Opettajan vuorovaikutusosaamista tukemalla vahvempaa pedagogista osaamista

Opettajien vuorovaikutustaitoja kehittämällä tuetaan positiivisen oppimisilmapiirin syntymistä ja edistetään mielekkäiden pedagogisten lähestymistapojen hyödyntämistä. KEHU-ohjelman avulla opettajien vuorovaikutusosaaminen vahvistuu.

Opettaja kohtaa työnsä arjessa jatkuvasti tilanteita, jotka vaativat nopeaa reagointia, mutta samalla oppilaiden yksilöllisten oppimisprosessien tukemista. Tällaisissa tilanteissa opettajan vuorovaikutusosaaminen nousee keskeiseen asemaan. Hyvän ja kannustavan vuorovaikutuksen avulla kielteisestäkin tilanteesta voi synnyttää positiivisen oppimiskokemuksen. Dosentti Tapio Toivasen johtamassa osahankkeessa on kehitetty opet­ta­jan ko­ko­nais­val­tais­ten vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ke­hit­tä­mis­oh­jel­ma KEHU.

Vahvempaa ammatillista vuorovaikutusosaamista

KEHU-ohjelma on koulutuskokonaisuus, joka lisää opettajien ymmärrystä vuorovaikutukseen liittyvistä ilmiöistä ja kannustaa konkreettisesti harjoittelemaan erilaisia vuorovaikutteisia lähestymistapoja. KEHU-ohjelman avulla edistetään myös opettajien positiivista vuorovaikutusta tukevia luokkahuonekäytänteitä. KEHU-ohjelma on suunnattu erityisesti opettajaopiskelijoille ja jo opettajana toimiville, mutta sen sisällöt ovat sovellettavissa myös muille aloille. KEHU-ohjelman ansiosta opettajien non-verbaalinen vuorovaikutusosaaminen kehittyy ja opettajien kyky kohdata haastaviakin opetustilanteita vahvistuu.

Teatterilähtöisiä toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä

KEHU-koulutusohjelma hyödyntää erityisesti teatterilähtöisiä toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä. Yksi KEHU-ohjelman toteutuksen muoto on ollut teatteriesitys.  Osahankkeen johtaja Tapio Toivanen ohjasi ja käsikirjoitti kokemuksellista ja tutkimuksellista tietoa yhdistelevän ”Onks nyt kivaa?” –esityksen. Esityksen ensi-ilta oli huhtikuussa.

-  Teatteri, joka asettaa elämän eri ilmiöt suurennuslasin alle, tarjoaa mielestäni erinomaisen keinon välittää aihepiiriä laajemmalle yleisölle, Toivanen pohtii.

Oppilaan näkökulman ymmärtäminen on opettajan vuorovaikutusosaamisen lähtökohta

Teatteriesityksen keskiössä on kuusi kymppiluokalla opiskelevaa nuorta, joiden koulukokemukset eivät ole tukeneet heidän henkilökohtaista kasvuaan tai oppimisprosessiaan. Kimmoke nuorten kokemuksiin löytyi yhdistelemällä useita lähdeaineistoja.

- Näytelmän lähdeaineistona on toimineet tieteelliset artikkelit ja –tutkimukset, esiintyvän ryhmän omat koulukokemukset sekä netin keskustelu- ja tube-kanavat, Toivanen kertoo.

Toivasen mukaan oppilaiden koulussa kokemat vuorovaikutustilanteet vaikuttavat väistämättä siihen mitä he ajattelevat itsestään.

- Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on usein kasautunut runsaasti epäonnistumisen tunnetta, siksi juuri he tarvitsisivat erityisen paljon itsetuntoa tukevia positiivisia kohtaamisia.

Teatteriesitys saa tulevaisuudessa myös toisen osan, jossa keskitytään puolestaan positiivisiin opettaja-oppilas –kohtaamisiin.

Ohjelman pilotointi on jo käynnissä

KEHU-ohjelman muiden menetelmien testaus on myös aloitettu. Luokanopettajaopiskelijat pääsivät opetusharjoittelun yhteydessä Viikin normaalikoulussa tekemään KEHU-ohjelmaan kehitettyjä vuorovaikutusharjoituksia. Lisäksi työssä toimiville luokanopettajille on toteutettu koulutuskokonaisuus Kuopiossa ja Espoossa. Kansainvälisiksi yhteistyökumppaneiksi ovat lupautuneet Tukholman ja Zagrebin yliopistot.

KEHU-ohjelman sisällöt koetaan tarpeelliseksi

Palaute pilottikursseille osallistuneilta kurssilaisilta on ollut innostunutta.

- Huomasin kurssin annin konkreettisesti työssäni haastavan oppilaan kohtaamisessa; pystyin muuttamaan oppilaan käyttäytymisen suuntaa hyödyntämällä kurssilta saatuja tietoja sekä harjoituksia, toteaa opettajien täydennyskoulutuksen pilottijaksolle osallistunut erityisopettaja.

Myös opettajaopiskelijat kokivat kurssilla opitut kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taidot heille erittäin keskeisinä elementteinä oman opettajuuden rakentamiseen.

KEHU-ohjelman verkkosivut

Tutustu tarkemmin KEHU-ohjelmaan osahankkeen omilla verkkosivuilla!