Yrityksille

Tällä hetkellä tarjoamme WELLS-kurssia pilottimahdollisuutena yrityksille. Meneillään olevassa Research to Business -projektissamme tavoitteena on tutkia kurssin soveltuvuutta ja vaikuttavuutta erilaisissa työelämän konteksteissa Suomessa ja ulkomailla sekä valmistautella kansainvälisesti skaalautuvan liiketoiminnan aloittamista.
Ratkaisu

WELLS-kurssi on uudenlainen tutkimukseen perustuva hyvinvointi- ja työskentelytaitojen kehittämisen ratkaisu. Kurssilla integroidaan nykyaikaisen työskentelyn ja psykologisen joustavuuden ydinosaaminen olennaisiin työtaitoihin. Ratkaisu...

  • on joustavasti toteutettavissa verkossa
  • lisää hyvinvointia ja työelämätaitoja
  • tarjoaa oppimista syventävää sosiaalisen ryhmän tukea
  • sopii erilaisille työntekijäryhmille ja monenlaisiin organisaatiokonteksteihin
  • on todettu vaikuttavaksi tieteellisen näytön perusteella.

 

HYVINVOINTITAIDOT

Psykologisen joustavuuden taidot ovat modernin työelämän ydinosaamista.

 

 

TYÖSKENTELYTAIDOT

Useimmilla aloilla välttämättömät työskentelytaidot edistävät toimivien ja tehokkaiden työyhteisöjen rakentamista.

Tutkimus

Psykologinen joustavuus

Psykologinen joustavuus ja sitä ylläpitävien taitojen soveltaminen keskeisten työskentelytaitojen yhteydessä ovat WELLS-intervention ytimessä.

Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä keskittyä vallitsevaan tilanteeseen ja mahdollisuuksiin, toimia tavoitteiden ja arvojen saavuttamiseksi myös vaikeuksissa. Psykologisesti joustava yksilö perustaa käyttäytymisensä tavoitteisiinsa ja arvoihinsa sen sijaan, että luottaisi pelkästään tilannetekijöihin tai vaihteleviin sisäisiin tiloihinsa. Taustalla on ajatus, että ihmiset ovat psyykkisesti terveempiä ja suoriutuvat tehokkaammin, kun toimintaa ohjaavat henkilökohtaiset arvot ja tavoitteet.

Työelämässä psykologisesti joustavien yksilöiden on huomattu olevan parempia navigoimaan työhön liittyvissä muutostilanteissa ja reagoimaan niihin paremmin. Tätä tukee vahva näyttö, joka yhdistää psykologisen joustavuuden lisääntymisen yleisen hyvinvoinnin, työkyvyn, innovaation ja organisaation resurssien parempaan hyödyntämiseen (Bond & Bunce, 2000; Wersebe ym., 2018; Varra et al., 2008; Puolakanaho et al., 2020).

 

WELLS-kurssin positiiviset vaikutukset

WELLS-interventiokurssia on aiemmin tutkittu laajalti yliopistokontekstissa. Tulokset osoittivat, että kurssi vaikutti positiivisesti yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointiin, oppimiskokemuksiin, motivaatioon, oppimisen tehokkuuteen ja mielekkyyteen (Katajavuori ym., 2021). Kurssi on myös liitetty positiivisiin muutoksiin opiskelijoiden organisoiduissa opiskelutaidossa, psykologisessa joustavuudessa ja viivytteytaipumuksissa. Opiskelijat ovat lisäksi kuvanneet kurssin tehokkuutta stressinhallinnan oppimisessa, millä todettiin olevan positiivinen vaikutus opiskeluihin (Asikainen ym., 2019). Alustavat tulokset opiskelijoiden kuvauksista kurssin aikana tapahtuneista käyttäytymismuutoksista osoittavat, että opiskelijat kokivat erityisen merkittäviä muutoksia sitoutuneessa toiminnassa ja kyvyssä tunnistaa, mitä he tarvitsevat muutokseen (Räihä ym., 2023).

Kurssia on pilotoitu työympäristössä kevään 2023 aikana Helsingin yliopiston henkilökunnan piirissä. Alustavat tulokset osoittavat samankaltaisia myönteisiä vaikutuksia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan syksyn 2023 aikana.

Hyödyt

WELLS-interventioon osallistumisen jälkeen ihmiset ovat psyykkisesti terveempiä ja pystyvät suoriutumaan tehokkaammin.

Yritys hyötyy WELLS-kurssin tarjoamisesta henkilöstölleen:

  • työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy ja kyky hyödyntää työelämän keskeisiä taitoja paranee
  • yritys saa uutta arvokasta tietoa edistääkseen edelleen henkilöstön hyvinvointia.

Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmista aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan, mikä mahdollistaa kestävämmän yrityksen kasvun.

 

Tule mukaan

WELLS Finland tutkimuksesta liiketoimintaa -tiimi tutkii parhaillaan WELLS-hyvinvointi- ja työtaitokurssin soveltuvuutta ja vaikutuksia yritysympäristöissä.

Ensimmäiset yrityspilotit toteutettiin syksyllä 2023, toinen pilottivaihe toteutettiin tammi-maaliskuussa 2024. Parhaillaan on käynnissä pilottivaihe 3. 

Nyt etsimme myös syksylle 2024 vaiheeseen 4 pilottiorganisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan työntekijöidensä hyvinvointia tutkittun digitaaliseen ratkaisun avulla. Seuraava Wells-pilotti käynnistyy syyskuussa 2024. Pilotointi on maksutonta.

Tule mukaan – yhdessä löydämme entistä tehokkaampia tapoja edistää työhyvinvointia ja työskentelytaitoja!

Ota yhteyttä