Uutta tutkimusta opettajien kulttuuri- ja katsomussensitiivisestä osaamisesta

KuKaS-hankkeessa kehitetään opettajien kulttuuri- ja katsomussensitiivisyyden kehittymistä tukevia koulutuskokonaisuuksia. Nyt hanke on loppusuoralla ja kehittämistyön pohjalta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tutkimusperustaista kehittämistä aihepiirin parissa on tärkeää jatkaa.

KuKaS-hanke keskittyy opettajien kulttuuri- ja katsomussensitiiviseen osaamiseen ja sen tukemiseen. Kehittämistyön taustalla on tavoite auttaa eri kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevia oppilaita integroitumaan paremmin suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja siten lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu koulutuskokonaisuuksia, joiden sisällöt ja menetelmät vahvistavat opettajien kykyä toimia reflektiivisesti kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisissa kouluympäristöissä. Hankkeen kehittämistyö nojaa vahvasti tutkimusperustaisuuteen, mistä osoituksena on kaksi vasta julkaistua kansainvälistä tutkimusartikkelia.

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen opetuksen osatekijöitä

Ensimmäisenä julkaistussa artikkelissa selvitettiin vastaajien käsityksiä tehtävistä, jotka ovat hyödyllisiä kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisissa kouluissa. Tärkeimmäksi tehtäväksi vastaajat arvioivat oppilaan identiteetin tukemisen. Myös kielitaidon tukeminen ja kulttuurikysymysten huomioiminen koettiin tärkeäksi. Kaikkia näitä kolmea tehtävää tarvitaan rakentamaan kielellistä ja kulttuurista vastuullisuutta. Keskeistä olisikin, että mahdollisimman monet opettajat kokisivat nämä tehtävät osaksi hyvää opettajuutta sen sijaan, että ne koettaisiin ylimääräiseksi työksi.

Katsomuksellinen moninaisuus kouluissa

Toinen KuKaS-hankkeen tutkimusartikkeleista käsitteli opettajien ja opettajiksi opiskelevien käsityksiä siitä, miten katsomuksellinen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon koulussa. Tulokset osoittivat, että moninaisuuden salliminen voi saada erilaisia muotoja. Sekularistisen lähestymisen mukaan vastaajat kokivat, että katsomusten näkyminen pitäisi poistaa kouluista. Moninaisuuden näkymisen salliminen jakautui puolestaan kahteen ryhmään. Toisessa, moninaisuuden tasapuolista näkyvyyttä korostavassa lähestymisessä, vastaajat korostivat moninaisuuden näkymisen ehtona tasapuolisuutta. Toinen ryhmä puolestaan painotti moninaisuutta tukevaa lähestymistä, jossa kannatettiin katsomuksellisten sääntöjen ja tarpeiden huomioimista ja hyväksymistä koulussa.

Tutkimusperustainen kehittäminen aiheen parissa jatkuu

Vaikka hanke itsessään on jo loppusuoralla, kehittämistyö kulttuuri- ja katsomussensitiivisyyden parissa jatkuu. Hankkeen yliopistotutkija Anuleena Kimanen kertoo, että opas hankkeen kehittämään tapauskeskustelumenetelmän käyttöön julkaistaan syksyn aikana sähköisesti, ja se on pysyvästi avoimesti kaikkien saatavilla. Julkaisu on tarkoitettu opettajankouluttajille sekä opettajien täydennyskoulutusta järjestäville, mutta siitä voivat hyötyä myös opettajat itsenäisessä reflektiossa.

Hankkeen rahoituksella järjestetty, eri tiedekuntien opiskelijoille avoin kurssi ”Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa”, on tulossa uuteen opetussuunnitelmaan hieman uudistetulla nimellä ja sisällöllä. Verkostoituminen muiden hankkeiden kanssa vie myös osaltaan eteenpäin hankkeen tuloksia ja materiaaleja. Lisäksi osittain KuKaS-hankkeen kanssa samojen toimijoiden USKALLUS-hanke kehittää nyt kulttuurisesti ja katsomuksellisesti vastuulliseen opetukseen materiaaleja Teologisen tiedekunnan tutkimuksen pohjalta.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoa KuKaS-hankkeesta ja julkaistuista artikkeleista löytyy hankkeen omilta verkkosivuilta!