Tutkijat

Kaupunkirottatutkimuksessa on mukana tutkijoita eri yliopistoista ja tutkimuskeskuksista.

Kunkin hankkeen tutkijan yhteystiedot löytyy heidän omilta nettisivuiltaan.

Tuomas Aivelo

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo on tautiekologi ja loisten evoluution tutkija.  Hän on tutkinut sekä piennisäkkäitä että niiden taudinaiheuttajien levittäjiä sekä kehittänyt menetelmiä loisten tunnistamiseen sekä niiden esiintymisten mallintamiseen. Tuomaan väitöskirja "Longitudinal monitoring of parasites in individual wild primates" tarkastettiin Helsingin yliopistossa 2015 ja tämän jälkeen hän tutki Zürichin yliopistossa kahden vuoden ajan punkkien mikrobiotaa Barbara Tschirrenin ryhmässä. Lisäksi hänellä on ollut useita sivuprojekteja biologian didaktiikan puolella.

Tuomas käynnisti Kaupunkirottaprojektiin tammikuussa 2018 ja vetää hankkeen ekologista ja kasvatustieteellistä tutkimusta. Tuomas myöntää avoimesti, että rottatutkimus ei ollut hänen ensisijainen kiinnostuksen kohde, mutta rotat ovat vieneet hänen sydämensä.

Nina V. Nygren

Nina V. Nygren on ympäristöpolitiikan tutkijatohtori Tampereen yliopistossa. Hän on ihmisten ja eläinten välisiä suhteita ja luonnonsuojelullisia konflikteja. Nina on erikoistunut sovittelevaan ja osallistavaan tutkimukseen sekä monitieteisiin lähestymistapoihin.

Nina johtaa Helsingin kaupunkirottaprojektin yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Takapihan rottakohtaamisensa on myös pakottanut hänet lähestymään autoetnografista tutkimusta.

Juha Suonpää

Juha Suonpää on visuaalisen kulttuurin yliopettaja Tampereen ammattikorkeakoulussa ja taide-, ympäristö-ja luontokuvauksen dosentti Lapin yliopistossa. Tällä hetkellä hän toimii lisäksi projektipäällikkönä Suomen Akatemian rahoittamassa CICAT2025-konsortiossa. Juha on tutkinut mm. digitaalisiin menetelmiin, tieteen visualisointiin ja paikan identiteetin rakentumiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi Juha on tehnyt useita luontodokumentteja, kuten Hukkamiehen ja Ilveskuiskaajan.

Juha vastaa projektin taiteellisesta ja visuaalisesta puolesta ja taideprojekteihin osallistuvien opiskelijoiden ohjauksesta.

Anttoni Kervinen

Anttoni Kervinen on kasvatustieteilijä, joka on kiinnostunut siitä, miten opiskelijoiden, opettajien ja ympäristön väliset suhteet vaikuttavat luonnontieteen tekemiseen ja oppimiseen. Anttoni väitteli vuonna 2020 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja liittyi kaupunkirottaprojektiin vuonna 2021 vierailevana tutkijana. Varsinaisesti Anttoni työskentelee Oulun yliopiston CitiRats-hankkeessa. Ulkona oppimisen ja monilajisten kohtaamisten lisäksi Anttonia kiinnostaa kansalaistieteeseen liittyvä oppiminen, oppimisteknologia ja opettajien ammattitaidon kehittyminen.

Anttoni ei ole pelkästään pätevä biologian ja maantieteen opettaja, vaan myös luokanopettaja. Anttoni tuntee huonoa omatuntoa siitä, ettei tunne paremmin kasvilajeja.

Heta Lähdesmäki

Heta Lähdesmäki on historioitsija, joka on erikoistunut eläintutkimukseen, ihmisen ja villieläinten välisiin suhteisiin ja luonnonsuojeluun. Heta sai väitöskirjansa valmiiksi vuonna 2020 Turun yliopistossa. Hänen väitöskirjansa, Suden paikka, tarkasteli ihmisten ja susien välisiä suhteita ja susien spatiaalisuutta 1900-luvun Suomessa. Heta on myös osallistunut Turun yliopiston Seili - Elämän saari sekä HumBio-projekteihin, joissa hän on tutkinut ihmisen suhdetta Itämeren lajistoon. 

Hetaa kiinnostaa monitieteinen tutkimus ja hän uskoo, että historiallinen tieto on tärkeä työkalu nykypäivän ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Hän liittyikin joukkoomme vetääkseen HELSUSin rahoittamaa linturuokintaprojektia, joka tarkastelee linturuokinnan ja siihen liittyvien viranomaispäätösten ja konfliktien historiaa ja etsii uusia keinoja kestävälle yhteiselolle.

Virpi Valtonen

Virpi Valtonen on kasvatustieteilijä, joka työskennellyt pitkään varhaiskasvatuksen ja ympäristökasvatuksen kentällä. Häntä kiinnostaa monilajinen tarinankerronta ja ihmisten ja eläinten väliset suhteet. Virpi on juuri viimeistelemässä väitöskirjaansa Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

Virpi liittyi kaupunkirottaprojektiin vuonna 2021 ja hän tutkii erityisesti jyrsijäntorjuntaan liittyviä tarinoita, etnografioita ja tunteita. Virpiä kiinnostaa myös vaikuttava viestintä ja hän pohtii myös miten rotista voi kertoa niin, että kuulijat pysähtyvät ajattelemaan.

Karolina Lukasik

Karolina Lukasik on taustaltaan psykologi, joka on ottanut urallaan uuden suunnan kohti monilajista tutkimusta. Nyt Karolina tutkii siirtolapuutarhojen asukkaiden, niin ihmisten kuin muunlajistenkin, keskinäisiä konflikteja. Hän väitteli psykologiasta Åbo Akademissa ja toimi tutkijatohtorina SWPS-yliopistossa Varsovassa hankkeessa "Whom to trust? Cognitive determinants of learning from others". Hän on myös opiskellut Schools of Ecopoeticissa, jossa hän tutki koe-eläinrottien historiaa. 

Karoliina on erityisen kiinnostunut lajeista, joita pidämme "tuholaisina" ja hän on intohimoisesti rakentamassa biosentrisiä, monilajisia yhteisöjä.

Viktor Zöldi

Viktor Zöldi on epidemiologi, joka on kiinnostunut jyrsijä- ja vektorilevitteisistä taudinaiheuttajista. Hän väitteli epidemiologiasta Budapestin Eläinkääketieteellisestä yliopistosta, jossa hän tutki puutaisaivokuumeen esiintymistä Länsi-Unkarissa. Hän on suorittanut kaksivuotisen eurooppalaisen kenttäepidemiologian koulutukset (EPIET) työskennellen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa Suomessa. Tieteellisen työnsä lisäksi hän on toiminut biosidihyväksynnän ja Budapestin kaupungin rottaprojektin parissa.

Santtu Pentikäinen

Santtu Pentikäinen liittyi Helsingin kaupunkirottahankkeeseen maaliskuussa 2020 tehdäkseen väitöskirjan kaupunkirottien liikkumisekologiasta ja populaatiodynamiikasta. Häntä kiinnostaa miten ympäristöolosuhteet, kaupunkirakenne ja ihmisten toiminta vaikuttaa kaupunkialueiden rottapopulaatioihin. Santtu teki valmistui maisteriksi pääaineenaan ekologia ja evoluutiobiologia Helsingin yliopistosta 2019. Gradussaan hän teki kenttätöitä Oregonissa, Yhdysvalloissa, ja tutki miten kalankasvatus vaikuttaa kalojen käyttäytymiseen.

Markus Myllyniemi

Markus Myllyniemi on historian maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja hän liittyi Helsingin kaupunkirottaprojektin tutkijajoukkoon kesäkuussa 2023. Hän tekee maisterintutkielmaansa Heta Lähdesmäen ohjauksessa. Markus on valmistunut humanistisen tieteiden kandidaatiksi vuonna 2021 ja hänen kiinnostuksensa kohteita ovat sosiaali-, talous-, ympäristö- ja kaupunkihistoria. Markuksen maisterintutkielma käsittelee Helsingin kaupungin rotantorjuntaa ja rottasotia 1940-luvun lopulta 1950-luvulle kaupungin asiakirjoihin perustuen.

Opiskelijat ja tutkimusavustajat

Lotta Hämäläinen työskenteli tutkimusavustajana Helsingin yliopistossa vuonna 2021 sekä tekee maisterintutkielmaansa rottien populaatiodynamiikasta. Maija Linturi tekee Taideyliopistoontutkielmaa rotista Live Art and Performance Studies -maisteriohjelmaan. Mikko Aulio tekee maisterintutkielmaa muutoksista linturuokinnassa. Rebekka Kukowski valmistelee graduaan subletaalien jyrsijämyrkkyjen vaikutuksista hiiriin ja rottiin ja Annika Kantokoski rotan spatiaalisesta ekologiasta.

Taru Tornikoski teki vuonna 2023 gradunsa rottien käyttäytymisestä ja etologiasta maastokamera-aineistossa.

Suvi Huovelin teki Helsingin yliopistossa filosofian maisterin tutkintoon liittyvän pro gradu -tutkielmansa vuonna 2019. Hän haastatteli hankkeeseemme osallistuneita opiskelijoita. Hänen tutkimuksensa on lisäksi julkaistu Environmental Education Research -sarjassa: Combining formal education and citizen science: A case study on students' perceptions of learning and interest in an urban rat project in Environmental Education Research. 

Venla Österdahl teki Tampereen yliopistossa hallintotieteen maisterin tutkintoon liittyvän maisterintutkielmansa vuonna 2021 ihmisten rottakohtaamisista. Hänen tutkimuksensa tulokset julkaistiin myös Trace - Jälki -lehdessä: Tahmeat rottakohtaamiset

Johanna Enström työskenteli tutkimusavustajana Helsingin yliopistossa vuonna 2021 ja analysoi lintujen ruokintaan liittyvää aineistoa. 

Krista Koppelomäki (2020) ja Suvi Sutinen (2019) Helsingin yliopistosta ovat tehneet hankkeessa tutkimusharjoittelunsa ja auttaneet päivittäisessä tutkimustyössämme.

Yhteistyökumppanit

Tutkimushankkeellamme on liuta yhteistyökumppaneita.

Otso Huitu on johtava tutkija Luonnonvarakeskuksessa. Hän on tutkinut piennisäkkäiden populaatiodynamiikkaa, kasvi-kasvinsyöjä-vuorovaikutuksia ja tuholaistorjuntaa. Otso on aiemmin osallistunut myös tutkimusprojektiin, joka selvittää jyrsijöiden aiheuttamia haittoja maataloudelle.

Pauliina Rautio on kasvatustieteen yliopistotutkija Oulun yliopistossa, joka vetää CitiRats-hanketta. Hänen tutkimuksensa keskittyy ihmisten ja eläinten suhteiden ymmärtämiseen ja etenkin lapsuuden eläinsuhteisiin. CitiRats syntyi HURPin ja Pauliinan AniMate-hankkeen kohtaamisesta. CitiRats hankkeeseen osallistuvat lisäksi Riikka Hohti, Maria Saari, Mika Simonen, Tuure Tammi ja Pekka Tuominen.

Tarja Sironen on uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti virusperäisten zoonoosien esiintymistä useissa eri eläinlajeissa sekä Suomessa että maailmalla. Tarja tekee hankkeemme kanssa yhteistyötä rottien tartunnanaiheuttajien tunnistamisessa.

Jarno Vanhatalo on tilastotieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusryhmänsä tutkii ekologian ja ympäristötieteen tilastollisia menetelmiä ja riskinhallintaa. Tämän hankkeen kanssa Jarno tekee kaupunkirottien populaatiodynamiikan mallinnusta.

Rauni Kivistö on ympäristöterveyden ja elintarvikehygienian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuskiinnostuksensa kohdistuu zoonoottisiin taudinaiheuttajiin ruoka- ja vesivälitteisissä ympäristöissä. Tässä hankkeessa Rauni tekee rottien ulosteista kampylobakteerimäärityksiä.

Jonathan Richardson on biologian apulaisprofessori Richmondin yliopistossa, Yhdysvalloissa. Jonathan on tutkinut rottien populaatiogenetiikkaa esimerkiksi New Yorkissa, Salvadorissa ja viimeisimpänä Helsingissä.

Antti Oksanen on tutkimusprofessori Ruokavirastossa. Anttia kiinnostaa erityisesti suomalaisten villieläinten Trichinella-tartunnat, joten me lähetämme säännöllisesti Matkahuollon kautta rottien palleoita Ouluun.