Digiteknologia ja opettajankoulutus

Digiteknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa maailmaa yhä enemmän. Enää ei ole kysymys vain joistakin uusista sovelluksista, jotka auttavat tekemään tavanomaisia asioita paremmin tai tehokkaammin. Yhä useammin edessämme on sellaisia käytäntöjä, joita ei olisi lainkaan ilman digiteknologiaa ja jotka muuttavat arkeamme ja kulttuuriamme syvällisesti.

Tässä blogitekstissä esittäytyy kaksi opettajankoulutuksen kehittämishanketta, joiden tavoitteina on kehittää pedagogisia käytäntöjä digiteknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeet ovat osa laajempaa Helsingin yliopiston opettajakoulutuksen kehittämishankekokonaisuutta.

Virtuaaliopetus avaa uusia oppimisen mahdollisuuksia

Dosentti Liisa Ilomäen johtamassa Opettajana virtuaaliluokassa –hankkeessa opetus ja opiskelu tapahtuvat virtuaalisesti. Esimerkiksi ranskaa opiskellaan ryhmässä, joka tapaa samanaikaisesti verkossa oppitunneilla ja joissa on mukana myös oikea opettaja. Opiskelijat näkevät toisensa ja opettajan tai he voivat olla virtuaalisissa pienryhmissä. Samalla heillä on saatavilla kaikki kurssin oppimateriaali. On kuitenkin selvää, että virtuaalinen opiskelu ja opetus ovat myös jotain muuta kuin perinteinen luokkaopetus. Virtuaalinen opiskelu edellyttää opiskelijoilta hyvää motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Toisaalta opiskelijat ovat hyvin ”läsnä” oppitunnilla: kaikki näkyvät hyvin eikä kukaan voi piiloutua toisen opiskelijan selän taakse. Näin myös opiskelijoiden osaaminen ja tekemiset näkyvät hyvin. Opettajan näkökulmasta käsin on mietittävä erityisesti, miten virtuaalisesti voi käyttää opiskelijoita aktivoivia menetelmiä. Koska tulevaisuudessa yhä useammat opettajat opettavat myös virtuaalisesti, opettajaksi opiskelevien on tärkeää saada tuntumaa virtuaaliopetukseen jo opiskeluaikana.

Digiteknologiasta luonteva osa opettajankoulutusta

Professori Gunilla Holmin ja yliopistonlehtori Kirsi Wallinheimon johtama kehittämishanke puolestaan keskittyy vahvistamaan opettajankouluttajien digitaalista ja digipedagogista osaamista sekä kytkemään digitaalisia välineitä kiinteämmin ja mielekkäämmin osaksi yliopisto-opintoja. Opiskelijoilla ja opettajankouluttajilla on aktiivisesti käytössään iPadit. Opettajankouluttajat ovat osallistuneet yhden päivän ”digiretriittiin”, jossa he tutustuivat ja kokeilivat eri sovelluksia ja tabletin käyttötapoja opetuksen tukena. Opiskelijat käyttävät iPadeja erityisesti harjoitteluissa, joissa on mielekästä perehtyä esikouluikäisille ja 1-6 luokkalaisille oppilaille hyödyllisiin sovelluksiin. Tärkeää on, että sekä opettajankouluttajat että opiskelijat kokeilevat ja pohtivat yhdessä digiteknologisia vaihtoehtoja ja jakavat monipuolisesti omaa asiantuntijuuttaan toisilleen. Hanke toteutetaan ensisijaisesti ruotsikielisissä varhaiskasvatuksen, luokanopettajan ja aineenopettajan koulutuksissa.

Kohti opettajien digiosaamisen vahvistamista

Molempien hankkeiden tutkimusperustaisen kehitystyön myötä opettajankoulutuksessa pystytään entistä monipuolisemmin hyödyntämään moderneja digiteknologisia välineitä ja niihin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Näin tulevat opettajat oppivat suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaa opetustyötänsä myös digiteknologian mahdollisuuksista käsin. Hankkeiden kehitystyön tuloksia hyödynnetään myös työssä toimivien opettajien täydennyskoulutuksessa.

Blogiteksti on julkaistu myös opetus- ja kulttuuriministeriön Oppiminen uudistuu -blogissa.