Matkalla kohti työhyvinvointia: digitaaliset hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) -interventiot nousussa

Viime vuosina on nähty jatkuvasti nousevaa kiinnostusta siihen, miten hyväksymis- ja omistautumisterapia eli HOT-menetelmään perustuvien interventioiden toteuttaminen työpaikoilla voisi vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on psykoterapian muoto, missä keskeisenä tavoitteena on kehittää yksilön psykologista joustavuutta ja auttaa ihmisiä elämään heidän omien arvojensa mukaista elämää. HOT:ia mielenterveysinterventiona on tutkittu laajasti, ja siitä on julkaistu yli 1000 tutkimusta tieteellisissä lehdissä vuodesta 1986 lähtien [1, 2]. Tämä melko laaja tutkimushaara on osoittanut, että HOT voi olla erittäin tehokas  esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen, kroonisen kivun ja riippuvuuksien hoidossa [3]. 

Kenties juuri näiden tutkimustulosten ansiosta viime vuosina on herännyt enemmän kiinnostusta siihen, miten HOT-menetelmään perustuvien interventioiden toteuttaminen työpaikoilla voisi vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin [4]. Työelämäkontekstissa HOT-pohjaisten interventioiden avulla työntekijät voisivat 1) kehittää paremman käsityksen työpaikan ongelmiin liittyvien epämiellyttävien ja vaikeiden ajatusten ja tunteiden kokemisesta ja hyväksymisestä, 2) oppia elämään nykyhetkessä ja siten parantaa keskittymistään nykyisiin työtehtäviin ja vuorovaikutustilanteisiin ja 3) sitoutua paremmin työhön liittyviin toimintoihin, jotka ovat sopusoinnussa yksilön arvojen kanssa [5,6,7]. 

Käytännössä HOT-pohjaiset interventiot sisältävät paljon työskentelyä harjoitusten kanssa, jotka auttavat asiakkaita kohtaamaan negatiivisia tunteensa niiden välttelyn sijaan, selventämään arvojaan, sekä erottamaan ajatuksensa absoluuttisista totuuksista. HOT-harjoituksiin liittyy usein metaforia, esimerkiksi kuvittelemalla ajatuksia lehdiksi, jotka kelluvat virtaa pitkin alas; virtaan ei tarvitse itse sukeltaa, vaan virran voi antaa viedä lehdet mukanaan [12]. Tällaiset harjoitukset voivat esimerkiksi auttaa työntekijää ymmärtämään, että liian kriittiset ajatukset itsestä ja ja omasta työstä eivät ole hyödyllisiä ja ne voi tunnistaa vain ajatuksiksi, ei tosiasioiksi. 

Digitaaliset HOT-interventiot työpaikoilla - tutkimusta ja toteutuksia

Pääasiassa paikan päällä toteutettavien HOT-interventioiden tehokkuutta koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että työntekijöiden psykologinen joustavuus ja hyvinvointi ovat lisääntyneet lupaavasti HOT-menetelmien avulla [5,8].  Mielenterveysinterventioiden toteuttaminen paikan päällä työpaikalla voi kuitenkin olla varsin kallista [9]. Näin ollen mm. halvemman hintansa ansiosta psykologiset verkossa toteutettavat interventiot ovat saaneet viime vuosina paljon enemmän kiinnostusta ja niiden odotetaankin tukevan mielenterveystyön kestävyyttä [10]. Alhaisempien kustannusten lisäksi digitaaliset interventiot helpottavat myös saavutettavuutta syrjäisemmillä alueilla ja voivat jopa lyhentää odotusaikoja tuen ja/tai hoidon saamiseksi. Tämän takia digitaaliset ratkaisut voivat tarjota loistavan vaihtoehdon perinteisille paikan päällä toteutettaville interventioille. 

Wells Finlandissa teemme tieteellistä tutkimusta työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Koska online HOT-interventiot ovat erityinen kiinnostuksen kohteemme, mieleemme tuli olennainen kysymys: Ovatko verkossa toteutettavat HOT-interventiot tehokkaita työpaikoilla? Vastataksemme tähän kysymykseen teemme parhaillaan systemaattista kirjallisuuskatsausta, jolla tarkoitetaan tiettyyn tutkimuskysymykseen liittyvän empiirisen näytön kokoamista ja analysointia [11]. Systemaattinen katsaus on tehokas tapa vastata selkeästi kohdennettuun tutkimuskysymykseen ja se tarjoaa oivallisen tavan koota yhteen ja arvioida saatavilla olevaa julkaistua tieteellistä näyttöä.  

Kaiken kaikkiaan alustavat tulokset viittaavat siihen, että verkkopohjaiset HOT-interventiot ovat lupaavia työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä, työstressin vähentämisessä ja organisaation tulosten parantamisessa. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta, jotta HOT:in pitkän aikavälin vaikutuksia ja optimaalisia täytäntöönpanostrategioita työpaikoilla voidaan ymmärtää täysin. 

Kesästä 2023 lähtien olemme testanneet myös omaa HOT-pohjaista hyvinvointikurssiamme yliopistojen henkilökunnan keskuudessa verkkototeutuksen muodossa. Tähän mennessä lähes 40 henkilöstön jäsentä on suorittanut Wells-kurssin, ja alustavat tuloksemme osoittavat myönteisiä vaikutuksia osallistujien psykologiseen joustavuuteen ja henkiseen hyvinvointiin. Alustavat tulokset korostavat myös aiempien tutkimusten mukaisesti hyvinvoinnin ja työelämätaitojen välistä yhteyttä. Osallistujat ovat myös raportoineet että kurssi tarjosi hyvän tilaisuuden kartoittaa heidän omaa henkistä hyvinvointiaan, että he pitivät kurssimateriaalia erittäin arvokkaana ja että kurssi rohkaisi pohtimaan mielenterveyttä syvemmin. Lisäksi osallistujat ovat kertoneet, että kurssi on parantanut heidän tiimityöskentelyään sekä edistänyt heidän vuorovaikutustaan ja työskentelyään tiiminä.  

Akateemisten kontekstien lisäksi olemme syksystä 2023 alkaen pilotoineet Wells -kurssia 13 yrityskumppanin kanssa, arvioidaksemme sen vaikutuksia ja kehittääksemme sitä edelleen vastaamaan työympäristöjen erityistarpeita. Seuraavaksi pyrimme rakentamaan kansainvälistä yhteistyötä organisaatioiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita testaamaan ratkaisuamme.