Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

2018 vuoden valinnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää lukuvuonna 2018-2019 seuraavat 60 op opintokokonaisuudet

  • erilliset erityisopettajan opinnot suomen kielellä
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suomen ja ruotsin kielellä
  • opettajan pedagogiset opinnot suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Tiedekunnan omilta sivuilta on saatavana lisätietoa opettajan ammatista ja työstä sekä muodollisista kelpoisuusvaatimuksista.

Jos sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai hakumenettelystä, voit olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluun.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus peruskoulun luokanopettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja ne on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

Monialaiset opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä henkilöillä. Opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai sivuaineopintoina osana Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa.

Koulutus järjestetään sekä tutkinto- että erillisopiskelijoille suomenkielisenä ja erillisopiskelijoille myös ruotsin kielellä.  Rehtorin päätöksessä on listattu riittävät kielitaidon osoittamistavat suomen kielessä ja ruotsin kielessä.

Lue tarkemmat tiedot valintaperusteista ja hakumenettelystä koulutuksen hakuoppaasta

Haku on päättynyt 4.4.2018 kello 15.00 lukuvuoden 2018-2019 opintoihin.

Valintatilasto suomenkielisistä monialaisista opinnoista 2017. Ruotsinkielisiä monialaisia opintoja ei ole aikaisemmin järjestetty Helsingin yliopistossa.

Tietoa valintakokeesta

Valinta perustuu kirjalliseen valintakokeeseen, joka järjestetään maanantaina 4.6.2018 klo 14.00-16 Porthanian salissa PI (Yliopistonkatu 3, Helsinki). Kirjalliseen kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Kirjalliseen kokeeseen osallistuvien on varattava mukaansa henkilöllisyystodistus (esim. passi tai ajokortti) sekä kirjoitusvälineet. Kirjallinen koe sisältää monivalintatehtäviä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta.

Tutustuthan myös valintakokeita koskevaan ohjeistukseen.

Valintakokeen tulokset julkaistaan 28.6.2018. Kaikille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksesta sähköpostilla ja opintoihin hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirjeet ja ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta.

Opintoihin hyväksytyn erillisiä opintoja suorittavan hakijan on ilmoitettava opinto-oikeutensa käyttämisestä viimeistään 12.7.2018, muussa tapauksessa hän menettää opinto-oikeutensa. Sivuaineena opinnot suorittavilla opinto-oikeus viedään ilman eri ilmoitusta Oodiin, heidän ei tarvitse ilmoittaa hakijapalveluille opinto-oikeuden käyttämisestä.

Hakijapalvelut tarkistaa valintamenettelyssä käytetyt alkuperäiset todistukset tai niiden viralliset kopiot hyväksyttyjen osalta 12.7.2018 mennessä. Tästä ilmoitetaan tarkemmin hyväksymiskirjeessä.

  Valintatilasto lisätty 4.1.2018. Hakuopas on julkaistu 20.11.2017. Haku alkanut 10.3.2018.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa pedagogiset opinnot monessa tiedekunnassa osana tutkintoaan. Ne voi suorittaa myös maisteriksi valmistumisen jälkeen erillisinä opintoina riippumatta siitä, missä yliopistossa tutkinto on suoritettu.

Suomen kielellä pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvän ohjatun opetusharjoittelun voi suorittaa joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen. Molemmissa koulutusvaihtoehdoissa suoritetut opinnot tuottavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Ruotsin kielellä on tarjolla perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot.

Koska perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot on tarjolla Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä suomen että ruotsin kielellä, hakijat joutuvat osoittamaan kielitaitonsa jos heidän koulusivistyskielensä on  muu kuin koulutuksen kieli. Tämä koskee siis myös ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneita, jotka hakeutuvat suomenkieliseen koulutukseen ja suomenkielisen koulusivistyksen saaneita, jotka hakevat ruotsinkieliseen koulutukseen. Rehtorin päättämät  kielitaidon osoittamistavat suomen kielessä ja ruotsin kielessä.

Englannin kielellä tarjotaan pedagogisia opintoja tarjotaan joissain perus- ja lukio-opetuksen aineissa. Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat hakea niihin opintojen aikana.  Ne ovat tarjolla myös erillisinä opintoina kaikille ylemmän yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on soveltuvat taustaopinnot. 

Kaikkien suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten valintaryhmien hakuaika oli 15.2.2018 - 15.3.2018. 

Tarkemmat tiedot suomenkielisen koulutuksen valintaperusteista ja hakumenettelystä hakijaryhmittäin

Linkit avautuvat pdf-tiedostoihin.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat vanhoissa koulutuksissa

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat uusissa koulutusohjelmissa

Erilliset pedagogiset opinnot ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille

Opettajan pedagogisten opintojen valintatilastot: 2014, 2015, 2016 ja 2017.

Ainekohtaiset haastattelupäivämäärät on nyt päätetty. 

 Tiedot valintaperusteista ja hakumenettelystä julkaistu 18.12.2017. Ainekohtaiset haastattelupäivät julkaistu 19.12.2017. 26.1.2018 on korjattu virhe vanhojen koulutusten valintaperusteissa: valintahaastattelut PKL aineissa jatkuvat 17.5.2018 asti, eivät lopu jo 15.5.2018.

Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Erilliset erityisopettajan opinnot voi suorittaa vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen, ei osana tutkintoa.

Koulutus järjestetään suomeksi eli kyseessä on suomenkielinen  hakukohde. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto ja opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa molempia kotimaisia kieliä. Myös valintamenettelyyn liittyvät kirjallisen kokeen kysymykset on mahdollista saada suomen lisäksi ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa asiasta hakemuksen yhteydessä.  Kaikilta hakijoilta edellytetään jommankumman kotimaisen kielen taidon osoittamista jollakin Helsingin rehtorin päätöksessä 213/2017 mainitulla tavalla. Päätöksessä mainitut kielitaidon osoittamistavat suomen kielessä ja ruotsin kielessä.

Hakuaika oli 12.12.2017 - 9.1.2018. Tarkemmat tiedot hakemisesta on vielä nähtävissä koulutuksen hakuoppaasta. Ensi vuoden valintaperusteet valmistuvat syksyllä 2018.

TULOKSET

Kirjallinen valintakoe järjestettiin tiistaina 6.2.2018 Helsingissä. Monivalintatehtävien oikeat vastaukset on nähtävä suomeksi tästä ja ruotsiksi tästä.

Seuraavat pisteet vaadittiin monivalintakysymyksistä, jotta hakijan soveltavien tehtävien vastaukset voitiin arvioida:

  • Erityisopettajat: 15,33
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettajat: 5,67
  • Erityisluokanopettajat: 6

Seuraavat lopulliset yhteispisteet vaadittiin, jotta hakija voitiin valita koulutukseen:

  • Erityisopettajat: 37 
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettajat: 19,67
  • Erityisluokanopettajat: 26,33

Valinnan tulokset lähetetään kaikille kokeeseen osallistujille keskiviikon 14.3.2018 aikana. Hyväksyille lähtee myös tietoja paikan vastaanotosta ja opintojen aloittamisesta. Varasijalla hyväksyttyjen paikan vahvistuu tai peruuntuu viimeistään 28.3.2018.

Vuoden 2017 valintatilastot, joista käy ilmi hakijoiden määrä valintaryhmittäin.

Hakuopas on julkaistu 20.11.2017. Sitä on päivitetty 7.12.2017, jolloin tulosten julkistamispäiväksi on muutettu 14.3.2018.Sähköinen hakulomake on sulkeutunut 9.1.2018 ja linkki siihen on poistettu.