Kyselytutkimus metsänomistajille

Lisätietoja syksyllä 2022 toteutetusta kyselytutkimuksesta sekä kyselyä koskeva tietosuojailmoitus
Suometsäkysely 2022 Helsingin yliopisto

Mitä tutkitaan ja miksi?

Vesien laatu on meille suomalaisille tärkeää ja olemme ahkeria vesistöihin liittyvien virkistyspalvelujen käyttäjiä. Viime vuosina tutkimustieto metsätalouden aiheuttamista vesistövaikutuksista on lisääntynyt. Erityisesti on tarve kehittää suometsätalouden vesistövaikutusten vähentämiseen yksityismetsänomistajille suunnattuja uusia taloudellisia tukia ja neuvontapalveluja.

Tutkimusta metsänomistajien näkemyksistä suometsätalouden vesiensuojelusta ei kuitenkaan juurikaan ole tehty. Tällä kyselyllä selvitetään metsänomistajien näkemyksiä metsätalouden vesistövaikutuksista. Vastauksesi on arvokasta tietoa ja auttaa kehittämään suometsien vesiensuojeluun liittyvää tukipolitiikkaa sekä neuvontapalveluja.

 

Kenelle kysely on kohdistettu?

Kysely lähetettiin Metsäkeskuksen asiakastietojärjestelmästä poimituille metsänomistajille kattaen Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueet. Kysely kohdistettiin yksityismetsänomistajiin, joiden omistaman turvemaan metsätalousmaan pinta-ala on yhteensä vähintään viisi hehtaaria. Lisäksi otos rajattiin metsänomistajiin, jotka ovat omistaneet tilan vähintään viimeisen viiden vuoden ajan.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa. Helsingin yliopisto vastaa henkilötietojen käsittelystä ja analysoinnista.

Vastaaminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta tai tietoa suometsätalouden vesiensuojelusta. Tutkimuksen kannalta kaikkien vastaajien vastaukset ovat yhtä tärkeitä kokonaiskuvan muodostamisessa. Olemme nimenomaan kiinnostuneita siitä, millaisia näkemyksiä erilaisilla metsänomistajilla aiheesta on sekä millaisia taloudellisia tukia tai neuvontapalveluja metsänomistajat haluavat.

 

Ketkä kyselyn toteuttavat?

Kyselyn toteutus on osa Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittamaa hanketta, jossa tavoitteena on tutkia suometsätalouden vaikutuksia erityisesti vesistöjen tummumiseen. Kyselyn toteutuksessa on mukana tutkijoita sekä Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, että Luonnonvarakeskuksesta. Lisäksi kyselyn suunnittelussa on kuultu asiantuntijoita Tapiosta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 

Mitä vastaajana hyödyt kyselyyn vastaamisesta?

Olemme keränneet kyselyn vastaamisen tueksi lyhyitä tietoiskuja keskeisimmistä metsätalouden vesiensuojeluun liittyvistä asioista. Siten vastaajana saat kyselyn yhteydessä lisätietoa suometsätalouden aiheuttamista vesistövaikutuksista sekä siitä, miten voit omissa suometsissäsi huomioida vesiensuojelun. Lisäksi kysymme näkemyksiäsi esimerkiksi ehdotetuista uusista taloudellisista tuista ja korvauksista, neuvontapalveluista ja lainsäädännön keinoista yksityismetsänomistajille.

Vastaajien kesken arvottiin 5 kpl 20 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Voittajille on lähtenyt viesti.

 

Missä tuloksia hyödynnetään ja miten tuloksista raportoidaan?

Kyselyn pohjalta laaditaan maisterin tutkielma sekä tieteellinen artikkeli. Kerromme tuloksista tällä hankkeen kotisivulla sekä mahdollisesti metsäalan lehdissä vuonna 2023.

 

Kehen voi olla yhteydessä?

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Jenni Miettinen Helsingin yliopiston Taloustieteen osastolta.

Yhteydenotot: jenni.miettinen@helsinki.fi

 

Tietosuojailmoitus