Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Suunnitteletko tohtoriopintoja tohtoriohjelmassamme? Aluksi on hyvä tutustua yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja sen jälkeen perehtyä tarkemmin tohtoriohjelmakohtaisiin valintakriteereihin ja hakuohjeisiin.

Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelmassa (PsyCo) voidaan suorittaa psykologian tohtorin, kasvatustieteen tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoja. Kasvatustieteen tohtorin tutkinnon voi suorittaa vain, mikäli on suorittanut kasvatustieteen syventävät opinnot. Psykologian tohtorin tutkinnon voi suorittaa, mikäli on suorittanut psykologian maisterin tutkintoon kuuluvat syventävät opinnot sekä harjoittelun.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

On tärkeää, että varmistat hyvissä ajoin ennen hakemista olevasi hakukelpoinen tohtorikoulutukseen. Hakukelpoisuuteen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Yleiset aiempaa opintotaustaa koskevat kelpoisuusvaatimukset.
 • Kielitaitoa koskevat vaatimukset.
 • Opintotaustan ja kielitaidon todentaminen annettuja ohjeita noudattaen.
 • Tohtoriohjelman valintaperusteissa määritellyt ohjausjärjestelyjä koskevat vähimmäisvaatimukset.

Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset etenevät tieteellisen arviointiin tohtoriohjelmassa. Katso yliopiston yleiset säädökset koskien jatko-opintokelpoisuutta.

Huomioithan, että koronavirustilanteen takia huhtikuun 2020 hakukierroksella hakemuksen liitteiden toimittamisessa on poikkeuksellinen määräaika, ks. lisää yliopiston yleisistä hakuohjeista.

Tutkinnonsuoritusoikeutta voit hakea, kun sinulla on valmis maisterin tutkinto (tai vastaava). Mikäli olet suorittanut kaikki opinnot mutta et ole vielä saanut tutkintotodistusta, sinun tulee liittää hakemukseen vapaamuotoinen todistus, jossa vahvistetaan, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (ml. tutkielma) on sekä arvosteltu että rekisteröity hakuajan päättymiseen mennessä. Tällaisen vahvistuksen voi kirjoittaa  tutkinnon myöntävän korkeakoulun virallinen edustaja, esimerkiksi opiskelijapalvelut. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

Hakukelpoisuutta ja tutkinnonsuoritusoikeutta koskevat kysymykset: phd-admissions@helsinki.fi

Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelmaan on vuodessa kaksi hakuaikaa, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta.

Seuraava hakuaika alkaa 1.9.2020 kello 09.00 ja on käynnissä 15.9.2020 kello 15.00 asti.
Hakijoille tiedotetaan päätöksistä 27.11.2020 mennessä. Tarjotut opiskelupaikat tulee vastaanottaa 11.12.2020 mennessä. Tässä haussa myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2021.

Hakemukset liitteineen on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella, joka on avoinna täytettäväksi vain hakukierroksen ajan. Linkki lomakkeeseen löytyy kohdassa ’Hakemuksen jättäminen’. Tutustu huolella alla listattuihin asiakirjoihin, tutkimussuunnitelman osiin sekä hakemukseen vaadittaviin ohjausjärjestelyihin ja valmistele ne huolellisesti hyvissä ajoin.

Hakemukseen sisällytetään seuraavat asiakirjat (kohdat 1–4 sisältyvät sähköiseen hakulomakkeeseen; kohdat 5–6 liitetään pdf-tiedostoina hakulomakkeeseen):

1. Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa. Hakulomakkeella tutkimussuunnitelma on jaettu alla listattuihin osiin. Valmistele tutkimussuunnitelma alusta asti noudattelemaan hakulomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta.
Tutkimussuunnitelman laatimisen tukena voit tutustua professori Kai Hakkaraisen (2014) artikkeliin Akateemisen tutkimussuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä.

Tutkimussuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)
 • Tieteenala (valikko)
 • Tieteenalan tarkenne tai lisätietoja (vapaa tekstikenttä)
 • Väitöskirjan kieli
 • Muu väitöskirjan teossa tarvittava kielitaito
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000)
 • Tutkimussuunnitelma sisältää matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja (kyllä/ei)
 • Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (2000)
  Mikä on motivaatiosi tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja erityisesti tähän tutkimusaiheeseen? Kerro myös miksi haet valitsemaasi tohtoriohjelmaan.
 • Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000)
  Miten väitöskirjahanke liittyy aiempaan tutkimukseen? Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat?
 • Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000)
  Kerro tässä, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Esittele lyhyesti tutkimuksen hypoteesit tai tutkimuskysymykset. Minkälaisia tutkimustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja minkälainen uutuusarvo niillä on tutkimusalaa tai aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle? Voit pohtia lyhyesti myös, mikä on tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella?
 • Tutkimusmenetelmät sekä käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (3500)
  Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500)
  Kerro lyhyesti, miten aiot hankkia tutkimuksen mahdollisen aineiston ja kuinka sitä käytät. Liittyykö aineiston säilyttämiseen erityisiä eettisiä tai tietosuojaan tai omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Onko aineisto mahdollista avata myös muiden tutkijoiden käyttöön? Hakuvaiheessa ei tarvitse hallita avoimeen julkaisuun ja tutkimusaineiston säilyttämiseen liittyviä eettisiä ja laillisia kysymyksiä (mm. tietosuoja, omistusoikeudet jne.). Riittää, että olet alustavasti miettinyt, millaisia kysymyksiä aineiston keräämiseen ja säilyttämiseen voi liittyä.
 • Eettiset kysymykset (1000)
  Liittyykö tutkimusaiheeseen, menetelmiin tai aineistoihin eettisiä kysymyksiä (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen), jotka tulisi huomioida? Tarvitaanko tutkimukselle eettisen toimikunnan ja/tai eläinkoelautakunnan lausunto tai tutkimuslupa? Emme odota sinun olevan tutkimusetiikan ammattilainen hakuvaiheessa. Olennaista on, että olet pohtinut liittyykö tutkimusaiheeseesi eettisiä kysymyksiä ja, jos liittyy, miten aiot niitä lähestyä.
 • Tehdäänkö tutkimuksessa eläinkokeita? (kyllä/ei)
 • Tutkimussuunnitelman pääasiallinen kirjallisuus (2500)
 • Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja vai monografia)
 • Artikkelien julkaisusuunnitelma ja -aikataulu tai monografiaväitöskirjan alustava jäsennys (1000)
 • Tutkimustyön alustava aikataulu (2000)
 • Suunniteltu rahoitus, mukaanlukien tähän mennessä tähän tutkimukseen saatu ja haettu merkittävä rahoitus (1000)
 • Arvioitu väittelyvuosi

2. Väitöskirjatyötä tukeva osaaminen ja opintosuunnitelma (CV) (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen (1500)
  Kokemus tutkimustyöstä, muu tieteellinen toiminta sekä muut tieteelliset ansiot, mukaan lukien mahdolliset palkinnot ja muut akateemiset huomionosoitukset.
 • Mahdolliset julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500)
 • Mahdollinen kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500)
 • Mahdolliset urakatkokset (1500)
  Halutessasi voit ilmoittaa tässä esim. mahdolliset perhevapaat, ase- tai siviilipalvelusajan tai muut opintojasi mahdollisesti hidastaneet syyt.

3. Alustava opintosuunnitelma, jossa esitellään tohtoriopintojen suunniteltu sisältö sekä alustava aikataulu tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisesta. Hakulomakkeella on oma kohtansa tieteenalaopintojen opintosuunnitelmalle ja yleisten valmiustaitojen opintosuunnitelmalle.
Opintosuunnitelman tulee olla ohjaajien ja hakijan hyväksymä. Tutustuthan tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan, joka löytyy WebOodista.

Opintosuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Tieteenalaopinnot 30 op (1500)
 • Yleiset valmiustaidot 10 op (1500)
 • Tähän mennessä mahdollisesti suoritetut tohtoriopinnot (opintopisteet)

4. Maisterintutkielman otsikko ja tiivistelmä tai selvitys muusta tieteellisestä toiminnasta (750).

5. Ohjaussopimus, jonka allekirjoittavat hakija, vastuuhenkilö sekä ohjaajat. Ohjaussopimus lisätään hakulomakkeen kohtaan Ohjaajien ja vastuuprofessorin puollot. Mikäli allekirjoituksien saaminen sopimukseen ei koronavirustilanteen takia onnistu, ohjaajat voivat vahvistaa suostumuksensa ohjaukseen edu-research@helsinki.fi -osoitteeseen.
Huom. Selvitä palkkiokysymykset. Jos ohjaajasi eivät ole päätoimisesti töissä tiedekunnassa, jonne väittelet, he saattavat olettaa saavansa korvauksen ohjaustyöstään. Mikäli ohjaukseen liittyy ohjauspalkkioita, ohjaussopimukseen vaaditaan myös osastonjohtajan allekirjoitus.
Tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisella on dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys ja ainakin toinen on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Ohjaajien lisäksi jokaisella opiskelijalla tulee olla vastuuhenkilö, joka on tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori. Katso lisätietoa ohjauksesta alla olevista valintaperusteista.

6. Kopio tutkintotodistuksesta, jonka perusteella jatko-opinto-oikeutta haetaan, sekä kopio tutkintoon liittyvästä opintosuoritusotteesta. Myös Helsingin yliopistosta valmistuneiden hakijoiden tulee liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannattu kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta. Huom. Hakemuslomakkeelle on mahdollista halutessaan liittää myös mahdollista kandidaatintutkintoa koskevat todistusliitteet. Näiden liittäminen hakemukseen ei kuitenkaan ole pakollista.

7. Kielitaitotodistus. Helsingin yliopisto edellyttää akateemisen kielitaidon todistamista kaikilta hakijoilta. Tutustu vaihtoehtoisiin kielitaidon todistamistapoihin (suomi, ruotsi, englanti) hyvissä ajoin ennen hakemista.
Huom. Kielitaidon voi todentaa joko koulutustaustalla tai kielitaitotestillä. Mikäli todennat kielitaitosi korkeakoulututkinnolla, jolla haet, sinun ei tarvitse liittää hakulomakkeelle erikseen todistusta kielitaidosta.

Huom! Muualta kuin Helsingin yliopistosta valmistuneiden tulee lisäksi toimittaa oikeaksi todistetut kopiot kohdissa 6 ja 7 mainituista dokumenteista postitse Hakijapalveluihin (ks. tarkemmin alla). Lisätietoa vaadittavista asiakirjoista ja niiden oikeaksi todistamisesta löydät Hakukelpoisuus ja koulutusasiakirjat -sivuilta.

Kaikki hakemukset tehdään sähköisellä hakulomakkeella:
Hakulomake

Oikeaksi todistetut paperikopiot hakemuksen liitteistä toimitetaan postitse Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Ohjeet liitteiden toimittamiseen löydät Hakukelpoisuus ja koulutusasiakirjat -sivuilta.

Huom! Koronavirustilanteen takia huhtikuun hakukierroksen liitteiden toimittamisessa on poikkeuksellinen määräaika. Lue tarkemmat ohjeet yliopiston yleisistä hakuohjeista tohtorikoulutettaville.

Sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ja liitteitä ei hyväksytä, ja puutteellisia hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja hakemisesta: phd-admissions@helsinki.fi

Jos kohtaat teknisiä ongelmia hakulomakkeen kanssa, ota yhteyttä: aava-admin@helsinki.fi

Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelman opiskelijavalinnoissa noudatetaan yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavan koulutuksen valintalinjauksia sekä tohtoriohjelmakohtaisia tarkennuksia näihin linjauksiin.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella. Tutkimus- ja opintosuunnitelmien laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota niiden toteutettavuuteen, tieteelliseen merkitykseen ja sopivuuteen tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Opintosuunnitelmaa arvioidaan erityisesti sen realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

Tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisella on dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys ja ainakin toinen on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Hakuvaiheessa laadittu ohjaussopimus ei ole sitova, vaan astuu voimaan siinä tapauksessa, jos opinto-oikeus myönnetään.

Tohtoriohjelmassa ohjaavilla suositellut enimmäismäärät ohjattavia on professoreilla 12 päätoimista jatko-opiskelijaa sekä lehtoreilla, dosentilla, apulaisprofessoreilla ja vastaavilla 6 päätoimista jatko-opiskelijaa. Ohjattavien lukumäärässä otetaan huomioon ohjaajan päätoimisesti ja sivutoimisesti opiskelevat ohjattavat, ohjaajan tuloksellisuus ohjaajana sekä ohjaajan muut tutkimukselliset ja yliopistoyhteisölliset vastuut. Mikäli ohjaaja on laatinut ohjaussopimuksen useamman hakijan kanssa, hakemukset pyydetään asettamaan paremmuusjärjestykseen tutkimussuunnitelman toteutettavuuden ja tieteellisen merkityksen sekä aiemman opintomenestyksen perusteella.

Ohjaajien lisäksi jokaisella opiskelijalla tulee olla vastuuhenkilö, joka on tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Vastuuhenkilö voi olla poikkeustapauksessa, perustellusta syystä myös dosentti, joka tuntee Helsingin yliopiston tohtorinkoulutuksen ja tohtorintutkintoa koskevat ohjeet ja on tiedekuntaan pysyvässä työsuhteessa. Tällöin ohjausjärjestelyt menevät tohtoriohjelman johtoryhmän arviointiin. Vastuuhenkilönä voi toimia myös apulaisprofessori, joka on vakinaistamispolun (tenure track) tasolla kaksi.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta.

PÄÄTÖKSET

Hakijoille ilmoitetaan haun tuloksista sähköpostitse. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee tiettyyn päivämäärään mennessä ilmoittaa opiskelupaikan sitovasta vastaanottamisesta. Jollei hakija ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, hän menettää opiskelupaikkansa.

Hakuaika

Päätökset tiedoksi hakijoille viimeistään

Opskelupaikan vastaanotto vimeistään

Opinto-oikeus alkaa

1.-15.9.2020

27.11.2020 11.12.2020 1.1.2021

1.-15.4.2021

10.6.2021 24.6.2021 1.8.2021

Jatko-opiskelijavalintaan tyytymätön saa hakea kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta.

Yhden paikan säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Muutos koskee koulutuksia, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee kaikkia tutkinnonsuoritusoikeuden hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös korkeakoulujen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.