Kasvatustieteelliset opinnot

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa, jotka johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Kasvatustieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa
Tarjonnassamme on koulutusohjelman opintosuuntien (erityispedagogiikka, varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja, käsityötiede, yleinen ja aikuiskasvatustiede sekä allmän och vuxenpedagogik) mukaisia opintoja. Lisäksi tarjoamme koulutusohjelman yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja, yhteisiä valinnaisia opintoja sekä valinnaisia tieteenalaa tukevia opintokokonaisuuksia (esi- ja alkuopetus, monikulttuurisuuskasvatus).

Kasvatustieteiden perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä.

Erityispedagogiikan opintosuunnan opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voi opiskella perusopinnot 25 op (verkko- tai monimuoto-opinnot) ja aineopinnot 35 op (lähi- ja verkko-opintoja).

Erityispedagogiikan perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Opinnoissa perehdytään

  • lapsuuteen
  • lapsen kehitykseen ja oppimiseen
  • julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä
  • varhaiskasvatusta koskeviin ilmiöihin ja tutkimuksiin.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opinnot Avoimessa yliopistossa
Varhaiskasvatuksen opettajan (aik. lastentarhanopettajan) opintosuunnassa voit suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op.

Varhaiskasvatuksen perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Yleisen ja aikuiskasvatuksen opintosuunta on luonteeltaan monitieteinen ja samalla laaja-alaista tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta painottava ja tarjoava. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskunnallisista, historiallisista, filosofisista, kulttuurisista ja kasvatuspsykologisista näkökulmista.

Yleinen ja aikuiskasvatustiede -opintosuunnan opinnot Avoimessa yliopistossa
Perusopinnot 25 op on mahdollista opiskella Avoimessa yliopistossa kokonaan etäopintoina. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös yleisen ja aikuiskasvatustieteen valinnaisen aineopintokokonaisuuden 35 op. Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen. Aloita Joustavasti -merkityillä opintojaksoilla voit aloittaa opiskelun joustavasti itsellesi sopivana ajankohtana ja jaksoilla on tarjolla monta suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana.

Perusopinnot voi opiskella myös ruotsiksi: Pedagogik, Allmän och vuxenpedagogik