Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto

Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on ammatillista osaamista syventävä koulutusohjelma käytännön työelämästä tuleville. Huom! Uusia opiskelijoita ei enää valita, koska tutkintoa voi suorittaa vain 31.7.2023 saakka.
Ammatillisen ja tieteellis-teoreettisen osaamisen syventämistä

Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on tarkoitettu oikeudellisissa ammattitehtävissä toimiville juristeille, joille on jo kertynyt osaamista ja kokemusta ammattialallaan. Osaamista syvennetään harjoittamalla opintoja tietyllä valitulla omaan ammattitaustaan liittyvällä erikoisalalla. Oikeustieteellisen perustutkinnon suorittamisen jälkeistä erikoisalan työkokemusta tulee olla vähintään kolmen vuoden ajalta. Painavista syistä perustutkinnon suorittamisen aikaista työkokemusta on poikkeustapauksessa mahdollista huomioida.

Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto eroaa tieteellisistä jatkotutkinnoista siinä, että sen painopiste on teoreettisen osaamisen ja tutkijankoulutuksen sijasta ammatillisen osaamisen syventämisessä. Sen vuoksi ammatillisen lisensiaatin tutkinnon mukainen lisensiaatintutkimus osoittaa ennen kaikkea ammatillisen osaamisen syvenemistä erikoisalalla. Tutkinto tähtää kuitenkin myös tieteellis-teoreettisen osaamisen syvenemiseen ja harjaantumiseen tieteellisen tutkimuksen taidoissa itsenäisen työskentelyn kautta.

Ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon sisältö

Ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon opinnot koostuvat ammatillisista opinnosta (70 opintopistettä) ja teoreettisista opinnoista (10 op), lisäksi laaditaan lisensiaatintutkimus (noin 70-100 sivua).

Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto suoritetaan tyypillisesti työn ohessa ja työssä kertynyttä osaamista hyödyntäen. Työ ja muu työhön liittyvä koulutus voidaan pyrkiä kytkemään ammatillisiin opintoihin. Tiedekunnassa ei välttämättä järjestetä juuri sellaista erikoisalan koulutusta, jota voisi sisällyttää ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon HOPSiin. Tutkintoon voidaan sisällyttää jo saatua soveltuvaa, perustutkinnon jälkeistä koulutusta. Esimerkkejä soveltuvista koulutusjaksoista ovat oikeustieteen valtakunnallisen täydennyskoulutuksen kehittämishankkeen puitteissa järjestetty täydennyskoulutus (koulutustarjonta löytyy Turun yliopiston ylläpitämästä täydennyskoulutusportaalista) sekä tiedekunnan ammatillisen OTL-koulutuksen osaksi hyväksymät pitkäkestoiset täydennyskoulutuskurssit. Myös esimerkiksi erikoisalan LL.M.-opintoja tai ulkomailla tehtyjä opintosuorituksia voidaan hyödyntää, elleivät ne jo sisälly muuhun tutkintoon.

Lisätietoa

Ks. lisätietoa ammatillisesti suuntautuneesta lisensiaatin tutkinnosta, mm. tutkinnon sisällöstä sekä lisensiaatintutkimuksen tarkastamisesta ja arvostelusta.