Kasvatustieteelliset opinnot

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa, jotka johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Kasvatustieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa
Opintotarjonnassa on koulutusohjelman opintosuuntien (erityispedagogiikka, lastentarhanopettaja, luokanopettaja, yleinen ja aikuiskasvatustiede sekä allmän och vuxenpedagogik) mukaisia opintoja. Lisäksi tarjonnassa on koulutusohjelman yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja, yhteisiä valinnaisia opintoja sekä valinnaisia tieteenalaa tukevia opintokokonaisuuksia (esi- ja alkuopetus: perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op sekä monikulttuurisuuskasvatus: osittain päiväopetuksena toteutettavat perusopinnot 25 op).

Aloita nyt:

Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot

Studia Paedagogica

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä.

Erityispedagogiikan opintosuunnan opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voi opiskella perusopinnot 25 op (verkko- tai monimuoto-opinnot) ja aineopinnot 35 op (lähi- ja verkko-opintoja).

Aloita nyt:

Opinnoissa perehdytään lapsuuteen, lapsen kehitykseen ja oppimiseen sekä myös julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä varhaiskasvatusta koskeviin ilmiöihin ja tutkimuksiin.

Lastentarhanopettajan opintosuunnan opinnot Avoimessa yliopistossa
Lastentarhanopettajan opintosuunnassa voit suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op.

Aloita nyt: Kasvatustieteen perusopintoja

Luokanopettajan opintosuunnan kasvatustieteen opinnoissa tarkastellaan opettajan, oppilaan ja opiskeltavien sisältöjen suhteita oppiaineen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogisia perusteita opiskelemalla.

Luokanopettajan opintosuunnan opinnot Avoimessa yliopistossa
Luokanopettajan opintosuunnasta voit suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op.

Aloita nyt: Kasvatustieteen perusopintoja

Yleisen ja aikuiskasvatuksen opintosuunta on luonteeltaan monitieteinen ja samalla laaja-alaista tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta painottava ja tarjoava. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskunnallisista, historiallisista, filosofisista, kulttuurisista ja kasvatuspsykologisista näkökulmista.

Yleinen ja aikuiskasvatustiede -opintosuunnan opinnot Avoimessa yliopistossa
Perusopinnot 25 op on mahdollista opiskella Avoimessa yliopistossa kokonaan etäopintoina. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös yleisen ja aikuiskasvatustieteen valinnaisen aineopintokokonaisuuden 35 op. Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen. Aloita Joustavasti -merkityillä opintojaksoilla voit aloittaa opiskelun joustavasti itsellesi sopivana ajankohtana ja jaksoilla on tarjolla monta suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana.

Aloita nyt:

Perusopinnot voi opiskella myös ruotsiksi: Pedagogik, Allmän och vuxenpedagogik