Tutkimus

Tutkimuksessamme tarkastellaan työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä.
Tutkimustavoitteet

Pyrimme selvittämään opiskelijoiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin välistä vuorovaikutusta, heidän kokemuksiaan opiskelu- ja työuupumuksesta, psykologista joustavuutta ja menestystä ja edistymistä sekä edelleen, miten tämä suhde kehittyy opintojen / työn edetessä.

Pyrimme tunnistamaan mahdolliset opiskelija- ja työntekijäryhmät, joilla on todennäköisesti ongelmia opintojen tai työuran aikana ja joilla on suurempi riski opiskelu- tai työuupumukseen. Tavoitteena on myös kehittää integroituja interventioita, joilla tuetaan opiskelijoiden ja työntekijöiden stressinsietokykyä ja -hyvinvointia sekä elinikäisen oppimisen taitoja ja selvitetään niiden vaikutuksia hyvinvointiin, opiskelu- ja työprosesseihin ja saavutuksiin.

Tutkimus yrityksissä

Wells Research to Business -projektin (2023-2025) aikana tutkimuksemme painopiste on yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa ja niiden työntekijöissä. Projektin aikana pilotoimme Wells-kurssia erilaisissa yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa Suomessa ja ulkomailla.

Ensimmäinen pilotti järjestettiin Helsingin yliopiston työntekijöille keväällä 2023. Syksyllä 2023 olemme käynnistäneet ensimmäiset pilotit yrityksissä. Vuoden 2024 aikana kurkotamme kohti globaaleja markkinoita; hankkeen aikana tutkitaan vähintään kolmea eri markkina-aluetta. Tutkimuksen painopiste on kurssin soveltuvuus ja positiivinen vaikutus työhyvinvointiin.

Tutkimus korkeakouluissa

Tutkimuksemme opiskelijoiden kanssa alkoi pilottikurssilla syyslukukaudella 2017 ja on jatkunut vuoteen 2023 saakka. 

Tavoitteenamme on ollut kehittää yliopisto-opiskelijoille suunnattu kurssi tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia sekä elinikäisen oppimisen taitoja. Olemme tutkineet hyvinvoinnin muutoksia intervention aikana ja sen seurauksena. Saimme tähän myös Opetusministeriön rahoituksen.

Kurssia on kehitetty opiskelijoille tutkimusperustaisesti vuodesta 2017 lähtien ja se pohjautuu psykologisen joustavuuden ja työelämätaitojen harjoitteluun kurssin aikana​. Psykologisen joustavuuden on osoitettu olevan erittäin tärkeä hyvinvointia edistävä tekijä. Tutkimuksemme osoittavat että kurssi on monella tapaa tukenut opiskelijoiden hyvinvointia ja työelämätaitoja.

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksessamme yhdistyvät sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja biofysikaaliset mittaukset.

Tietosuojaselosteet