Työkokemuksen laskeminen psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa

Psykoterapeuttikoulutukseen hakevalta edellytetään vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä. Lisäksi niissä koulutusohjelmissa, joissa kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua haastatteluun, annetaan esivalintapisteitä mm. työkokemuksen perusteella.

Mielenterveystyötä vastaaviksi asiakastehtäviksi lasketaan psykologinen neuvonta-, keskustelu-, ohjaus- ja terapiatyö. Asiakastehtäväksi katsotaan työskentely pääasiassa yksittäisten asiakkaiden tai hyvin pienten ryhmien kanssa.

Työkokemus julkisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon piirissä

Jos pohjatutkintona on muu kuin lääkärin, psykologin tai sairaanhoitajan kelpoisuuden antava tutkinto, työkokemuksesta vähintään 12 kk tulee olla hankittuna

 • jossain julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatiossa tai
 • sisällöllisesti lähellä julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintaa olevassa organisaatiossa.

Sisällöllisesti lähellä julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaation toimintaa oleviksi organisaatioiksi katsotaan esimerkiksi mielenterveystyön, päihdehuollon, lastensuojelun, perhetyön ja kriisityön piirissä toimivat organisaatiot, jotka toimivat yhteistyössä julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaation kanssa. (esimerkkejä organisaatioista UKK-palstalla). Myös palveluiden tuottaminen ostopalveluna julkisen sektorin sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatioille huomioidaan.

Hakijan on osoitettava, että hänellä on kokemusta mielenterveyden häiriöiden hoidosta ja julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. Hakemuksen liitteissä tulee eritellä hankitun työkokemuksen sisältö ja yhteistyön laatu julkisen sektorin yksikön kanssa, sekä mahdollinen työnohjaus.

Työsuhdemuoto

Työkokemukseksi hyväksytään työ- tai virkasuhteessa tai yksityisenä ammatinharjoittajana tehty työ. Yksityisenä ammatinharjoittajana tehdyn työn tulee olla työnohjattua.

Vapaaehtoistyötä ei katsota hakukelpoisuuden kannalta soveltuvaksi työkokemukseksi.

Osin soveltuvaksi katsottava työkokemus

Työkokemus voidaan katsoa myös osin soveltuvaksi. Tällöin esimerkiksi 50 % osuudella soveltuvaksi työkokemukseksi katsottua työtä edellytetään hakukelpoisuuteen vähintään neljä vuotta.

Työkokemus lasketaan hakukelpoisuuden antavan tutkinnon valmistumispäivästä lähtien. Esimerkiksi opintoihin kuuluvaa harjoittelua ei huomioida.

Työkokemus lasketaan hakuajan alkamispäivään asti.

Työkokemuksena ei huomioida ajanjaksoa, jonka olet ollut yli kaksi viikkoa esimerkiksi virkavapaalla tai perhevapaalla.

Jos työ on tehty osa-aikaisena, se muunnetaan työkokemuksen laskemista varten kokoaikaiseksi työksi.

Eri ammattiryhmien työkokemuksen soveltuvuutta arvioitaessa noudatetaan seuraavia linjauksia. Edellytyksenä työkokemuksen hyväksymiselle kokonaan tai osittain mielenterveystyöksi tai sitä vastaavaksi asiakastehtäväksi on, että työ on edellä kuvattua potilastyötä tai asiakastyötä pääasiassa yksittäisten potilaiden/asiakkaiden tai hyvin pienten ryhmien kanssa.

Mie­len­ter­veys­työk­si tai sitä vas­taa­vak­si asia­kas­tehtäväksi kat­so­taan työs­ken­te­le­mi­nen

 • lääkärinä psykiatrian yksikössä, päihdehuollossa tai muuten pääasiassa mielenterveyspotilaiden parissa
 • sairaanhoitajana psykiatrian yksikössä, päihdehuollossa tai muuten pääasiassa mielenterveyspotilaiden parissa
 • psykologina sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä, opiskelija- tai työterveyshuollossa, oppilaitoksessa tai vankeinhoidossa
 • terapiatyössä psyykkisistä ongelmista kärsivien tai kriisin kohdanneiden parissa
 • sosiaalityöntekijänä asiakastyössä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä

Osit­tain mie­len­ter­veys­työ­tä vas­taa­vak­si asia­kas­teh­tä­väk­si kat­so­taan työs­ken­te­le­mi­nen (suluissa huomioitava prosenttiousuus)

 • lääkärinä potilastyössä muualla kuin psykiatrian yksikössä tai päihdehuollossa (50 %)
 • sairaanhoitajana potilastyössä muualla kuin psykiatrian yksikössä tai päihdehuollossa (50 %)
 • ammatinvalintapsykologina, uraohjauksen psykologina tai vastaavana (50 %)
 • sosiaalityöntekijänä asiakastyössä muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä (50 %)
 • muissa sosiaalialan asiakastehtävissä mielenterveyspalveluissa, päihdehuollossa, perhetyössä, lastensuojelussa, erityisnuorisotyössä tai vastaavassa (esim. erityisnuorisotyöntekijä, perhetyöntekijä, lasten- tai nuorisokodin ohjaaja) (50 %)
 • terveydenhoitajana (50 %)
 • seksuaaliterapeuttina, toimintaterapeuttina tai puheterapeuttina (50 %)
 • psykofyysisenä fysioterapeuttina (50 %)
 • diakoniatyöntekijänä (50 %)
 • erityisopettajana tai koulukuraattorina perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa tai varhaiskasvatuksessa (50 %)
 • opinto-ohjaajana perusopetuksessa tai toisen asteen koulutuksessa (25 %)
 • ravitsemusterapeuttina tai fysioterapeuttina (25 %)
 • työhönvalmentajana, uravalmentajana tai vastaavana (25 %)

Muut kuin edellä mainitut työtehtävät arvioidaan suhteessa näihin linjauksiin hakemuksen liitteenä toimitettujen työtodistusten tai muiden luotettavien työnkuvausten perusteella. Työkokemus voidaan hyväksyä edellä esitettyä suuremmalla osuudella mielenterveystyöksi, mikäli siitä toimitetun todistuksen tai muun selvityksen perusteella työhön sisältyy tavanomaista enemmän mielenterveystyön piirteitä.

Psykoterapeuttikoulutuksen haussa soveltuvaksi työkokemukseksi ei katsota esimerkiksi

 • tavanomaista opetus-, koulutus- tai ryhmänohjaustyötä
 • seurakuntatyötä
 • esihenkilötyötä
 • konsultointityötä
 • hallinto- ja suunnittelutyötä
 • tutkimustyötä

Soveltuvaa työkokemusta laskettaessa ei myöskään huomioida

 • vapaaehtoistyötä
 • alle kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja (ilman taukoja ketjutetut työsopimukset samassa tehtävässä katsotaan yhtäjaksoiseksi työskentelyksi)
 • ennen hakukelpoisuuden antavan tutkinnon valmistumista tehtyä työtä
 • hakuajan alkamisen jälkeen tehtyä työtä

Huomioitavaa on, että kaikkea ihmisten kanssa tehtävää auttamistyötä ei katsota psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvan henkilön hakukelpoisuuteen edellytetyksi soveltuvaksi terveydenhuollon piirissä tehdyksi mielenterveystyöksi.

Seuraavassa esitetään kaksi kuvitteellista esimerkkihakijaa vuoden 2024 opiskelijavalinnassa, jonka hakuaika on 25.1.-19.2.2024.

Esi­merk­ki 1

Pekka Psykologi on valmistunut psykologian maisteriksi 15.3.2017, ja hän on työskennellyt terveyskeskuspsykologina 1.4.2017 lähtien. Marraskuun alusta 2020 lähtien hän on työskennellyt osa-aikaisesti 80 % työajalla 31.12.2023 saakka.

Pekalle on näin ollen kertynyt ajalla 1.4.2017 - 31.10.2020 täysipäiväisiä työkuukausia 43 kuukautta ja ajalla 1.11.2020 - 31.12.2023 eli osa-aikatyötä tehdessä (38 kuukautta x 0,8 =) 30,4 kk kuukautta. Pekalla on siis psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavaa työkokemusta yhteensä 73,4 kuukautta.

Esi­merk­ki 2

Oona Opettaja on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi erityisluokanopettajakoulutuksesta 1.3.2014. Hän on työskennellyt erityisopettajan sijaisena yläkoulussa lukuvuoden 2013-2014 (1.8.2013 - 31.5.2014) ja 1.8.2014 lähtien vakituisena erityisopettajana sairaalakoulussa. Oona jäi perhevapaalle 1.5.2021 ja hän aikoo palata töihin maaliskuussa 2024.

Koska ennen valmistumista tehtyä työtä ei huomioida, Oonalle on kertynyt ajalla 1.3. - 31.5.2014 työkuukausia 3 kuukautta. Ajalla 1.8.2014 - 30.4.2021 eli perhevapaan alkamiseen mennessä työkokemusta on kertynyt 6 vuotta ja 9 kuukautta eli 81 kuukautta. Koska työskentely erityisopettajana huomoidaan psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa 50 % osuudella soveltuvaksi työkokemukseksi, on Oonalla psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavaa työkokemusta (84 kuukautta x 0,5 =) 42 kuukautta eli 3 v 8 kk. Sairaalakoulussa työskenteleminen katsotaan työskentelemiseksi julkisen terveydenhuollon piirissä, joten tätä kokemusta Oonalla on (81 kuukautta x 0,5 =) 40,5 kuukautta, ja hakukelpoisuuden edellytykset täyttyvät näin ollen myös tältä osin.

Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavan työkokemuksen määrä arvioidaan osana opiskelijavalintaprosessia hakemuksen liitteenä toimitettujen työtodistusten ja tarvittaessa muiden luotettavien työnkuvausten perusteella. Työkokemuksen riittävyydestä ei tehdä ennakkopäätöksiä.

Työtodistus ja tarvittaessa selvitys työnkuvasta

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää työtodistukset kaikesta sellaisesta työkokemuksesta, jonka katsot olevan edellä esitettyä mielenterveystyötä tai sitä vastaavaa asiakastyötä. Jos työ ei työtodistuksen perusteella kuulu selvästi johonkin yllä olevaan kategoriaan, hakemukseen kannattaa liittää lisäksi esimerkiksi työnantajan allekirjoittama selvitys työnkuvasta ja mielenterveystyön osuudesta siinä. Samoin jos työnkuvaan on kuulunut tavanomaista merkittävästi enemmän mielenterveystyötä, hakemukseen tulee liittää luotettava selvitys asiasta.

Työtodistuksista tulee ilmetä selvästi mahdolliset työnteon keskeytykset sekä osa-aikaisen työn osalta viikoittainen työaika tai työn prosentuaalinen hoito-osuus suhteessa täysiaikaiseen työhön.

Työnohjaajan todistus yksityisenä ammatinharjoittajana tehdystä työstä

Jos olet hankkinut haussa huomioitavaa työkokemusta yksityisenä ammatinharjoittajana, tämän työn on pitänyt olla työnohjattua. Toimita tästä työkokemuksesta hakemuksen liitteenä työnohjaajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee asiakas- tai potilastapaamisten lukumäärä (esim. keskimäärin viikko- tai kuukausitasolla) sekä kuvaus syistä, joiden takia asiakkaita/potilaita on hoidettu.