Yhteiskehittelyllä kohti tulevaisuuden osaamishaasteisiin vastaavaa opettajankoulutusta

Uutta Luova Opettajankoulutus - Sulautuvat Oppimisympäristöt -osahankkeessa kehitetään opintokokonaisuus, jonka avulla tulevat ja nykyiset opettajat oppivat paitsi hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä myös rakentamaan niitä itse. Tavoitteena on luoda tutkimusperustaista pedagogista käsikirjoitusta noudattava hybridi oppimisympäristö opettajankoulutuksessa pilotoitavalle kurssille “Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit” (5 op) uusinta teknologiaa ja kasvatuspsykologista tutkimustietoa hyödyntäen.

Kouluissa koetaan tukalia muutospaineita, kun opettajia vaaditaan toteuttamaan samanaikaisesti niin uusia opetussuunnitelmia kuin digiloikkaa ja ilmiölähtöisiä projektejakin. Samalla kulukuri on tiukka niin kouluissa, oppilaitoksissa kuin opettajankoulutuksessakin. Uutta luova opettajankoulutus - Sulautuvat oppimisympäristöt -osahankkeessa kehitetään professori Kirsti Longan johdolla uusia ratkaisuja näihin haasteisiin, fyysiset ja digitaaliset tilat, mobiilit ratkaisut sekä modernit pedagogiset teoriat yhdistäen.

Skaalautuvasti mukaan tukemaan laaja-alaista osaamista ja ilmiölähtöisyyttä

Osahankkeessa kehitettävä viiden opintopisteen sulautuva oppimisympäristö “Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit” pilotoidaan aluksi opettajankoulutuksessa. Kehitysvaiheessa saman pöydän ääreen tuodaan eri oppiaineiden ja koulutustasojen pedagogiset asiantuntijat. Projektin pidemmän aikavälin tähtäin osuu myös opettajien täydennyskoulutukseen ja lopulta kansainväliselle yleisölle tuotettavan open source -alustan kautta myös koulutusvientiin. Tämän mahdollistaa Clanedin skaalautuva virtuaalinen oppimisympäristö ja yhteiskehittelynä tuotettavat korkeatasoiset, asiantuntijalähtöiset opetusmateriaalit. Suomalaisen opettajankoulutuksen nauttiessa kansainvälisesti erinomaista mainetta, kysyntää tämäntapaisille ratkaisuille riittänee tulevaisuudessa.

Yhteiskehittelyllä kohti keskeisten tavoitteiden asettelua

Osahankkeen alkutäräytyksenä toimineessa yhteiskehittelyseminaarissa 10.4.2018 aloiteltiin yhteistyötä hankekumppaneiden kanssa ja muotoiltiin yhteisesti projektin keskeinen tutkimus- ja kehitysongelma sekä jaettu visio. Eri yhteistyöyliopistojen, Helsingin kaupungin sekä järjestö- ja yritysyhteistyökumppaneiden edustajat kohtasivat ensimmäistä kertaa tulevaisuustaitojen, pedagogiikan ja innovatiivisten oppimisympäristöjen tärkeiden aiheiden ympärillä.

Intensiivisen ja luovan aivomyrskyn kautta projektin keskeisiksi teemoiksi nousivat erityisesti yksilön ajanhallinta ärsyketulvan keskellä, systeeminen ajattelu ja oman roolin hahmottaminen osana laajempaa ympäristöä. Niin ikään luovaa ja ennakkoluulotonta kysymysten asettelua, jota laaja-alaiset ilmiöprojektitkin vaativat, pidettiin tärkeänä. Kuinka keskittyä olennaiseen maailmassa, jossa kaikki taide ja tiede ovat internetin välityksellä napin painalluksen päässä? Kuinka hahmottaa omien tekojen skaalautuva vaikutus laajempaan ympäristöön, kuten luontoon, yhteisöihin ja mediaan? Kuinka opettaja voisi nähdä myös itselleen mielekkäänä tilanteen, jossa oppilaista kasvaa häntä kyseenalaistavia ja uuden oppimiseen haastavia “neropatteja”?

“Ainakin yksi positiivinen kokemus”

Osahankkeen yhteiseksi tavoitteeksi muodostui tuottaa tulevan kurssin opettajaopiskelijoille ainakin yksi, koukuttavan positiivinen kokemus ilmiölähtöisestä oppimisprojektista ja uudenlaisesta oppimisympäristöistä. Visiona osahankkeen hybridikurssi käynnistää opiskelijassa käsitteellisen muutoksen, joka edesauttaa tätä ottamaan haltuun uusia opetussuunnitelmia, planeettamme teknologiaintensiivistä tulevaisuutta ja näihin liittyvää ajattelutapaa.  Yhteiskehittely käynnistyi innostuneesti, ja yhteistyökumppanit tarjosivatkin avoimesti omia resurssejaan osahankkeen käyttöön, kokien myös hankkeen kautta itselleen tuotettavat edut tärkeiksi. Projektin työstäminen jatkuu kohti kurssin materiaalipankin kokoamista ja elokuussa toteutuvaa yhteiskehittelyn seuraavaa vaihetta.