Piharuokintakysely

Ruokitko pihalintuja? Osallistu tutkimukseen vastaamalla kyselyyn

Helsingin kaupunkirottaprojekti toteuttaa talvella 2022-23 lintujen piharuokintakyselyn, jolla keräämme kansalaisilta kuvia lintulaudoista tai muista lintujen ruokinnan tavoista sekä tarinoita siitä, miten näihin ruokinnan tapoihin on päädytty. Kaikki, jotka ruokkivat tai ovat joskus ruokkineet pihalintuja Suomessa, voivat osallistua tutkimukseen vastaamalla kyselyyn.

Lähetä enintään kolme valokuvaa ruokintapaikasta, kuten lintulaudasta tai muusta ruokintatavastasi ja kerro siitä tällä lomakkeella. Jos haluat kertoa useammasta ruokintapaikasta, täytä oma lomake jokaista kohden.  

Kysely järjestetään osana Helsingin kaupunkirottahanketta yhteistyössä Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit. Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin –projektin kanssa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Valokuviin ja kirjallisiin vastauksiin viitataan ilman suoria tunnistetietoja.

Kysely on auki 15.4.2023 asti. Kysely toimi RedCap-alustalla ja siihen pääsee tästä linkistä: https://redcap.link/linturuokinta

Tietosuojailmoitus

Rekisterin nimi: HURP, Lintujen piharuokinta -kysely 

Rekisterin pitäjä: Helsingin yliopisto. Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@helsinki.fi   

Henkilötietojen käsittelijät: Helsingin kaupunkirottaprojektin (HURP) ja Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit – Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin -projektin (HumBio) tutkijat 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Kyselyn vastauksia tullaan käyttämään ihmisten ja rottien vuorovaikutussuhteita sekä lintujenruokintaa tarkastelevan Helsingin kaupunkirottaprojektin tutkimuksessa. Vastauksia tullaan käyttämään myös ihmisen ja muuttuvan elonkirjon suhdetta tarkastelevan Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit – Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin -projektin tutkimuksessa. Vastaukset tarjotaan vastaajan suostumuksella arkistoitavaksi pysyvästi Turun yliopiston HKTL-arkistoon. Arkistosta aineistoja luovutetaan jatkokäyttöön tutkimus-, opetus- ja museokäyttöön. Jokainen arkistossa aineistoja tutkiva täyttää käyttöehtositoumuksen ja sitoutuu käyttösääntöjen noudattamiseen. 

Henkilötietojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisena käsittelyperuste: Käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten (yleinen etu 6 art. 1 kohta). Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä.  

Rekisteriin talletetaan seuraavia henkilötietoja: Sukupuoli, syntymävuosi, tiedot ruokintapaikan maantieteellisestä sijainnista, vastaukset kyselyyn ja valokuvat, jos niissä on henkilötietoja sisältävää tietoa. Henkilötietoja ei yhdistetä muihin aineistoihin. 

Tietojen alkuperä: Kysely. Tietoja ei kerätä muuta kautta. 

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin: Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytysaika: Aineisto tarjotaan vastaajan suostumuksella arkistoitavaksi Turun yliopiston HKTL-arkistoon, jossa se säilytetään pysyvästi. Mikäli aineistoa ei arkistoida, henkilötietoja säilytetään viisi vuotta. 

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15). Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16). Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistattamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta tieteellisessä tutkimustarkoituksessa silloin, kun poisto-oikeus todennäköisesti estää tai vaikeuttaa käsittelyä. Poisto-oikeuden toteuttamista arvioidaan tapauskohtaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista (artikla 18). Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21). Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyä valvovalle viranomaiselle, jos tämä epäilee henkilötietoja käsiteltävän vastoin tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojen luovuttaminen on täysin vapaaehtoista, eikä kieltäytymisellä ole negatiivisia seuraamuksia. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet: Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavin keinoin: kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään Helsingin yliopiston tietokoneilla ja palvelimilla, joiden käyttöä rajoitetaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vain edellä mainittujen hankkeiden tutkijoilla on pääsy aineistoon. Tutkimuksen valmistuttua aineisto tarjotaan arkistoitavaksi Turun yliopiston HKTL-arkistoon, ja arkistosta se annetaan jatkokäyttöön arkiston käyttösääntöjen mukaisesti.  

Tämä ilmoitus toimitetaan tutkittavalle kyselyn yhteydessä. 

Suorien tunnistetietojen käsittely: HKTL-arkistossa kyselyvastausten yhteyteen talletetaan Haastattelun käyttösitoumus, jossa on suoria tunnistetietoja. Näitä tietoja sekä haastatteluissa ja niiden litteroinneissa itsessään olevia suoria tai epäsuoria henkilötietoja suojaa arkiston käyttösäännöt. Tutkittava saa itse päättää, saako kyselyvastauksessa oleviin tietoihin viitata nimi- ja muita henkilötietoja käyttäen.