Pedagogisia opintoja kehittämällä opettajien osaaminen vahvistuu

Ope osaa -osahankkeessa kehitetään opettajan pedagogisia opintoja. Tutkimusperustaisen kehittämistyön seurauksena tulevien opettajien pedagoginen osaaminen vahvistuu ja vastaa entistä paremmin työelämän tarpeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön opettajankoulutuksen kehittämisohjelman ja Helsingin yliopiston Iso pyörä – koulutusuudistuksen pohjalta on syntynyt tarve kiinnittää huomiota opettajaopiskelijoiden pedagogisen osaamisen tukemiseen. Tähän tarpeeseen Ope osaa -osahanke pyrkii vastaamaan kehittämällä pedagogisten opintojen yhteistyömalleja. Osahankkeen johtajana toimii dosentti Inkeri Ruokonen.

Yhteistyöseminaarien avulla uusia pedagogisia avauksia

Ope osaa -osahankkeessa järjestetään aktiivisesti kehittämisseminaareja, joiden tarkoituksena on saattaa koulutuksen eri tahoja ja asiantuntijoita yhteen. Alkuvuonna 2018 järjestettiin nelikantaseminaari sekä LUMA-aineiden ja erityisopetuksen kehittämisseminaarit. Kehittämisseminaareihin osallistuu monialaisesti tiedekunnan opettajankouluttajia, opiskelijoita, yhteistyöyliopistojen edustajia ja kenttäkoulujen harjoittelunohjaajia. Toukokuun 15. päivänä järjestetään yhteisopettajuuteen keskittyvä kehittämisseminaari Opet osaa yhdessä. Seminaarissa esitellään mm. Viikin normaalikoulussa käynnistynyttä erityis- ja aineenopettajaopiskelijoiden samanaikaisopetuksen opetusharjoittelukokeilua. Syksyllä on tulossa seminaarit liittyen monilukutaitoon ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikan kansainvälinen konferenssi.

Monimuotoiset oppimisprojektit vahvistavat opintoja

Perinteiset oppiainerajat ylittävä ilmiöpohjainen yhteistyö mahdollistaa uusien työskentelymallien kehittämisen. Kehitystyössä tärkeässä roolissa on myös opiskelijalähtöisyys ja opiskelijoiden osallistaminen projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Syksyllä 2018 alkaa kasvatustiedettä, katsomusaineita ja kuvataidetta yhdistävä opiskelijalähtöinen opintojakso, johon liitetään myös tutkimusta. Lisäksi osahankkeessa päivitetään Praktikum-käsikirja, joka on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen opetusharjoitteluun opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen tarkoitettu opas.

Kansainvälisyys syventää pedagogista osaamista

Osahankkeessa kansainvälinen yhteistyö nähdään kehittämistyön laatua vahvistavana tekijänä. Osahankkeessa kehitetään yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa opettajan pedagogisia opintoja sekä järjestetään luokan- että aineenopettajankoulutuksen molemminpuolisia vierailuja. Lisäksi Tukholman yliopiston opettajankoulutuksen kanssa yhteistyötä tekevässä harjoittelulukiossa aloitetaan opiskelijoiden harjoitteluvaihdon pilotointi. Lisäksi osahanke on järjestänyt tammikuussa 2018 kansainvälisen ainedidaktiikan opetuksen tutkijatapaamisen.

Osahankkeen johtaja Inkeri Ruokonen korostaa, että kehitettyihin yhteistyömalleihin ja oppimisprojekteihin liittyy vahvasti tutkimusperustaisuus. Kehitystyö pohjautuu kansalliseen ja kansainväliseen ajankohtaiseen tutkimustietoon. Lisäksi kehittämistyöstä kerätään jatkuvasti tutkimusaineistoa, jonka pohjalta hankkeen etenemistä arvioidaan.

Ope osaa -osahankkeen verkkosivut

Tutustu tarkemmin Ope osaa-osahankkeeseen tuotoksiin ja tapahtumiin www.opeosaa.fi -verkkosivuilla!