Instituutti

Seismologian instituutti on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Geotieteiden ja maantieteen osastoon kuuluva yksikkö ja merkittävä seismologian alan tutkimuslaitos Suomessa.

Tutkimustehtävien ohella Seismologian instituutilla on sopimuksiin ja säädöksiin perustuvia seismologiseen valvontaan liittyviä viranomaistehtäviä. Instituutin tehtävänä on:

  • suorittaa ja kehittää seismologista tieteellistä tutkimusta ja havainnointityötä sekä seurata alan kehitystä;
  • ylläpitää tarvittavaa pysyvää asemaverkkoa ja kenttämittauslaitteistoa sekä niiden tuottamaa seismologista rekisteröintiarkistoa;
  • luoda asianmukaiset edellytykset seismologian opetukselle, käytännön harjoittelulle ja jatkokoulutukselle;
  • antaa asiantuntija- ja tutkimusapua sekä lausuntoja alaan liittyvissä kysymyksissä;
  • suorittaa muita valvontaseismologisia tehtäviä viranomaisten toimeksiannosta;
  • huolehtia kansallisesta ja kansainvälisestä seismologisesta yhteistyöstä sekä suorittaa sopimuksiin perustuvaa havainto- ja tutkimustyötä.
Instituutin historia

Seisminen monitorointi alkoi Suomessa vuonna 1924, kun Suomen tiedeakatemia lahjoitti Helsingin yliopiston fysiikan laitokselle kaksi horisontaalikomponenttia rekisteröivää Mainka-seismografia. Kahta vuotta myöhemmin fysiikan laitokselle saatiin myös vertikaalinen Mainka. Seismografiasema sijaitsi Helsingin keskustassa Siltavuorenpenkereellä fysiikan laitoksen kellaritiloissa.

Instituutin johtokunta ja johtaja

Seismologian instituutin ylin päättävä elin on johtokunta, jonka tehtävänä johtosäännön mukaan on päättää instituutin toiminnan kannalta merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista asioista sekä pysyvän henkilöstön palkkaamisesta. Instituutin johtaja käsittelee ja ratkaisee instituutin asiat, joita ei ole määrätty johtokunnan ratkaistavaksi.