Opiskelu

Ruoka, kulutus, liiketoiminnan johtaminen, yrittäjyys ja markkinointi – tervetuloa Helsingin yliopistoon opiskelemaan teemoja, jotka ovat yhteiskunnassa aina ajankohtaisia ja merkittäviä!

Maisteriohjelmassa kehityt asiantuntijaksi, joka ymmärtää, jäsentää ja ratkaisee elintarviketalouden järjestelmään, liiketoimintaan ja kulutukseen liittyviä ongelmia. Valmiina maisterina:

 • sinulla on liiketoiminta-, kulutus- ja markkinointiosaamista sekä yrittäjyysvalmiuksia
 • hallitset liiketaloustieteen keskeiset käsitteet ja teoriat
 • osaat käyttää liiketoiminnan johtamiseen ja markkinointiin liittyviä työkaluja
 • ymmärrät kulutustutkimuksen teorioita, kulutusyhteiskuntaa ja kuluttajuutta
 • sinulla on syvällistä elintarvikealan tuntemusta
 • ymmärrät elintarviketalouden järjestelmän koko laajuuden (mm. maatalous, elintarviketeollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kulutus ja muu yhteiskunta sekä näihin liittyvät kytkökset) Suomessa ja globaalisti
 • sinulla on työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja sekä valmiudet suuntautua halutessasi tutkijanuralle.

Maisteriohjelma yhdistää elintarvike-ekonomian, maatalouden liiketaloustieteen, kuluttajaekonomian, yrittäjyyden ja markkinoinnin näkökulmia. Ohjelmasta valmistuu elintarviketieteiden maisteriksi (ETM) tai maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM) riippuen aiemmin suoritetusta tutkinnosta ja opintojen sisällöstä. Vaikka elintarvikeala on tutkinnon ensisijainen sovellusala, tutkinnon monipuolisuus mahdollistaa toimimisen myös muilla toimialoilla.

Elintarviketaloutta ja kulutusta voi opiskella Suomessa vain Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, jossa opiskelee suuri joukko muitakin maatalous-, elintarvike- ja ympäristöalan tulevaisuuden osaajia. Tämä tarjoaa sinulle erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden jo opiskeluaikana.

Maisteriohjelmahaku 20.3.2019-3.4.2019.

Maisteriohjelmassa omaksut talouden näkökulman elintarvikealan liiketoimintaan ja kulutukseen.  Ohjelma antaa perusvalmiudet liiketoiminnan johtamisen, markkinoinnin ja kulutustutkimuksen teoriaperinteisiin sekä niiden soveltamiseen. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemalla tutkintoonsa joko elintarviketalouteen tai kulutukseen liittyviä tieteenalaopintoja tai hän voi halutessaan yhdistää molempien tieteenalojen opintoja tutkintoonsa. Osaamista voi syventää  valitsemalla tutkintoonsa sinua kiinnostavia valinnaisia opintoja Helsingin yliopiston laajasta tarjonnasta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista tiedekorkeakouluista.

Maisteriohjelman keskeisiä teemoja ovat kestävyys, vastuullisuus liiketoiminnassa, digitalisoituminen, ruoan kulutus ja kulutuksen merkityksen ymmärtäminen.

Yhteiskuntatieteellisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden käyttöön perehdyttävät opinnot vahvistavat tutkijantaitojasi. Samalla omaksut työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja kuten tieteellisen tiedon hakua, kriittistä arviointia ja tulkintaa, ongelmanratkaisukykyä, uuden tiedon tuottamista sekä tiedon raportointia ja soveltamista. Opinnot kehittävät itseohjautuvuutta sekä kannustavat elinikäiseen oppimiseen ja luovuuteen.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa opintojaksot sisältävät monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Ohjelmassa opiskelu kehittää kieli-, viestintä-, ryhmätyö- ja verkostoitumistaitoja, joita myös työelämässä toimiminen edellyttää.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Tutkinto rakentuu seuraavasti:

Elintarviketalouden, liiketoiminnan ja kulutuksen syventävät tieteenalanopinnot (60 op), jotka sisältävät mm.

 • elintarvikealaan sovellettuja liikkeenjohdon strategisia kysymyksiä
 • elintarvikkeiden markkinointiin ja markkinoihin liittyviä kysymyksiä
 • kuluttajuuden ja kulutusyhteiskunnan ymmärtämistä
 • Maisterintutkielma (30 op) 

Tutkielmassa

- perehdyt johonkin yhteiskunnallisesti ja teoreettisesti mielenkiintoiseen elintarviketalouden tai kulutuksen kysymykseen eli tutkimusongelmaan,

 - harjaannut tekemään itsenäistä tutkimustyötä ja opit käyttämään tarvittavia tutkimusmenetelmiä,

 - perehdyt ohjatusti aikaisempaan tieteelliseen tutkimustietoon, itsenäiseen oman tietoaineiston keräämiseen, sen analysointiin sekä siitä tehtävien johtopäätösten tekoon.

 

Tutkijantaitoja kehittävät tutkimusmenetelmäopinnot (väh. 10 op), jotka sisältävät mm.

 • kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmäopintoja
 • seminaarityöskentelyä

Vaihtoehtoiset tieteenalanopinnot 30 op valitaan elintarviketalouden ja kulutuksen ohjelmasta sekä vapaaehtoiset opinnot (30 op) joka omasta ja/tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Lisäksi opiskelija voi valita kieliopintoja sekä täydentää liiketalouden ja/tai elintarviketieteen opintoja.

Elintarviketieteen maisterintutkintoon (ETM) vaaditaan vähintään 15 opintopistettä elintarviketalouden opintoja.

Opintosuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019:

Mahdollisuus jatkaa opintoja tohtorin tutkintoon edellyttää sinulta vähintään hyvää opintosuoritustasoa maisterin opinnoissa. Ohjelmasta valmistuneena maisterina voit hakea jatko-opiskelijaksi Helsingin yliopiston tutkijakouluihin ja tohtoriohjelmiin tutkimusaiheesta riippuen.

Viikin kampuksella toimii Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteelliseen tutkijakoulu (YEB), jossa mm.

 • Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma (FoodHealth)
 • Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (AGFOREE).

Keskustakampuksella on Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY), jossa mm.

 • Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM).

Voit myös hakeutua jatko-opiskelijaksi muiden kotimaisten sekä ulkomaisten yliopistojen tohtoriohjelmiin.