Helsingin yliopiston lastentarhanopettajan koulutuksen päävalinnassa enintään 20 lastentarhanopettajan opintosuuntaan hyväksyttyä ja opiskelupaikan vastaanottanutta hakijaa saa oikeuden suorittaa myös kasvatustieteen maisterin tutkinnon.

Lastentarhanopettajan koulutus

Lastentarhanopettajan opintosuunnassa perehdytään ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, kasvatuksen historiaan ja filosofiaan sekä varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin siten, että koulutuksesta valmistuneella on riittävät tiedot ja taidot suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa.

Lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä), jossa pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Opintojen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen tasa-arvo. Tutkinto antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa.

Lastentarhanopettajan opintosuunnassa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluu pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot, kieli- ja viestintäopintoja ja muita valinnaisia tieteenalaa tukevia opintoja. Opinnoissa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen.

Lastentarhanopettajan koulutuksesta valmistuneet työskentelevät lastentarhanopettajan tehtävissä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, varhaiskasvatuksen johtotehtävissä sekä erilaisissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä kuten julkishallinnossa.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma rakentuu kasvatustieteen kandidaatin tutkinnolle (120 op) tai muulle vähintään alemmalle korkeakoulututkinnolle (ei ammattikorkeakoulututkinto).

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opinnoissa laajennetaan opiskelijan varhaiskasvatuksen teoreettista tietämystä ja perehdytään varhaiskasvatuksen tutkimukseen. Opintoihin sisältyy opettajan pedagogisia opintoja yhteensä 25op. Maisteriopintojen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 60op, mikäli niin haluaa.

Maisteriohjelmassa suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto (120 op) syventää opiskelijan taitoja toimia varhaiskasvatuksen aktiivisena vaikuttajana ja asiantuntijana yhteiskunnassa sekä parantaa valmiuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi opinnot antavat hyvät valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin ja itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen, soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä tutkimus-, koulutus-, kehittämis-, johtamis- ja hallintotehtävissä.

Lastentarhanopettajan opintosuunnan ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/vaatimukset/.