Opiskelu

Kestävyys, ruoka, talous, kulutus, yrittäjyys ja markkinointi – tervetuloa Helsingin yliopistoon opiskelemaan teemoja, jotka ovat yhteiskunnassa aina ajankohtaisia ja merkittäviä! Maisteriohjelma yhdistää elintarvike-ekonomian, johtamisen ja organisaatiotutkimuksen, kestävyystieteen, kuluttajaekonomian, yrittäjyyden ja markkinoinnin näkökulmia.

Poikkitieteellinen ja monimenetelmällinen ohjelma mahdollistaa valmistumisen joko elintarviketieteiden maisteriksi (ETM) tai maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM) riippuen aiemmin suoritetusta tutkinnosta ja opintojen sisällöstä. Vaikka elintarvikeala on tutkinnon ensisijainen sovellusala, tutkinnon monipuolisuus mahdollistaa toimimisen myös muilla sektoreilla.

Elintarviketaloutta ja kulutusta voi opiskella Suomessa vain Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, jossa opiskelee suuri joukko muitakin maatalous-, elintarvike- ja ympäristöalan tulevaisuuden osaajia. Tämä tarjoaa sinulle erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden jo opiskeluaikana.

Miksi elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma?

Maisteriohjelmassa kehityt asiantuntijaksi, joka ymmärtää, jäsentää ja ratkaisee elintarviketalouden järjestelmään, kestävyyteen, talouteen ja kulutukseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia.Valmiina maisterina sinulla on:

1. syvällistä liiketalouden ja taloudellisten ilmiöiden osaamista

 • hallitset johtamisen ja yrittäjyyden keskeiset käsitteet ja teoriat, 
 • ymmärrät kuluttajien käytäntöjä ja kulutustutkimuksen kenttää, 
 • osaat tutkia ja soveltaa markkinointiin liittyviä työkaluja, ja
 • tunnet yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen perusteet.

2. kokonaisvaltaista kestävän elintarvikejärjestelmän tuntemusta 

 • tunnistat talouden, yhteiskunnan ja ympäristön prosessien yhteen kietoutuneisuuden elintarvikejärjestelmässä,
 • ymmärrät elintarviketalouden toimintojen ja toimijoiden erilaiset roolit (ml. alkutuotanto, teollisuus, kauppa, palvelut, kulutus) osana laajempaa yhteiskunnallista ja ekologista järjestelmää Suomessa ja globaalisti,
 • pystyt tarkastelemaan ruokaan liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden muutoksia suhteessa aikaan ja paikkaan.

3. työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja ja valmiuksia suuntautua tutkijanuralle oppimalla poikkitieteellistä ja monimenetelmällistä tutkimuskäytäntöä.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opiskelu
Elintarviketalouden ja kulutuksen opiskelu - Uusia innovaatioita
Rakenne ja sisältö

Maisteriohjelmassa omaksut useita eri näkökulmia elintarvikejärjestelmään ja kulutukseen. Ohjelma antaa perusvalmiudet kestävyyden, organisaatioiden ja johtamisen, markkinoinnin ja kulutustutkimuksen teoriaperinteisiin sekä niiden soveltamiseen. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemalla tutkintoonsa joko elintarviketalouteen tai kulutukseen liittyviä tieteenalaopintoja tai hän voi halutessaan yhdistää molempien tieteenalojen opintoja tutkintoonsa. Osaamista voi myös syventää valitsemalla tutkintoonsa sinua kiinnostavia valinnaisia opintoja Helsingin yliopiston laajasta tarjonnasta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista tiedekorkeakouluista.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Tutkinto rakentuu seuraavasti:

Elintarviketalouden, liiketoiminnan ja kulutuksen syventävät tieteenalanopinnot (40 op), jotka sisältävät mm.

 • Maisteritutkielman
 • Maisteriseminaarin

Tutkijantaitoja kehittävät tutkimusmenetelmäopinnot (väh. 15 op), jotka sisältävät:

 • kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmäopintoja

Vaihtoehtoiset syventävät tieteenalanopinnot 30 op valitaan elintarviketalouden ja kulutuksen ohjelman opinnoista:

 • johtamisesta ja yrittäjyydestä,
 • kulutustutkimuksesta,
 • markkinoinnista,
 • yhteiskunnasta ja ympäristöstä 

Vapaasti valittavat opinnot (35 op) valitaan joko omasta ja/tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Lisäksi opiskelija voi valita kieliopintoja sekä täydentää liiketalouden ja/tai elintarviketieteen opintoja.

Elintarviketieteen maisterintutkintoon (ETM) edellytetään elintarviketieteen perusopinnot (25 op) ja YET-kandiohjelman Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnan aineopinnot tai Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto (ETK). Muut ohjelmasta valmistuneet saavat tutkinnioksi MMM-tutkinnon (Maatalous-metsätieteiden maisteri).

Opintokokonaisuudet
Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma - yhteiskunta ja ympäristö

 

 

 

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman yhteiskunta ja ympäristö -opintokokonaisuus tarkastelee kestävyyden, ruoan ja talouden teemoja yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmista. 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma - johtaminen ja yrittäjyys

 

 

 

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman johtaminen ja yrittäjyys -opintokokonaisuus tarkastelee kestävyyden, ruoan ja talouden teemoja johtamisen ja yrittäjyyden näkökulmista.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma - markkinointi

 

 

 

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman markkinointi -opintokokonaisuus tarkastelee kestävyyden, ruoan ja talouden teemoja markkinoinnin näkökulmista.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma - kestävä ruokaliiketoiminta

 

 

 

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman kestävä ruokaliiketoiminta -opintokokonaisuus on Seinäjoen yliopistokeskuksen, Ruralia-instituutin sekä Helsingin ja Vaasan yliopiston yhteinen kestävyys ja ruokaliiketoiminta -teemaisia opintoja tarjoava kokonaisuus, jossa hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan ruokaklusterin erityispiirteitä ja verkostoja.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma - kulutustutkimus

 

 

 

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman kulutustutkimus-opintokokonaisuus tarkastelee kestävyyden, ruoan ja talouden teemoja kulutuksen näkökulmista.

Opetuskieli

Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomen ja englannin kielellä. Vastauksissa ja harjoitustöissä voi käyttää suomen, ruotsin ja englannin kieltä. Oppimateriaalit ovat usein englanninkielisiä.

Kurssit ja opetus

Yhteiskuntatieteellisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden käyttöön perehdyttävät opinnot vahvistavat tutkijantaitojasi. Samalla omaksut työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja kuten

 • tieteellisen tiedon hakua
 • kriittistä arviointia ja tulkintaa 
 • ongelmanratkaisukykyä
 • uuden tiedon tuottamista sekä
 • tiedon raportointia ja soveltamista.

Opinnot kehittävät itseohjautuvuutta sekä kannustavat elinikäiseen oppimiseen ja luovuuteen.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa opintojaksot sisältävät monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Ohjelmassa opiskelu kehittää kieli-, viestintä-, ryhmätyö- ja verkostoitumistaitoja, joita myös työelämässä toimiminen edellyttää.

Lue lisää kursseista.Tutustu myös englanninkieliseen kurssitarjontaan

Opinnäytetyö

Maisteriohjelman toisena lukuvuotena kirjoitat maisterintutkielman (30 op), joka on akateeminen tutkielma, jossa avulla

 • perehdyt valitsemaasi yhteiskunnallisesti ja teoreettisesti mielenkiintoiseen elintarviketalouden tai kulutuksen kysymykseen eli tutkimusongelmaan,
 • harjaannut tekemään itsenäistä tutkimustyötä ja opit käyttämään tarvittavia tutkimusmenetelmiä, ja
 • perehdyt ohjatusti aikaisempaan tieteelliseen tutkimustietoon, tutkimusaineiston keräämiseen ja sen analysointiin sekä siitä tehtävien johtopäätösten tekoon.

Tutkielman tekemistä tukevat tutkimusmenetelmiin liittyvät opinnot, henkilökohtainen ohjaus sekä seminaarityöskentely. Tutkielmaa tehdessäsi syvennät asiantuntemustasi, kehityt tieteellisessä ajattelussa ja opit viestimään ajattelusi tuloksia muille. Opit myös hallitsemaan melko mittavaa tutkimusprojektia. Näitä taitoja tarvitset myös käytännön työelämässä ja monelle tutkielma on ponnahduslauta tuleviin työtehtäviin. Opinnäytetyön aikana kehittyneet hyvät akateemiset tutkijan tiedot ja taidot antavat sinulle myös mahdollisuuden edetä jatko-opintoihin.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus jatkaa opintoja tohtorin tutkintoon edellyttää sinulta vähintään hyvää opintosuoritustasoa maisterin opinnoissasi. Ohjelmasta valmistuneena maisterina voit hakea jatko-opiskelijaksi Helsingin esim. seuraaviin yliopiston tutkijakouluihin ja tohtoriohjelmiin

Viikin kampuksella toimii:

Voit myös hakeutua jatko-opiskelijaksi muiden kotimaisten sekä ulkomaisten yliopistojen tohtoriohjelmiin. 

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen opiskelu - Opiskelijaelämä Viikissä
Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Opintojen aikana opiskelija voi kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotimaisissa yliopistoissa.

 • Ulkomainen opiskelijavaihto: voit halutessasi liittää tutkintoosi ulkomailla vaihdossa suoritettuja opintoja. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta. Tarjolla on useita Helsingin yliopiston vaihto-ohjelmia. Vaihtoon lähteminen on vapaaehtoista.
 • Työharjoittelu ulkomailla: kulttuurisen ymmärryksen kartuttamisen lisäksi kansainvälinen kokemus on suureksi hyödyksi myös työmarkkinoilla.

Myös kotimaassa voit suorittaa monen kielisiä opintoja ja kansainvälistyä. Helsingin yliopistolla on ulkomaisia vaihto- sekä jatko-opiskelijoita ja koulutusohjelmassa vierailee kansainvälisiä tutkijoita. Tutkimusyhteistyökumppaneiden vierailut tarjoavat näkökulmia kansainväliseen tutkimusmaailmaan ja työelämään.

Ver­kos­tot

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa on monenlaista opetukseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmien kesken niin omalla Viikin sekä Helsingin yliopiston muilla kampuksilla. Lisäksi opetus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään useiden kotimaisten sekä ulkomaisten tiedekorkeakoulujen kanssa.

Opetuksessa ylläpidetään aktiivisesti yhteyksiä alan keskeisiin elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoihin sekä alan tutkijoihin. Tutkimuslaitosten, yritysten, järjestöjen ja viranomaisten edustajat vierailevat ohjelman kursseilla. Opiskelijat voivat saada näiltä tahoilta myös työharjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja yhteisten projektien kautta.