Varhaiserityisopettajan suuntautumisopinnot varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa

Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan päähaussa enintään 20 opintosuuntaan hyväksyttyä ja opiskelupaikan vastaanottanutta hakijaa saa oikeuden suorittaa myös 60 opintopisteen laajuiset VEO- eli varhaiserityisopettajan suuntautumisopinnot. Opinnoista vähintään 20 op sisällytetään varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon. Loput opinnot suoritetaan erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Hakeminen varhaiserityisopettajan suuntautumisopintoihin ei paranna eikä heikennä mahdollisuuksiasi tulla hyväksytyksi varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaan.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa perehdytään ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, kasvatuksen historiaan ja filosofiaan sekä varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin siten, että koulutuksesta valmistuneella on riittävät tiedot ja taidot suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä). Opintojen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen tasa-arvo. Tutkinto antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. VEO- eli varhaiserityisopettajan opinnot yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritetun kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kanssa antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden varhaiserityisopettajan tehtäviin.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluu kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen perus- ja aineopintojen lisäksi varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot, kieli- ja viestintäopintoja sekä valinnaisia tieteenalaa tukevia opintoja tai varhaiserityisopettajan opintoja. Opinnoissa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnasta valmistuneet työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, varhaiskasvatuksen johtotehtävissä sekä erilaisissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä kuten julkishallinnossa.