Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

 

Ennakkotietoa vuoden 2020-2021 opettajankoulutuksen erillisistä opinnoista.

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää 2020-2021 seuraavat opettajakoulutuksen erilliset opinnot:

  • erilliset erityisopettajan opinnot suomen kielellä
  • opettajan pedagogiset opinnot suomen, ruotsin ja englannin kielellä
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suomen ja ruotsin kielellä

Tälle sivustolle täydennetään tietoja kevään 2020 hakumenettelystä ja hakuprosessista sitä mukaan kun se on mahdollista. Todennäköisesti voimme julkaista lisätietoa erillisistä erityisopettajan opinnoista lokakuussa 2019 ja opettajan pedagogisista opinnoista ja monialaisista opinnoista joulukuussa 2019.

Lisätietoa opettajien muodollisista kelpoisuusvaatimuksista.

Jos sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai hakumenettelystä, voit olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin.

Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Tietoa erillisten erityisopettajan opintojen sisällöistä vuodelta 2019 - 2020 löydät täältä:

Opiskelijan ohjeet: Erilliset erityisopettajan opinnot 2019-2020

Kevään 2019 erillisten erityisopettajan opintojen valintaperusteet, hakuohjeet ja hakulomakkeet : 

Opintopolku.fi: Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op).

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa pedagogiset opinnot monessa tiedekunnassa osana tutkintoaan. Ne voi suorittaa myös maisteriksi valmistumisen jälkeen erillisinä opintoina riippumatta siitä, missä yliopistossa tutkinto on suoritettu.

Suomen kielellä pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvän ohjatun opetusharjoittelun voi suorittaa joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen. Molemmissa koulutusvaihtoehdoissa suoritetut opinnot tuottavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Ruotsin ja englannin kielellä on tietyissä opetettavissa aineissa tarjolla perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot.

Tietoa opettajan pedagogisten opintojen sisällöistä löydät täältä:

Opiskelijan ohjeet: Opettajan pedagogiset opinnot

Kevään 2019 opettajan pedagogisten opintojen valintaperusteet, hakuohjeet ja hakulomakkeet on vielä nähtävänä täällä:

Opintopolku.fi: Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) / Pedagogiska studier för lärare (60 sp)

Opintopolku.fi: Subject Teacher Education Programme in English, STEP (60 ECTS)

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus peruskoulun luokanopettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja ne on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Ruotsinkieliset opinnot ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä. Opintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

Monialaiset opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä henkilöillä. Opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai sivuaineopintoina osana Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa.

Koulutus järjestetään sekä tutkinto- että erillisopiskelijoille suomenkielisenä ja erillisopiskelijoille myös ruotsin kielellä

Tietoa monialaisten opintojen sisällöistä löydät täältä:

Opiskelijan ohjeet: Luokanopettajan monialaiset opinnot

Kevään 2019 monialaisten opintojen valintaperusteet, hakuohjeet ja hakulomakkeet löydät täältä:

Opintopolku.fi: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on myös mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Haun järjestää kasvatustieteellinen tiedekunta ja lisätietoja hausta on saatavana tiedekunnan sivuilta.

Kevään 2019 hakijoilla on vielä mahdollisuus tulla ilmaiseksi tutustumaan valintakoevastauksiin (erityisopettajien valintakoe ja monialaisten valintakoe) sekä haastatteluissa saamiin arviointiin (opettajan pedagogiset opinnot) hakijapalveluiden tiloissa. Lisäksi hakijoilla on mahdollisuus tilata opettajan pedagogisten opintojen arviointilomakkeet 15 euron hintaan sähköpostiin. Palvelu on tarjolla puolen vuotta tulosten julkistamisesta.

Lisätietoja: Opettajankoulutuksen erillisten opintojen valintakokeen näyttö- ja kopiopalvelu 2019