Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää lukuvuonna 2019-2020 seuraavat 60 op opintokokonaisuudet

  • erilliset erityisopettajan opinnot suomen kielellä
  • opettajan pedagogiset opinnot suomen, ruotsin ja englannin kielellä
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suomen ja ruotsin kielellä
  • käsityötieteen perus- ja aineopinnot suomen kielellä.

Tiedekunnan omilta sivuilta on saatavana lisätietoa opiskelusta tiedekunnassa sekä opettajien muodollisista kelpoisuusvaatimuksista.

Jos sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai hakumenettelystä, voit olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin.

Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Hakuaika opintoihin alkaa 13.12.2018 ja päättyy 11.1.2019 klo 15.00.  Kirjallinen valintakoe järjestetään 5.2.2019 kello 13-15 Helsingissä (Porthania, sali PI, Yliopistonkatu 3, 00100 HELSINKI). Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan 30 minuuttia kokeen alkamisesta. Valintakokeesta saa myöhästyä korkeintaan 30 minuuttia.

Valintakoemateriaali

Kirjallinen koe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin, johon kuuluu seuraavat kolme artikkelia:

Artikkelit on julkaistu lehdessä Kasvatus & Aika.

Valintakokeiden näyttöpalvelu

Erillisten erityisopettajan opintojen valintakokeita ei lähetetä hakijoille postitse tai sähköpostilla vaan hakijan on niin halutessaan tultava tutustumaan koekysymyksiin, oikeisiin vastauksiin ja omiin vastauksiinsa hakijapalveluiden tiloihin. Jotta voit tulla katsomaan opettajankoulutuksen erillisten opintojen valintakoettasi, sinun on varattava aika valintakokeiden näyttöpalveluun.

Tietoa erillisten erityisopettajan opintojen sisällöistä löydät täältä:

Opiskelijan ohjeet: Erilliset erityisopettajan opinnot

Erillisten erityisopettajan opintojen valintaperusteet, hakuohjeet ja hakulomakkeet löydät täältä:

Opintopolku.fi: Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op).

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa pedagogiset opinnot monessa tiedekunnassa osana tutkintoaan. Ne voi suorittaa myös maisteriksi valmistumisen jälkeen erillisinä opintoina riippumatta siitä, missä yliopistossa tutkinto on suoritettu.

Suomen kielellä pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvän ohjatun opetusharjoittelun voi suorittaa joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen. Molemmissa koulutusvaihtoehdoissa suoritetut opinnot tuottavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Ruotsin ja englannin kielellä on tietyissä opetettavissa aineissa tarjolla perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot.

Kaikkien suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten valintaryhmien hakuaika vuoden 2019 haussa on 6.2.2019 - 6.3.2019 klo 15.00. Opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet (soveltuvuushaastattelut) järjestetään 6.5.2019 – 10.5.2019 ja haastattelut ovat päivittäin klo 9–15 välillä.

Tarkempi soveltuvuushaastatteluiden ainekohtainen aikataulu löytyy opintopolusta.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat: Huomaathan, että haku opettajan pedagogisiin opintoihin muuttuu vuonna 2020. Vuonna 2019 opettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea vielä sekä uusissa että vanhoissa kandi- ja maisteriohjelmissa opiskelevat, nykyisten valintaperusteiden mukaisesti. Vuodesta 2020 alkaen opintoihin ei voi kuitenkaan enää hakeutua vanhoista koulutusohjelmista, eikä maisterivaiheessa. Lue tiedote asiasta täältä.

Tietoa opettajan pedagogisten opintojen sisällöistä löydät täältä:

Opiskelijan ohjeet: Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogisten opintojen valintaperusteet, hakuohjeet ja hakulomakkeet löydät täältä:

Opintopolku.fi: Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) / Pedagogiska studier för lärare (60 sp)

Opintopolku.fi: Subject Teacher Education Programme in English, STEP (60 ECTS)

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus peruskoulun luokanopettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja ne on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Ruotsinkieliset opinnot ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä. Opintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

Monialaiset opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä henkilöillä. Opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai sivuaineopintoina osana Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa.

Koulutus järjestetään sekä tutkinto- että erillisopiskelijoille suomenkielisenä ja erillisopiskelijoille myös ruotsin kielellä

Hakuaika opintoihin alkaa 13.3.2019 ja päättyy 10.4.2019 klo 15.00.  Kirjallinen valintakoe järjestetään 28.5.2019 kello 13-15 Helsingissä.

Tietoa monialaisten opintojen sisällöistä löydät täältä:

Opiskelijan ohjeet: Luokanopettajan monialaiset opinnot

Monialaisten opintojen valintaperusteet, hakuohjeet ja hakulomakkeet löydät täältä:

Opintopolku.fi: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on myös mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Haun järjestää kasvatustieteellinen tiedekunta ja lisätietoja hausta on saatavana tiedekunnan sivuilta.

Erilliset erityisopettajan opinnot

2017

2018

2019

 

Opettajan pedagogiset opinnot

2014

2015

2016

2017

2018

 

Monialaiset opinnot

2017

2018

Sen jälkeen kun valinnan tulokset on julkaistu, sinulla on mahdollisuus tulla ilmaiseksi tutustumaan valintakoevastauksiisi (erityisopettajien valintakoe ja monialaisten valintakoe) sekä haastatteluissa saamaasi arviointiin (opettajan pedagogiset opinnot) hakijapalveluiden tiloissa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus tilata opettajan pedagogisten opintojen arviointilomakkeet 15 euron hintaan sähköpostiisi.

Lisätietoja: Opettajankoulutuksen erillisten opintojen valintakokeen näyttö- ja kopiopalvelu 2019