Tutkijan palvelut

Tutkijanpalvelut raivaavat esteitä tutkimustyöltä ja säästävät aikaa tutkimukselle. Palveluita tarjotaan yliopiston intranetissa Flammassa, tutkijaa lähellä olevissa lähipalveluissa, kampuksittain ja keskitetysti yliopistotasolla.
Tukipalvelut
 • HiLIFE infrastruktuurit ovat Helsingin yliopiston henkilöstön ja ulkopuolisten käyttäjien käytettävissä. 
 • Koko yliopiston käytettävissä olevat infastruktuurit löytyvät Research-portaalin kautta. 
 • Tutkimusinfrastruktuurit Flammassa (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).
Vastuulliset tutkijat

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus toteutetaan valtaosin tutkimusryhmissä, joiden johtajilla on täydentävän rahoituksen vastuuhenkilöinä merkittävät oikeudet ja vastuut. Lääketieteellisen tiedekunnan vastuulliset tutkijat nimeää tutkimuksesta vastaava varadekaani. Yli 500 vastuullista tutkijaa (engl. Principal Investigator tai Group Leader) muodostaa Research Faculty:n.

Nimettäessä uutta vastuullista tutkijaa käytetään ohjenuorana rehtorin päätöksen 103/2009 mukaisia tutkimusryhmän johtajan kriteereitä:

 • tohtorin tutkinto
 • itse hankittu täydentävä rahoitus
 • 1 tai useamman tohtorikoulutettavan ohjaus
 • toimiminen tiedekunnan tai siihen liittyvien organisaatioiden tiloissa
 • affiliaatio tiedekuntaan
 • sitoutuminen Helsingin yliopiston tutkimuseettisiin periaatteisiin.

Rehtorin päätöksen mukaisesti vastuullinen tutkija voi olla myös henkilö, joka ei ole palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon, mutta on muutoin kiinteästi liittynyt tiedekunnan tai erillisen laitoksen tutkimustoimintaan. Relevanteilla tutkimusaloilla vastuullinen tutkija voi olla myös itsenäinen tutkija, joka toimii ilman tutkimusryhmää. Tutkimusryhmien ja niiden johtajien tunnistaminen tiedekunnan tutkimuksen perusyksiköksi on kansainvälisen käytännön mukaista, ja se parantaa merkittävästi tietoisuutta käynnissä olevasta tutkimustoiminnasta ja tutkimussuunnista.

Research Faculty:n muodostaminen antaa vastuullisille tutkijoille foorumin, jota kautta vaikutusmahdollisuudet tiedekunnan tutkimusresursointiin (infrastruktuurit, tutkimusvirat, tilat) paranevat. Rehtorin päätöksen mukaisesti yliopiston ulkopuolisella rahoituksella yliopistoon palkattujen vastuullisten tutkijoiden työtehtäviin voidaan sisällyttää tutkimustyöhön liittyvän opetuksen antamista 5 prosenttia vuosityöajasta ilman eri korvausta. Research Facultyn toimintakieli on englanti.

Vastuullisen tutkijan asemaa lääketieteelliseen tiedekuntaan haetaan Tutkimusportaalin kautta:

 1. Mene https://tuhat.helsinki.fi 
 2. Valitse ylävalikosta "Personal".
 3. Kilkkaa kuvan alta "Edit Profile".
 4. Valitse sivupalkista "Principal Investigator".
 5. Rastita "I would like to submit a Principal Investigator Application".
 6. Valitse "Faculty of Medicine".
 7. Kirjoita/liimaa hakemus.
 8. Klikkaa sivun alareunasta "Save", jolloin hakemus lähtee tiedekuntaan.
 9. Lähetä CV ja julkaisuluettelo yhtenä Pdf-tiedostona sähköpostitse: mila.hyytinen@helsinki.fi

Vastuullisen tutkijan hakemukset arvioi tutkimuksesta vastaava varadekaani tai hänen pyynnöstään tutkimusneuvosto.

Lisätietoja:

Asiantuntija Mila Hyytinen, mila.hyytinen@helsinki.fi

Rahoittajat

Lääketieteellisen tiedekunnan vastuulliset tutkijat hakevat aktiivisesti rahoitusta omille tutkimushankkeilleen, ja tämä täydentävä rahoitus onkin suuruudeltaan jopa 80 prosenttia tiedekunnan saamasta budjettirahoituksesta.

Noin 30 prosenttia lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen täydentävästä rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta. Suurin ulkomainen rahoittaja on EU. Yhä kasvava joukko tiedekunnan tutkijoista on mukana EU:n puiteohjelmista rahoitetuissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tiedekunnassa on lisäksi käynnissä EU-komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston rahoittamia hankkeita. Rahoitusta on saatu myös Yhdysvalloista mm. National Institute of Health -organisaatiolta.

Merkittäviä Meilahden tutkijoita rahoittavia kansainvälisiä säätiöitä ovat mm. pohjoismaista yhteistutkimusta rahoittava NordForsk, syöpätutkimusta tukeva Worldwide Cancer Research, sekä rahoitusta diabetestutkimukseen myöntävä Juvenile Diabetes Research Foundation JDRF. Kansainvälistä rahoitusta saadaan myös mm. lääkeyrityksiltä kansainvälisten tutkimussopimusten puitteissa.

Tutkimuseettinen toimikunta

Teh­tä­vä

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettinen toimikunta on yksi Helsingin yliopiston nejästä tutkimuseettisestä toimikunnasta. Toimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja tiedekunnan piirissä tehtävistä tutkijalähtöisistä lääketieteellisistä tutkimussuunnitelmista, joista tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto. Toimikunta ei käsittele sellaisia tutkimuksia, joista tulee saada lakisääteinen lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta tai TUKIJA:lta (Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta).

Ohjeistus lausuntopyynnön lähettämiseen löytyy lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettisen toimikunnan sivulta.

Jä­se­net kau­del­la 2022-2025

 • Puheenjohtaja: Professori Antti Sajantila
 • Yliopistonlehtori Aura Heimonen
 • Kliininen opettaja Mika Laitinen
 • Professori Samuli Ripatti
 • Professori Ossi Rahkonen
 • Kliininen-opettaja Petteri Arstila
 • Yliopistotutkija Paula Virtala
 • Varapuheenjohtaja: Yliopisto-opettaja Aleksi Pajunen
 • FT Jukka Reivinen, maallikkojäsen
 • Väitöskirjatutkija Anne-Marie Vartti (varajäsen: Niklas Mäkelä)

Tietosuoja-asiantuntija, Tutkimuspalvelut
Sihteeri: Mila Hyytinen, Tutkimuspalvelut

Ohjeistus tutkimuksen tietosuojaan lääketieteellisessä tiedekunnassa

Terveystieteellisessä tutkimuksessa käsitellään usein potilaiden tai terveiden vapaaehtoisten terveys- ja henkilötietoja. Tutkimusta sääntelee ja ohjaa yleinen tietosuojasääntely, lääketieteellistä tutkimusta koskeva erityissääntely (kuten laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli ns. toisiolaki, biopankkilaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista) sekä yliopiston sisäiset politiikat ja ohjeistukset. 

Tutkija ja hänen organisaationsa vastaavat tutkimuksen lainmukaisuudesta ja eettisyydestä. Oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan on jokaisen tutkittavan perusoikeus. Lainsäädäntö antaa puitteet ja mahdollisuudet käsitellä tutkimusaineistoa ja sen sisältämiä henkilötietoja eettisellä tavalla. Eettisellä ja lainmukaisella tietojen käsittelyllä saavutat tutkittavien luottamuksen, suojaat tiedot luvattomalta pääsyltä sekä turvaat tutkittavien oikeudet ja vapaudet.

Osa lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta tehdään HUSin tai muun terveydenhuollon palveluntuottajan kanssa yhteistyössä, jolloin on huomioitava kyseisen yhteistyöorganisaation käytännöt ja ohjeet. Lisäksi tämän yhteistyötahon kanssa on solmittava tarvittavat sopimukset tutkimukseen liittyen. HUS ja Helsingin yliopisto ovat kaksi erillistä oikeushenkilöä ja näin ollen kumpikin organisaatio vastaa omista velvoitteistaan.

Helsingin yliopisto ei ole terveydenhuollon hoitoyksikkö eikä sillä ei ole potilaita. Potilaat ovat HUS:n vastuulla ja HUSin potilasrekisterin rekisterinpitäjä on HUS. Tutkimuksessa käytettävä aineisto muodostaa oman tutkimusrekisterinsä/aineistonsa, jonka rekisterinpitäjyys on määriteltävä erikseen ja se on siis eri asia kuin (esim. HUSin) potilasrekisteri.

Mikäli teet tutkimusta, jonka kohteena ovat potilaat, tutkimuksesta tulee hakea lakisääteinen eettisen toimikunnan lausunto sairaanhoitopiiriltä ja lisäksi kyseisen organisaation tutkimuslupa.

Helsingin yliopistolla ei oteta vastaan potilaita, eikä tehdä kliinistä lääketutkimusta. Yliopistolla ei näin ollen ole myöskään lääkevahinkovakuutusta. Kaikki potilailla tehtävä interventiotutkimus tehdään sairaanhoitopiirissä (kuten HUS:ssa) ja sairaanhoitopiirin lakimiehet antavat tarvittavan juridisen tuen myös tutkimuksen toteuttamiseen liittyen. Mikäli kyseessä on HUSissa toteutettava tilaustutkimus (sponsorina/toimeksiantajana esim. lääkeyritys) tutkimuksesta tulee tehdä sopimus HYKS-instituutin kanssa. HYKS-instituutin kautta hallinnoidaan kaikki HUSin tilaustutkimukset ja osa muustakin tutkimusrahoituksesta.  Joidenkin tutkimusten yhteydessä kerätään tietoja tai mittaustuloksia terveiltä vapaaehtoisilta, joille on oma, erillinen vakuutus.

HUS ja HY tekevät tiivistä yhteistyötä, mutta ovat omia, toisistaan erillisiä oikeustahoja ja vastaavat vain omista sopimuksistaan ja velvoitteistaan. Helsingin yliopistolla ei siis ole potilaita tai potilasrekistereitä. Jotta potilaiden tietoja voidaan käsitellä yliopistolla, on tähän oltava tarvittavat luvat ja aineistoja voidaan käsitellä ainoastaan luvassa myönnetyin oikeuksin.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai epäsuoraan yhdistää henkilöön (ne ovat siis muutakin kuin nimi, hetu tai puhelinnumero). Näytteet itsessään eivät ole henkilötietoa, mutta näytteistä tehtävät analyysit ovat henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää henkilöön. Näytteiden käsittely tutkimustarkoituksissa tarkoittaa siten käytännössä lähes aina sitä, että tutkimusaineisto on luonteeltaan arkaluonteista henkilötietoa. Voit lukea lisää tutkimuksen tietosuojasta Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).  

Kaikkia arkaluontoisia tietoja sisältäviä aineistoja käsitellään tiettyjen lainsäädäntöön perustuvien periaatteiden ja velvoitteiden mukaisesti. Aineistojen tietoturvallinen käyttö on yksi edellytys sille, että tutkimukselle voidaan antaa puoltava eettisen toimikunnan lausunto. Lainsäädännön noudattaminen turvaa myös tutkijan selustaa mikäli tiedot jostakin syystä joutuisivat vääriin käsiin. Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on oikeus kieltää tietojen käyttö ja saada tietoa siitä, mihin tietoja käytetään.

Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa tutkijoille mahdollisuuksien mukaan tietoturvallista tallennusympäristöä.

 

Helsingin yliopisto on vahvasti sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin ja tutkimusaineistojen osalta kantavana periaatteena on “niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin välttämätöntä”. Yliopiston omat linjaukset, joiden mukaan yliopiston piirissä tuotetut tutkimusjulkaisut ja tutkimusdata ovat lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla, koskevat jokaista yliopistolaista. Lisäksi Helsingin yliopisto on sitoutunut erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin avoimen tieteen periaatteisiin. Lue lisää avoimesta tieteestä

Tutkimusjulkaisuja ja tutkimusdataa avatessa tulee ottaa huomioon, että ei turhaan sisällytä niihin henkilötietoa. Lisätietoa tunnisteellisen tiedon avaamisesta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Aineiston avaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitä tutkittaville on informoitu ja minkälaiset luvat tai suostumukset sinulla aineistoon on. Myös tietojen siirroissa EU:n ulkopuolelle on lainsäädännöllisiä rajoitteita. Erityistä tarkkuutta on käytettävä silloin kun siirretään aineistoa, joka ei ole anonymisoitavissa (esim. geneettiset tiedot tai näytteet, etenkin kun ne sisältävät dna:ta). Jos esimerkiksi julkaiseva lehti tai yhteistyökumppani vaatii sinua lataamaan aineiston tiettyyn tietokantaan, tämä ei välttämättä ole lain puitteissa mahdollista ja tästä on hyvä keskustella kumppanin tai julkaisevan tahon kanssa, ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin asiassa. Usein metatietojen julkaiseminen on riittävää. Näytteiden osalta on suositeltavaa siirtää aineisto biopankkiin, jos tutkittavat ovat antaneet biopankkisuostumuksen. Jos biopankkisuostumusta ei ole, voidaan biopankkiin siirtää aineistoa niin sanotun julkisen ilmoittamisen avulla tai pyytämällä tutkittavilta jälkikäteen biopankkisuostumukset. Biopankit antavat näistä lisätietoa. Toissijaisesti on tehtävä MTA (Material Transfer Agreement) näytteitä vastaanottavan tahon kanssa.  

Ennen terveystieteellisen tutkimuksen aloittamista Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, tulee seuraavien lupien ja dokumenttien olla valmiina:

 1. Tee tutkimussuunnitelma. Tutustu tutkimusprojektin suunnitteluohjeeseen (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). Jo tutkimusta suunniteltaessa on hyvä tunnistaa kaikkien mukana olevien organisaatioiden roolit ja selvittää, onko tutkimuksen toteuttaminen suunnitellulla tavalla mahdollista toteuttaa (millä edellytyksillä esim. saat halutun aineiston käyttöösi). Suunnittele tutkimus huolella ja kontaktoi tarvittaessa yliopiston tukipalveluja jo tutkimusta suunniteltaessa, näin edesautat tutkimuksen sujumista myöhemmin. 
 2. Aineistonhallintasuunnitelma. Suunnittele aineistonhallinta. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksille on tehtävä aineistonhallintasuunnitelma. Aineistonhallintaa suunniteltaessa kuvataan, miten toteutetaan tietosuojalainsäädännön yleiset periaatteet, arvioidaan aineistolle ja tutkittaville mahdollisesti aiheutuvat riskit sekä tehdään tarvittaessa tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. 
 3. Tietosuojailmoitus. Jokaisesta henkilöihin kohdistuvasta yliopiston tutkimushankkeesta on tehtävä tietosuojailmoitus (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) ja lähetettävä se osoitteeseen tietosuoja@helsinki.fi. Tietosuojailmoitusta voidaan käyttää tutkittavien informointiin ja se toimii myös lainsäädännön vaatimana tutkimuksen dokumentaationa. Yliopiston tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyperuste on lähtökohtaisesti yleinen etu. Jos suunnittelet kaupallista yhteistyötä tai siirtoja ETA-alueen ulkopuolelle, perehdy Flamman ohjeistukseen (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) ja ota tarvittaessa yhteyttä tutkimuksen juristeihin.
 4. Osallistumissuostumus ja tiedote. Jos tutkittavat osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti (kyseessä ei esim. rekisteritutkimus), on laadittava tutkittavan tiedotteet sekä suostumuslomakkeet. Huomioi, että suostumus lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen ei tarkoita suostumusta henkilötietojen käsittelyyn vaan käsittelyperusteena toimii edelleen yleinen etu. Kiinnitä huomiota myös siihen, kenelle aineistoa on tarve jakaa (esim. Yhteistyökumppanit) ja onko aineistoa tarkoitus jatko käyttää.
 5. Eettisen toimikunnan lausunto. Hae ennakkoon eettisen toimikunnan myönteinen lausunto (eettiset toimikunnat)
 6. Tutkimus- ja/tai tietoluvat. Hanki tarvittavat tutkimus- ja/tai tietoluvat: Organisaation tutkimuslupaa haet siltä organisaatiolta, jonka potilaiden tietoja tai muuta aineistoa (kuten näytteitä) aiot tutkimuksessa käsitellä. Helsingin yliopistolla ei ole olemassa/käytössä tutkimuslupamenettelyä, vaan tämä on usein sairaalaorganisaatioissa käytössä oleva toimintatapa. Jos aiot käyttää tutkimuksessasi rekisteridataa, on sinun saatava toisiolain mukainen tietolupa Findatalta tai yksittäiseltä rekisterinpitäjältä lain mukaisesti (ks. lisää: Findata. Biopankkinäytteet haetaan puolestaan siltä biopankilta, jonka näytteitä haluat käsitellä. 
 7. Sopimukset. Neuvottele tarvittavat sopimukset ja oikeuksiensiirrot Tutkimussopimukset valmistellaan yliopiston tutkimuksen lakipalveluiden avustuksella. Lisätietoja Flammassa (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).
 8. Huolehdi, että yliopistolla tai tutkimusryhmällä on tarvittavat vakuutukset.