen jatko-opintoihin edellytetty kielitaito arvioidaan hakijan alustavien ohjauskeskustelujen, muiden mahdollisten yhteydenottojen sekä hakemukseen toimitettujen liitteiden perusteella.

Valintakiintiö

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta. Tohtoriohjelmakohtaisesta uusien opiskelijoiden enimmäismäärästä enintään puolet valitaan vuoden ensimmäisellä hakukierroksella. Ohjelman vuosittainen enimmäismäärä vuodelle 2020 on 19 opiskelijaa.

Tohtorintutkinto koostuu teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa väitöskirjasta ja 40 op pakollisista opinnoista. Pakolliset opinnot on jaettu 30 opintopisteen tieteenalaopintoihin ja 10 opintopisteen yleisiin valmiustaitoihin. Kaikkien opiskelijoiden tulee suorittaa tutkijaseminaari osana tieteenalaopintoja. Muut tieteenalaopinnot on jaettu kuuteen osa-alueeseen – opinnot tulee aina koostaa niin, että ne sisältävät opintosuorituksia vähintään kolmelta osa-alueelta. Kaikkien opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 1 op tutkimusetiikkaa.

Tieteenalaopinnot (30 op)

 • Tutkijaseminaari 5–10 op (Pakollinen. Tutkijaseminaarin laajuus pääsääntöisesti 5 op.)

Tutkimusetiikka (Valitse 1–5 op. Suoritettava vähintään 1 op laajuisena)

 • Tutkimusetiikka: perusteet
 • Tutkimusetiikka: muut opinnot

Kansainvälistyminen (Valitse enintään 5 op)

 • Kansainvälistyminen: konferenssi 1
 • Kansainvälistyminen: konferenssi 2
 • Kansainvälistyminen: tutkijavaihto tai opetus ulkomaisessa yliopistossa
 • Kansainvälistyminen: muu tieteellinen toiminta

Väitöskirjatyötä tukevat sisältöopinnot (Valitse enintään 15 op)

 • Väitöskirjatyötä tukevat sisältöopinnot: alkukieliset tekstit
 • Väitöskirjatyötä tukevat sisältöopinnot: tieteenalan yleiset sisältöopinnot
 • Väitöskirjatyötä tukevat sisältöopinnot: tieteenalan aiempi tutkimus
 • Väitöskirjatyötä tukevat sisältöopinnot: tieteenalan nykytutkimus
 • Väitöskirjatyötä tukevat sisältöopinnot: tieteenalakohtaiset erikoisalat

Metodi- ja teoriaopinnot (Valitse enintään 20 op)

 • Metodi- ja teoriaopinnot: tieteenalakohtaiset metodiopinnot
 • Metodi- ja teoriaopinnot: yleiset metodiopinnot
 • Metodi- ja teoriaopinnot: tieteenalakohtaiset teoriaopinnot
 • Metodi- ja teoriaopinnot: yleiset teoriaopinnot
 • Metodi- ja teoriaopinnot: tieteenfilosofia
 • Metodi- ja teoriaopinnot: aineistonhallinta

Julkaisutoiminta ja tutkimusviestintä (Valitse enintään 5 op)

 • Julkaisutoiminta ja tutkimusviestintä: tieteelliset julkaisut
 • Julkaisutoiminta ja tutkimusviestintä: tieteellinen toimitustyö
 • Julkaisutoiminta ja tutkimusviestintä: muu tutkimusviestintä

Väitöskirjatyötä tukevat kieliopinnot (Valitse enintään 5 op)

 • Väitöskirjatyötä tukevat kieliopinnot: latinaa jatko-opiskelijoille
 • Väitöskirjatyötä tukevat kieliopinnot: muut kielet

Yleiset valmiustaidot (10 op)

Suorita 10 opintopistettä yleisten valmiustaitojen opintoja yhdeltä tai useammalta seuraavista osa-alueista:

 • Tohtoriohjelman tohtorikurssi 1-3 (1 op / kurssi)
 • Kommunikaatiotaidot, julkaiseminen ja tiedeviestintä
 • Yliopistopedagogiikka
 • Tutkimusjohtaminen ja tiede yhteiskunnassa
 • Urasuunnittelu ja työelämätaidot
 • Muut yleisten valmiustaitojen opinnot