Projektista

SAGA on tutkimus- ja kehityshanke, joka pyrkii tukemaan lasten sosioemotionaalista kehitystä. Sosioemotionaalisella kehityksellä tarkoitetaan mm. lapsen kasvavaa kykyä ymmärtää, nimetä ja säädellä omia tunteitaan ja käyttäytymistään sekä kykyä tulkita muiden tunteita ja auttaa muita. Sosioemotionaalinen kehitys on lapsilla yhteydessä kielenkehitykseen ja vuorovaikutukseen huoltajien kanssa.
Projektin tarkoitus

Tutkimus- ja kehityshanke SAGA pyrkii tukemaan 3–5-vuotiaiden lasten sosioemotionaalista kehitystä jaetun tarinankerronnan ja sen yhteydessä käytävien mentalisaatiota tukevien vuoropuheluiden avulla. Aikuinen voi lisätä lapsen kiinnostusta ja ymmärrystä omaan ja muiden sisäiseen todellisuuteen käymällä mentalisaatiota tukevia keskusteluja lapsen kanssa. Näin lapsi oppii paremmin ymmärtämään ja pukemaan sanoiksi omia ja muiden tunteita, ajatuksia ja aikomuksia. Lasten kehityksen tukemisen lisäksi SAGA tähtää ammattitaidon kehittämisen tukemiseen varhaiskasvatuksen henkilökunnan keskuudessa.

Tutkimuksemme SAGA-mallista näyttää, että jaetun tarinankerronnan yhteydessä käytävät mentalisoivat vuoropuhelut:

  • vahvistavat lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä sekä pro-sosiaalista käyttäytymistä.
  • on helppo integroida varhaiskasvatuksen toimintaan.

Tutkimusta tehdään parhaillaan mallin toimivuudesta henkilökunnan näkökulmasta ja siitä voidaanko varhaiskasvatuksen henkilökuntaa kannustaa mallin avulla mentalisoivaan vuorovaikutukseen lasten kanssa.

Yhteistyötahot ja rahoitus

SAGA on tehnyt yhteistyötä Etelä-Suomen kunnallisten päiväkotien sekä CREDU-hankkeen kanssa.

Svenska Kulturfonden rahoittaa SAGA-projektia.