Koulutuksen sisältö

Neuropsykologian erikoispsykologin koulutusta on Helsingin yliopistossa toteutettu vuodesta 1997 lähtien. Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä.

Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten arviointi ja kuntoutus. Moniammatillinen työskentely, verkostotyö ja konsultointi ovat yhä olennaisempi osa työnkuvaa. Koulutuksessa perehdytään kliinisen neuropsykologian keskeisiin teorioihin, empiirisesti validoituihin käsitteisiin, lähestymistapoihin ja strategioihin. Lisäksi käydään läpi neurotieteen keskeistä teorianmuodostusta ja tutkimusmenetelmiä sekä kliiniseen neuropsykologiaan liittyvää perustutkimusta ja sovelluksia. Lopputyössä perehdytään syvällisesti yhteen, itse valittuun ja oman asiantuntijuuden kehittymisen kannalta olennaiseen neuropsykologiseen aiheeseen. Jos lopputyötä ei julkaista muualla, se voidaan julkaista Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen avoimessa verkkojulkaisussa Neuropsy Open.

Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia neuropsykologian erikoispsykologin työtehtävissä.

Rakenne

Koulutuksen kurssit jakautuvat tieteenalaopintoihin, menetelmäopintoihin, lopputyöhön ja koulutuksen ulkopuoliseen työnohjaukseen ja työkokemukseen. Tieteenalaopinnot jakautuvat kliinisen neuropsykologian opintoihin ja lähitieteiden opintoihin. Kliinisen neuropsykologian opinnot käsittävät sisällöllisesti seuraavat kokonaisuudet: neuropsykologiksi kasvaminen, neuropsykologian työkentät, neuropsykologian työskentelytavat, etiologialähtöinen osaaminen ja kognition osa-aluelähtöinen osaaminen. Lisäksi opiskelijat suorittavat lähitieteiden (neurotiede, neurologia ja psykiatria) opintokokonaisuuden. Metodiopinnot tukevat lopputyön valmistumista ja tuovat tutkimuksellista näkökulmaa koulutukseen.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus (70 op)

 • NEUA tieteenalaopinnot (55 op)
  • NEUAA kliininen neuropsykologia (43 op)
  • NEUAB lähitieteet (12 op)       
 • NEUB menetelmäopinnot (5 op)
 • NEUC lopputyö (10 op)
 • NEUD koulutuksen ulkopuolinen työnohjaus ja työkokemus
  (ei määritelty opintopisteissä)

Koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät opinto-oppaista:

Koulutuksen suorittaminen

Opinnot suoritetaan kolmen vuoden aikana osallistumalla 1-2 päiväisiin seminaareihin, joita järjestetään keskimäärin 3 lukukaudessa, pääosin etäopetuksena tarjottavaan pienryhmäpainotteiseen menetelmäohjaukseen sekä erilliseen työnohjaukseen. Koulutuksen alussa on kaikille pakollisia opintoja ja vapaavalintaisuus lisääntyy koulutuksen edetessä.

Opintojen alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) niin, että sekä laaja-alainen perehtyneisyys että yksilöllinen syventyminen toteutuvat. Osan opinnoista voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla erillisten korvaavuusohjeiden mukaisesti. Lopputyö voidaan korvata tutkimusjulkaisulla.

Opintojen suorittamistavat vaihtelevat kursseittain. Läsnäolo kursseilla kattaa vain pienen osan opinnoista, ja itsenäisen työskentelyn osuus on suuri. Tavoitteena on, että opiskelijat ottavat vastuun omasta oppimisestaan ja toimivat opinnoissa aktiivisesti ryhmän jäseninä. Kursseilla käytetään erilaisia pedagogisia ratkaisuja, joiden tarkoituksena on varmentaa laaja-alainen osaaminen sekä mahdollistaa yksilöllinen syventyminen opiskelijan osaamisen kannalta tärkeään aiheeseen. Koko koulutuksen ajan kirjoitetaan Ammatillisen kehittymisen portfoliota. Opintokokonaisuuteen sisältyy lisäksi koulutuksen aikana pidettävä oma asiantuntijaluento. Lopputyö suoritetaan artikkelityyppisenä esim. kirjallisuuskatsauksena.

Ennen neuropsykologiksi valmistumista tulee kerryttää työkokemusta 4 vuotta, josta vähintään 3 vuotta neuropsykologian alalta, ja josta vähintään 1 vuosi koulutuksen aikana. Vaadittavasta työnohjauksesta osa tarjotaan koulutuksen puolelta, osa tulee hankkia itsenäisesti.

Työnantajille

Neuropsykologian erikoispsykologin kansallista koulutusta on toteutettu Helsingin yliopistossa jo kohta 25 vuoden ajan. Erikoistumiskoulutuksella vahvistetaan työelämässä toimivien korkeakoulutettujen ammatillista kehittymistä ja erityiskompetensseja.  Kolmivuotisessa koulutuksessa osallistujat opiskelevat ammatissa tarvittavaa tietoa, kehittävät käytännön taitoja sekä harjoittelevat tieteellistä argumentointia. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti työn ohella. Työssä karttuva työkokemus, johon liitetään ammatillinen työnohjaus, on olennainen osa koulutusta.  Neuropsykologian koulutus on erittäin suosittu ja hakupaine on kova (viimeisimmän 10v aikana sisäänpääsyprosentin keskiarvo on 30,5). Opiskelijat tulevat ympäri Suomen ja koulutuksesta valmistuneet ovat alansa huippuja.

Erikoispsykologikoulutus antaa Yliopistolain ja sen asetusten mukaisen pätevyyden toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä neuropsykologian erikoisalalla. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen perusteella, ja jo sen aikana, opiskelija voi hakea oikeutta Kelan tukemien neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tuottamiseen.

Neuropsykologian opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Helsingin yliopistossa toimivat kliinisen neuropsykologian professori ja yliopistonlehtorit. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen muiden yliopistojen psykologian laitosten ja oppiaineiden yhdessä muodostaman Psykonet-yliopistoverkoston kanssa. Opetuksessa hyödynnetään alan parhaita erityisasiantuntijoita myös yliopistojen ulkopuolelta, esim. sairaanhoitopiireistä.

Opiskelijoiden työnantajat ovat suhtautuneet varsin myönteisesti koulutukseen, koska ovat kokeneet työntekijän pätevöitymisen hyödyttävän heidän organisaatiotaan. Neuropsykologian erikoistumisopinnot sekä kliininen työnohjaus hyödyttävät samalla ammatillisen täydennyskoulutuksen tarpeita. Lisäksi koulutettavat voivat, osana lopputöitään, toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, mikä myös on hyödyttänyt organisaation toimintaa. Koulutuksen järjestäjien taholta toivommekin, että työnantajat myös jatkossa tukisivat opintoja seuraavilla tavoilla:

 • mahdollistamalla opiskelijoiden osallistumisen seminaareihin työaikana täysin palkkaeduin (seminaaripäiviä noin 6-10 pv/vuosi)
 • osallistumalla opiskelijoiden matkakuluihin
 • tukemalla osaltaan tieteellisen työn edistämistä omassa organisaatiossaan myöntämällä tarvittaessa kirjoitusvapaita

Erikoispsykologit ovat oman erikoisalansa pitkälle koulutettuja asiantuntijoita. Heistä on varmasti hyötyä organisaationne kehittämisessä.