Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä -verkkokurssi

Uusi verkkopohjainen erikoiskurssi demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille julkaistaan Helsingin yliopiston kasvatustieteen kandidaatinohjelmassa. Opiskelija, ilmoittaudu verkkokurssille 13.2.2019–4.3.2019.

Helsingin yliopiston neljännessä opetusperiodissa (11.3.–5.5.2019) julkaistaan kasvatustieteen kandidaatinohjelmaan opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu erikoiskurssi Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä (EDUK012, 5 op) Moodlessa. Nettikurssi ei edellytä aiempaa osaamista ja sen voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Kurssilla käsitellään sitä, miten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatustaidot liittyvät jokaisen opettajan työhön. Kurssilla käydään läpi peruskäsitteet, kansallista ja kansainvälistä normiperustaa, opettajan etiikkaa ja edellä mainitun liittymistä opettajan ammattitaitoon koulun arjesta nousevien haasteiden ja esimerkkien valossa. Sisältöjen käsittely tukee itsereflektiota ja kokonaisuus tarjoaa tietoa, taitoja ja motivaatiota demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden soveltamiseen kasvatustyössä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvistä määräyksistä ja sopimuksista. Hän tunnistaa tekijöitä, jotka voivat estää osallisuutta tai johtaa syrjäytymiseen ja on saanut välineitä yhdenvertaisuuden, perus- ja ihmisoikeuksien ja osallisuuden edistämiseen. Kurssilla opiskelija oppii soveltamaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen teoreettista tietoa ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun. Omassa toiminnassaan osallistuja oppii arvioimaan päätöksentekoprosessejaan ja tunnistaa opettajan normiperustaan (juridinen, eettinen, oikeudet, velvollisuudet) liittyviä näkökulmia ja osaa arvioida omaa toimintaansa kriittisesti. Aihesisältöihin lukeutuvat normikriittinen tarkastelu kasvattajan asemasta yhteiskunnassa esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä esiin nostamalla. Kurssin jälkeen osallistuja osaa etsiä tietoa ja tukea oman toimintansa kehittämiseen.

Lisätietoja

Opintojakso kuuluu kasvatustieteen kandiohjelman valinnaisiin kasvatustieteellisiin opintoihin (kasvisbuffa). Opiskelijan ohjeista löytyy lisätietoja opiskelijoille.

Yhteyshenkilö: Tuija Kasa (tuija.kasa@helsinki.fi / +358(0)2941 20665)

Kurssi liittyy Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -hankkeeseen, jossa kehitetään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opettajankoulutuksessa 2018–2019. Hanke käynnistyi UNESCO-professuurin Values, Dialogue and Human Rights in Educationin, Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusministeriön yhteistyössä. Kansallisen korkeakouluverkoston edustajat ovat tukeneet kurssisisältöjen kehittämisessä.

Vinkki: Seminaari ”Näkökulmia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseenTiedekulmassa 14.3.2019 klo 13–15 Stagella. Tilaisuus on kaikille avoin ja esteetön. Tule keskustelemaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilasta opettajankoulutuksessa! Seminaari löytyy myös Facebookista.