Akateeminen terveyskeskus
Akateeminen terveyskeskus (AkaTK) edistää tieteellisen tutkimustyön tekemistä perusterveydenhuollossa. AkaTK tukee perusterveydenhuollossa toimivien ammattilaisten pääsääntöisesti väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta.

AkaTK:een valitaan uusia väitöskirjatutkijoita syksyisin; vuoden 2022 hakuaika päättyy 31.8.2022. Hakijoilta edellytetään akateemista loppututkintoa ja työnantajalla pitää olla yhteistyösopimus Helsingin yliopiston kanssa. Tällä hetkellä sopimus on Eksoten, Espoon, Helsingin, Keusote, Kymsoten ja Vantaan kanssa. 

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Lyhyt esittely itsestäsi (enintään 1 sivu)
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua, Word, riviväli 1.15, fonttikoko 12, marginaalit 2.5)
  1. Ohjaajat ja seurantaryhmä
  2. Tutkimuksen tausta
  3. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
  4. Aineisto
  5. Menetelmät
  6. Aikataulu
  7. Rahoitussuunnitelma
  8. Lähdeluettelo
 • Esimiehen ja/tai johdon puoltava lausunto tutkimussuunnitelmasta

Hakemukset palautetaan yhtenä pdf-tiedostona Merja Laineelle ( merja.k.laine@helsinki.fi) ja Niko Waseniukselle (niko.wasenius@helsinki.fi)

Merja Laine, dosentti, LT

Dosentti Laine on väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 2015. Väitöskirjan jälkeen hän on keskittynyt tutkimaan minkälaisia pitkäaikaisseurauksia raskaudenaikaisilla glukoosiaineenvaihdunnan-häiriöillä on naisten ja lasten myöhempään terveyteen. Hän on aktiivinen liikkuja ja kaikenlaisen liikunnan ystävä.

Niko Wasenius, dosentti, FT, ft

Dosentti Wasenius on valmistunut fysioterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2014. Väitöskirjan jälkeen dosentti Wasenius on keskittynyt tutkimaan varhaisen kehityksen ja kasvun vaikutuksia myöhempään terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen sekä ikääntymiseen. Hän on koripallon suuri ystävä.

Kirsti Ahmajärvi, LL

LL, Ahmajärvi tutkii haavavastaanoton vaikuttavuutta haavojen hoidossa.

Satu-Maarit Bjorkstedt, LL

Tutkin äidin lääkkeidenkäytön ja sosioekonomisen aseman vaikutuksia raskauden kulkuun ja syntyvän lapsen terveyteen.

Olli Haltia, LL

Tutkin edenneen syövän palliatiivista hoitoa, kustannuksia ja resurssien käyttöä.

Anna Haukka, HLL

HLL Haukan tutkimuksessa selvitetään aikuisväestön yksilöllisen tutkimusvälin ja hoitojaksojen toteutumista suun terveydenhuollossa. Rekisteritutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitojärjestelmän kehittämisessä. Tutkittavina aiheina ovat suun terveydenhuollon yksilöllisen tutkimusvälin toteuma aikuisilla, indeksien käyttö, kiinnityskudossairauden hoitojaksotukset työnjaossa sekä sairauksien, joissa on erikoiskorvattava lääkeoikeus, huomioiminen parodontiitin hoidossa.

Anneli Ignatius, LL

LL Anneli Ignatius tutkii terveiden lasten kasvun vaihtelua, kasvua tietyissä kasvuun vaikuttavissa sairauksissa sekä miten sairauden aiheuttama kasvunpoikkeama voidaan mahdollisimman varhain erottaa poikkeavasti kasvavista terveistä lapsista. Terveiden lasten aineisto on ns. vanha terveiden lasten kasvuaineisto (syntymävuodet 1958--1972). Sairaiden lasten aineisto on kerätty Helsingin Lastenklinikalla hoidetuista lapsista ja heidän syntymävuotensa olivat suurin piirtein samoihin aikoihin kuin terveiden lasten aineistossa.

Mia Knuutila, LL

Mia Knuutilan tutkimuksen keskiössä ovat helsinkiläiset vanhukset. Hänen väitöskirjansa aihe on helsinkiläisten kotona asuvien iäkkäiden resilienssi ja aktiivinen osallisuus nyky-yhteiskunnassa ja näiden yhteys terveydentilaan, toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Annika Kolster, LL

Tutkin Luontointerventioiden vaikutusta mielenterveyteen, uneen, fyysiseen aktiivisuuteen ja yksinäisyyteen perusterveydenhuollon potilailla.

Tuuli Lehti, LL, DI

Tuuli on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta ja diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Hänen väitöstyönsä käsittelee ikääntyvän väestön oirekuormaa ja oireiden vaikutusta hyvinvointiin ja ennusteeseen. Tutkimus pohjautuu Helsingin vanhustutkimuksen kyselyaineistoon vuosilta 1989-2019. Tuuli haaveilee kansainvälisistä tehtävistä ja etenkin naisten terveyden edistämisestä maailmalla.

Mika Lehto, LL

Tutkin potilaiden hoitaja- ja lääkärikäyntien laatuun ja määrään vaikuttaneita tekijäitä Vantaan terveyskeskuksessa vuosina 2002-2019.

Kirsi Nikander, LL

LL Nikanderin tutkimuksessa ”Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?” selvitetään, onko tarpeen järjestää alakouluikäisten määräaikaisia lääkärintarkastuksia, vai voidaanko rajata lääkärintarkastus koskemaan vain niitä oppilaita, joista aikuisilla on huolta. Tarkoituksena on myös löytää keino, jolla koululääkäri tavoittaa eniten lääkärin tapaamisesta hyötyvät oppilaat ja huoltajat.

Arja Puputti-Rantsi, TtM

TtM Puputti-Rantsin tutkimuksessa selvitetään sairaanhoitajan rajatun lääkemääräämisoikeuden vaikutuksia terveyskeskustoiminnassa. Tutkimuksella on merkitystä perusterveydenhuollolle, kun he arvioivat sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuden tehtävänsiirron hyötyjä ja haittoja toiminalleen tai päätöksenteossa tehtävänsiirron aloittamisessa.

Henni Pöyhönen, LL

LL, Pöyhönen tutkimusaihe  on ”Ikääntyvien terveyden edistäminen - FINGER-elintapaintervention pitkäaikaisvaikutukset ja jalkauttaminen”

Karoliina Salminen, TtM

TtM Salminen selvittää ravitsemuksen yhteyttä gerasteniaan, fyysiseen aktiivisuuteen ja neuropsykiatrisiin oireisiin helsinkiläisissä ympärivuorokautisissa hoitokodeissa

Tuire Saloranta, LL

LL Saloranta tutkii raskauden ehkäisyn valinnan vaikutuksia seksuaaliseen hyvinvointiin ja mielialaan sekä ehkäisyn käytön lopettamisen syitä - erityisenä kiinnostuksen kohteena pitkäaikaiset ehkäisimet.

Teemu Zetterman, LL

LL Zetterman tutkii metabolisia muutoksia ja lihastoimintaa fibromyalgiassa.

Yhteystiedot

Koor­di­naat­to­rit

Merja Laine, dosentti, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
Koordinaattori
Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
merja.k.laine@helsinki.fi
045-1223950
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Niko Wasenius, dosentti, FT, ft
Koordinaattori
Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
niko.wasenius@helsinki.fi
044-3714921
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Joh­ta­ja

Kaisu Pitkälä, LT, professori
kaisu.pitkala@helsinki.fi

Osoi­te

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto