Opiskelu

Ruoka, kulutus, liiketoiminnan johtaminen, yrittäjyys ja markkinointi – tervetuloa Helsingin yliopistoon opiskelemaan teemoja, jotka ovat yhteiskunnassa aina ajankohtaisia ja merkittäviä!

Maisteriohjelma yhdistää elintarvike-ekonomian, maatalouden liiketaloustieteen, kuluttajaekonomian, yrittäjyyden ja markkinoinnin näkökulmia. Ohjelmasta valmistuu elintarviketieteiden maisteriksi (ETM) tai maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM) riippuen aiemmin suoritetusta tutkinnosta ja opintojen sisällöstä. Vaikka elintarvikeala on tutkinnon ensisijainen sovellusala, tutkinnon monipuolisuus mahdollistaa toimimisen myös muilla toimialoilla.

Elintarviketaloutta ja kulutusta voi opiskella Suomessa vain Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, jossa opiskelee suuri joukko muitakin maatalous-, elintarvike- ja ympäristöalan tulevaisuuden osaajia. Tämä tarjoaa sinulle erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden jo opiskeluaikana.

Maisteriohjelmassa kehityt asiantuntijaksi, joka ymmärtää, jäsentää ja ratkaisee elintarviketalouden järjestelmään, liiketoimintaan ja kulutukseen liittyviä ongelmia.

Valmiina maisterina:

 • sinulla on liiketoiminta-, kulutus- ja markkinointiosaamista sekä yrittäjyysvalmiuksia
 • hallitset liiketaloustieteen keskeiset käsitteet ja teoriat
 • osaat käyttää liiketoiminnan johtamiseen ja markkinointiin liittyviä työkaluja
 • ymmärrät kulutustutkimuksen teorioita, kulutusyhteiskuntaa ja kuluttajuutta
 • sinulla on syvällistä elintarvikealan tuntemusta
 • ymmärrät elintarviketalouden järjestelmän koko laajuuden (mm. maatalous, elintarviketeollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kulutus ja muu yhteiskunta sekä näihin liittyvät kytkökset) Suomessa ja globaalisti
 • sinulla on työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja sekä valmiudet suuntautua halutessasi tutkijanuralle.

Maisteriohjelmassa omaksut talouden näkökulman elintarvikealan liiketoimintaan ja kulutukseen. Ohjelma antaa perusvalmiudet liiketoiminnan johtamisen, markkinoinnin ja kulutustutkimuksen teoriaperinteisiin sekä niiden soveltamiseen. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemalla tutkintoonsa joko elintarviketalouteen tai kulutukseen liittyviä tieteenalaopintoja tai hän voi halutessaan yhdistää molempien tieteenalojen opintoja tutkintoonsa. Osaamista voi syventää valitsemalla tutkintoonsa sinua kiinnostavia valinnaisia opintoja Helsingin yliopiston laajasta tarjonnasta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista tiedekorkeakouluista. Maisteriohjelman keskeisiä teemoja ovat kestävyys, vastuullisuus liiketoiminnassa, digitalisoituminen, ruoan kulutus ja kulutuksen merkityksen ymmärtäminen.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Tutkinto rakentuu seuraavasti:

Elintarviketalouden, liiketoiminnan ja kulutuksen syventävät tieteenalanopinnot (55 op), jotka sisältävät mm.

 • elintarvikealaan sovellettuja liikkeenjohdon strategisia kysymyksiä
 • elintarvikkeiden markkinointiin ja markkinoihin liittyviä kysymyksiä
 • kuluttajuuden ja kulutusyhteiskunnan ymmärtämistä
 • Maisterintutkielma (30 op) 

Tutkijantaitoja kehittävät tutkimusmenetelmäopinnot (väh. 10 op), jotka sisältävät mm.

 • kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmäopintoja
 • seminaarityöskentelyä

Vaihtoehtoiset syventävät tieteenalanopinnot 30 op valitaan elintarviketalouden ja kulutuksen ohjelmasta sekä vapaasti valittavat opinnot (25 op) joko omasta ja/tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Lisäksi opiskelija voi valita kieliopintoja sekä täydentää liiketalouden ja/tai elintarviketieteen opintoja.

Elintarviketieteen maisterintutkintoon (ETM) vaaditaan vähintään 15 opintopistettä elintarviketalouden opintoja ja joko kandi- tai maisterivaiheessa suorittu Elintarviketieteiden perusopintokokonaisuus (25 op)

 

Yhteiskuntatieteellisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden käyttöön perehdyttävät opinnot vahvistavat tutkijantaitojasi. Samalla omaksut työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja kuten tieteellisen tiedon hakua, kriittistä arviointia ja tulkintaa, ongelmanratkaisukykyä, uuden tiedon tuottamista sekä tiedon raportointia ja soveltamista. Opinnot kehittävät itseohjautuvuutta sekä kannustavat elinikäiseen oppimiseen ja luovuuteen.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa opintojaksot sisältävät monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Ohjelmassa opiskelu kehittää kieli-, viestintä-, ryhmätyö- ja verkostoitumistaitoja, joita myös työelämässä toimiminen edellyttää.

Lue lisää kursseista.

Maisteriohjelman toisena lukuvuotena kirjoitat maisterintutkielman (30 op), joka on akateeminen tutkimusraportti, jonka avulla

 • perehdyt johonkin yhteiskunnallisesti ja teoreettisesti mielenkiintoiseen elintarviketalouden tai kulutuksen kysymykseen eli tutkimusongelmaan,
 • harjaannut tekemään itsenäistä tutkimustyötä ja opit käyttämään tarvittavia tutkimusmenetelmiä,
 • perehdyt ohjatusti aikaisempaan tieteelliseen tutkimustietoon, itsenäiseen oman tietoaineiston keräämiseen, sen analysointiin sekä siitä tehtävien johtopäätösten tekoon.

Tutkielman tekemistä tukevat tutkimusmenetelmiin liittyvät opinnot, graduohjaus sekä seminaarityöskentely. Tutkielmaa tehdessäsi syvennät asiantuntemustasi, kehityt tieteellisessä ajattelussa ja opit viestimään ajattelusi tuloksia muille. Opit myös hallitsemaan melko mittavaa tutkimusprojektia. Näitä taitoja tarvitset myös käytännön työelämässä ja monelle gradu on ponnahduslauta tuleviin työtehtäviin. Opinnäytetyön aikana kehittyneet hyvät akateemiset tutkijan tiedot ja taidot antavat sinulle myös mahdollisuuden edetä jatko-opintoihin.

Tutkielmassa

 • perehdyt johonkin yhteiskunnallisesti ja teoreettisesti mielenkiintoiseen elintarviketalouden tai kulutuksen kysymykseen eli tutkimusongelmaan,
 • harjaannut tekemään itsenäistä tutkimustyötä ja opit käyttämään tarvittavia tutkimusmenetelmiä,
 • perehdyt ohjatusti aikaisempaan tieteelliseen tutkimustietoon, itsenäiseen oman tietoaineiston keräämiseen, sen analysointiin sekä siitä tehtävien johtopäätösten tekoon.

Mahdollisuus jatkaa opintoja tohtorin tutkintoon edellyttää sinulta vähintään hyvää opintosuoritustasoa maisterin opinnoissa. Ohjelmasta valmistuneena maisterina voit hakea jatko-opiskelijaksi Helsingin yliopiston tutkijakouluihin ja tohtoriohjelmiin tutkimusaiheesta riippuen.

Viikin kampuksella toimii:

Voit myös hakeutua jatko-opiskelijaksi muiden kotimaisten sekä ulkomaisten yliopistojen tohtoriohjelmiin. 

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opintojen aikana opiskelija voi kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa.

 • Ulkomainen opiskelijavaihto: voit halutessasi liittää tutkintoosi ulkomailla vaihdossa suoritettuja opintoja. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta. Tarjolla on useita Helsingin yliopiston vaihto-ohjelmia. Vaihtoon lähteminen on vapaaehtoista.
 • Työharjoittelu ulkomailla: kansainvälinen kokemus on suureksi hyödyksi myös työmarkkinoilla.

Myös kotimaassa voit kansainvälistyä. Helsingin yliopistolla on ulkomaisia vaihto- sekä jatko-opiskelijoita ja laitoksella vierailee usein myös ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusyhteistyökumppaneiden vierailut tarjoavat näkökulmia kansainväliseen tutkimusmaailmaan.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa on monenlaista opetukseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä eri kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmien kesken omalla Viikin kampuksella sekä Helsingin yliopiston muilla kampuksilla. Lisäksi opetus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään muiden kotimaisten sekä ulkomaisten tiedekorkeakoulujen kanssa.

Opetuksessa ylläpidetään aktiivisesti yhteyksiä alan keskeisiin elinkeinoelämän ja julkishallinnon toimijoihin sekä alan tutkijoihin. Alan tutkimuslaitosten, yritysten, etujärjestöjen ja viranomaisten edustajat ovat usein nähtyjä asiantuntijavieraita kursseilla, ja näiden vierailujen kautta monelle konkretisoituvat tulevat uramahdollisuudet. Opiskelijat voivat saada näiltä tahoilta myös työharjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja yhteisten projektien kautta.