Humanistiset opinnot

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanisteilla on keskeinen merkitys perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös esim. talouden ja tekniikan maailmassa.

Filosofian opinnot antavat sinulle aineksia maailmankuvan rakentamiseen eli sen ymmärtämiseen, miten asiat yleisimmällä tasolla liittyvät toisiinsa.

Filosofian opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa on tarjolla filosofian perusopinnot 30 op.

Aloita nyt:

Historian kandiohjelman opinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu.

Historian opinnot Avoimessa yliopistossa
Historian perusopintoja (30 op) järjestetään lukuvuosittain avoimena yliopisto-opetuksena. Kesäopetuksena järjestetään Temaattisten aineopintojen (15 op) opetusta.

Keskiajan tutkimuksen opinnot Avoimessa yliopistossa

Kielten koulutusohjelman opinnoissa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi. Opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Kielten opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voit opiskella kielten koulutusohjelman perusopintoja (5–30 op) ja tieteenala- ja teemaopintoja. Kielten koulutusohjelman yhteisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja järjestetään kesällä 2018.

Aloita nyt:

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös Kielikeskuksen kieliopintoja:

Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta? Haaveiletko opettajan, toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla?

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa on opintoja usealta tieteenalalta:

Aloita nyt: Kotimainen kirjallisuus

Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa opit tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta. Kulttuuria lähestytään sekä alueina että ilmiöinä. Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma koostuu useista tieteenaloista ja opintokokonaisuuksista.

Kulttuurien tutkimuksen opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yhteisiä perusopintoja sekä joidenkin suuntautumisvaihtoehtojen teema- tai tieteenalaopintoja. Niiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 15–30 op; laajemmat perusopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea tutkinto-opiskelijaksi ja opiskella tutkinto.

Aloita nyt:
Aasian tutkimus

Taidehistoria

Uskontotiede

Kulttuuri vaikuttaa elämäämme yksilöinä ja yhteisöinä, arjessa ja rituaaleissa, nykyhetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa.

Kulttuuriperinnön opinnot Avoimessa yliopistossa

Aloita nyt: Kulttuuriperinnön tutkimus

Ohjelma tarjoaa sinulle vahvan pohjan niin taidemaailmassa ja kulttuurielämän parissa työskentelyyn kuin tutkijanuralle suuntautumiseen.

Avoimessa yliopistossa Taiteiden tutkimuksen opinnot tarjoavat sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä ja yleistä kirjallisuustiedettä. Tarjonnassa on taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman eri opintosuuntien perusopintoja 30 op ja yksittäisiä opintojaksoja aineopinnoista. Lisäksi järjestetään koulutusohjelman tieteenalan opintoihin sisältyviä Taiteiden tutkimus I -opintokokonaisuuden opintoja.

Aloita nyt:
Taiteiden tutkimus I 

Elokuva- ja televisiotutkimus

Estetiikka

Musiikkitiede

Teatteritiede

Yleinen kirjallisuustiede