Akateeminen terveyskeskus

Akateeminen terveyskeskus (AkaTK) edistää tieteellisen tutkimustyön tekemistä perusterveydenhuollossa. AkaTK tukee perusterveydenhuollossa toimivien ammattilaisten pääsääntöisesti väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta.

AkaTK:een valitaan uusia väitöskirjatutkijoita syksyisin; vuoden 2024 hakuaika päättyy 31.5.2024. Hakijoilta edellytetään akateemista loppututkintoa ja työnantajalla pitää olla yhteistyösopimus Helsingin yliopiston kanssa. Tällä hetkellä sopimus on Helsingin, Etelä-Karjalan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden kanssa. Lisätiedot: frida.gyllenberg@helsinki.fi ja niko.wasenius@helsinki.fi

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Lyhyt esittely itsestäsi (enintään 1 sivu)
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua, Word, riviväli 1.15, fonttikoko 12, marginaalit 2.5)
  1. Ohjaajat ja seurantaryhmä
  2. Tutkimuksen tausta
  3. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
  4. Aineisto
  5. Menetelmät
  6. Aikataulu
  7. Rahoitussuunnitelma
  8. Lähdeluettelo
 • Esihenkilön ja/tai johdon puoltava lausunto tutkimussuunnitelmasta

Hakemukset palautetaan yhtenä pdf-tiedostona Frida Gyllenbergille (frida.gyllenberg@helsinki.fi) ja Niko Waseniukselle (niko.wasenius@helsinki.fi)

Frida Gyllenberg, LT
Lääketieteen tohtori Gyllenberg väitteli Helsingin yliopistosta vuonna 2020 maksuttomasta raskaudenehkäisystä. Väitöskirjan jälkeen hän on jatkanut tutkimusta raskaudenehkäisyn ja raskaudenkeskeytysten aiheesta.

Niko Wasenius, dosentti, FT, ft
Dosentti Wasenius on valmistunut fysioterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2014. Väitöskirjan jälkeen dosentti Wasenius on keskittynyt tutkimaan varhaisen kehityksen ja kasvun vaikutuksia myöhempään terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen sekä ikääntymiseen. Hän on koripallon suuri ystävä.

Satu-Maarit Bjorkstedt, LL
Tutkin äidin lääkkeidenkäytön ja sosioekonomisen aseman vaikutuksia raskauden kulkuun ja syntyvän lapsen terveyteen.

Olli Haltia, LL
Tutkin edenneen syövän palliatiivista hoitoa, kustannuksia ja resurssien käyttöä.

Anna Haukka, HLL
HLL Haukan tutkimuksessa selvitetään aikuisväestön yksilöllisen tutkimusvälin ja hoitojaksojen toteutumista suun terveydenhuollossa. Rekisteritutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitojärjestelmän kehittämisessä. Tutkittavina aiheina ovat suun terveydenhuollon yksilöllisen tutkimusvälin toteuma aikuisilla, indeksien käyttö, kiinnityskudossairauden hoitojaksotukset työnjaossa sekä sairauksien, joissa on erikoiskorvattava lääkeoikeus, huomioiminen parodontiitin hoidossa.

Susanna Ilonen, HLL, EHL
Tutkin suun terveydenhuollon palveluseteliä laadun eri ulottuvuuksista (kustannusvaikuttavuus, tehokkuus, turvallisuus, potilaskeskeisyys, oikea-aikaisuus ja oikeudenmukaisuus). Tavoitteena on selvittää, miten palveluseteli toimii, ja minkälaisena sen laatu näyttäytyy asiakkaan, palveluntuottajan ja järjestäjän näkökulmista. Aineistot kerätään haastatteluilla, kyselyillä ja rekisteripoimintoina.

Anneli Ignatius, LL
LL Anneli Ignatius tutkii terveiden lasten kasvun vaihtelua, kasvua tietyissä kasvuun vaikuttavissa sairauksissa sekä miten sairauden aiheuttama kasvunpoikkeama voidaan mahdollisimman varhain erottaa poikkeavasti kasvavista terveistä lapsista. Terveiden lasten aineisto on ns. vanha terveiden lasten kasvuaineisto (syntymävuodet 1958--1972). Sairaiden lasten aineisto on kerätty Helsingin Lastenklinikalla hoidetuista lapsista ja heidän syntymävuotensa olivat suurin piirtein samoihin aikoihin kuin terveiden lasten aineistossa.

Mia Knuutila, LL
Mia Knuutilan tutkimuksen keskiössä ovat helsinkiläiset vanhukset. Hänen väitöskirjansa aihe on helsinkiläisten kotona asuvien iäkkäiden resilienssi ja aktiivinen osallisuus nyky-yhteiskunnassa ja näiden yhteys terveydentilaan, toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Annika Kolster, LL
Tutkin Luontointerventioiden vaikutusta mielenterveyteen, uneen, fyysiseen aktiivisuuteen ja yksinäisyyteen perusterveydenhuollon potilailla.

Sanna Lakoma,  LL
Teen väitöskirjatutkimusta digitaalisista perusterveydenhuollon palveluista erityisesti satunnaisesti palveluja käyttävien potilaiden näkökulmasta. Tavoitteenani on selvittää, että millaista digitaalisia palveluja perusterveydenhuollossa tällä hetkellä käytetään ja millaisten asioiden ratkaisemiseen ne sopivat ja eivät sovi. Lisäksi pyrin selvittämään, että millaisia asioita potilaat itse haluaisivat hoitaa digitaalisesti ja voisiko jo hoidon tarpeen arviossa pyrkiä segmentoimaan paremmin potilaita, jotka hyötyisivät digitaalisista palveluista, ja miten heitä tulisi segmentoida.

Arja Puputti-Rantsi, TtM
TtM Puputti-Rantsin tutkimuksessa selvitetään sairaanhoitajan rajatun lääkemääräämisoikeuden vaikutuksia terveyskeskustoiminnassa. Tutkimuksella on merkitystä perusterveydenhuollolle, kun he arvioivat sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuden tehtävänsiirron hyötyjä ja haittoja toiminalleen tai päätöksenteossa tehtävänsiirron aloittamisessa.

Henni Pöyhönen, LL
LL Pöyhönen tutkimusaihe on ”Ikääntyvien terveyden edistäminen - FINGER-elintapaintervention pitkäaikaisvaikutukset ja jalkauttaminen”

Teemu Zetterman, LL
LL Zetterman tutkii metabolisia muutoksia ja lihastoimintaa fibromyalgiassa.

Yhteystiedot

Frida Gyllenberg, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
Koordinaattori
Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
frida.gyllenberg@helsinki.fi
050 3131852
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Niko Wasenius, dosentti FT, ft
Koordinaattori
Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
niko.wasenius@helsinki.fi
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Joh­ta­ja

Merja Laine, LT, professori
merja.k.laine@helsinki.fi

Osoi­te

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto