WELLS verkkokurssin todettu vaikuttavan positiivisesti opiskelijoiden uupumusriskiin

Opiskelijoiden kiihtyvä uupumusriski on yksi korkeakoulujen ajankohtaisimmista kysymyksistä, johon WELLS verkkokurssin on tutkittu mahdollisesti vaikuttavan positiivisesti.

WELLS-kurssi perustuu Hyväksymis- ja Omistautumis terapian (HOT) periaatteisiin, sekä tutkimustietoon psykologisen joustavuuden roolista hyvinvoinnin parantamisessa, sekä stressin, masennus- ja ahdistuneisuusoireiden vähentämisessä (e.g. Katajavuori et al., 2021; McCracken et al., 2021; Masuda et al., 2012). Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä keskittyä nykyhetkeen ja toimia arvojen ja tavoitteiden mukaisesti myös vaikeuksien edessä.

Tuoreessa pro gradu –tutkielmassa Ronja Ruuska (WELLS projektinjohtajien Henna Asikaisen ja Nina Katajavuoren ohjattava) tutkii WELLS kurssin vaikutuksia opiskelijoiden uupumusriskiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat kurssin vaikuttaneen vähentävästi opiskelijoiden uupumusriskiin kehittämällä opiskelijoiden psykologista joustavuutta, hyvinvointia ja opiskelutaitoja. Opiskelijat kuvailivat kurssin myös merkittävästi parantaneen heidän itsetietoisuuttaan, jonka kautta he pystyivät tunnistamaan kehityskohteita itsessään, mikä taas auttoi käytännön tason muutosten toteuttamisessa. Nämä tulokset tukevat myös aikaisempaa tutkimustietoa psykologisen joustavuuden kehittämisen roolia uupumusriskin vähentämisessä (Towey-Swift et al., 2023).