Keho kertoo enemmän kuin 1000 sanaa

Viestin vaikuttavuudesta 60-90 prosenttia syntyy sanattomasta vuorovaikutuksesta. KEHU-ohjelma kouluttaa opettajia tiedostamaan ja käyttämään sanatonta viestintää tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa annettua myönteistä palautetta kehollisesti ja näin tukea oppilaiden hyvinvointia ja oppimista.

Vuorovaikutus tapahtuu aina sekä sisällön että suhteen tasolla. Vuorovaikutustapahtumassa viestin sisältö ilmaistaan sanoin, kun suhteen laatu taas rakentuu kohtaamisessa. Tutkimusten mukaan opettaja ei juurikaan pysty tiedostamaan omaa kehoilmaisuaan keskittyessään opettamiseen ja kuitenkin jopa 60-90 prosenttia viestin vaikuttavuudesta syntyy sanattoman vuorovaikutuksen kautta.

Kehomme siis viestii tiedostamattamme tihkuen läpi asenteitamme ja tunteitamme. Ilmeet, eleet, kehon asennot, äänensävy ja –paino vaikuttavat siihen, miten vastaanottaja tulkitsee sanallisen viestimme. Siksi pelkkä sanallinen kehu ei aina välttämättä riitä vakuuttumaan oppilasta siitä, että hän kyllä osaa tai kelpaa. Jos harjoittelemme omaa tapaamme käyttää oheisviestejä, voimme tietoisesti vahvistaa sanomaamme niiden avulla. Opettaja voi esimerkiksi haastavissa tilanteissa rakentaa asiantuntijuuttaan ja johtajuuttaan myös kehollisesti tai kannustaa epävarmaa oppilasta vahvistamalla sanomaansa kehoviestien avulla.

KEHU-koulutuksesta työkaluja luokkahuoneeseen

KEHU-kurssilla harjoittelemme näitä opettajan arjen haastavia vuorovaikutustilanteita teatterilähtöisin ja kokemuksellisin menetelmin. Simuloimme sekä opettaja-oppilas –tilanteita että huoltajien kanssa tapahtuvia kohtaamisia ja kokeilemme erilaisia mahdollisia lähestymistapoja tilanteen eteenpäin viemiseksi. Kokeilemme käytännössä, miten suora kontakti, läsnäolo ja opettajan kehoilmaisu vaikuttavat omaan oppilasryhmään sekä tutustumme statusilmaisun keinoihin ja ryhmässä syntyvien roolien vaikutukseen luokkahuonevuorovaikutuksessa. Jokainen koulutuskerta sisältää myös lyhyen teoriaosuuden. Pilottikursseilta saatu palaute on ollut innostavan positiivista. Moni opettaja onkin ihmetellyt, miksei tällaista koulutusta ollut tarjolla jo opettajaksi opiskeltaessa.

Lämmin vuorovaikutussuhde vaikuttaa myös oppimiseen

Jyväskylän yliopiston johtama Alkuportaat-tutkimushanke nostaa esiin opettaja-oppilas –vuorovaikutussuhteen merkityksen myös oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Tutkimuksen mukaan lämmin ja sensitiivinen vuorovaikutussuhde opettajan ja oppilaan välillä vaikutti enemmän lukemaan oppimiseen kuin esimerkiksi ryhmäkoko, käytetty oppimateriaali tai opetusmenetelmät. Opettajan antama tunnetuki edesauttoi myös koulumotivaation syntymistä. Lämmin ja positiivinen kohtaaminen motivoi oppilaita työskentelemään ja sitoutti heidät tunnin aiheeseen ja vähensi näin myös häiriökäyttäytymisen määrää luokassa.

Lisätietoja hankkeesta

Tutustu tarkemmin KEHU-hankkeen verkkosivuihin tai ole yhteydessä hankkeen tutkijoihin Miiaan (miia.kaasinen@helsinki.fi) tai Anuun (anu.pyykko@helsinki.fi)!

3 x KEHU

KEHU-program:

KEHU on Helsingin yliopiston johtama, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke. Tarkoituksena on kehittää koulutusohjelmia tukemaan opettajien ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä opettajaopinnoista täydennyskoulutukseen asti. Hankkeen johtajana toimii dosentti Tapio Toivanen Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

KEHU-koulutus:

Koulutus sisältää vuorovaikutustaitojen harjoittelua teatterilähtöisiä, toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä käyttäen. Pilotointivaihe kestää lukuvuoden 2018-2019 loppuun, jonka aikana koulutuskokonaisuuksia muokataan tiiviissä yhteistyössä opettajaopiskelijoiden ja kentällä työskentelevien opettajien kanssa.

KEHU-tutkimus:

Koulutuksen kehittämistyö on myös vahvasti tutkimuspohjaista. Hankkeen sisällä valmistuu seitsemän pro gradu –tutkielmaa ja kolme väitöskirjaa luokkahuonevuorovaikutukseen liittyen.