Helsingin yliopistossa on käytössä sähköinen järjestelmä teoreettisten koulutustilaisuuksien hallinnoinnissa. Myös kurssien anominen (erikoistumispisteiden haku) tapahtuu järjestelmän kautta. Katso linkki alempana tällä sivulla.

Kurssien anominen

 • Kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi tulee hakea etukäteen, ennen kurssin alkua. Hakemus tulisi jättää viimeistään kuusi viikkoa ennen koulutustilaisuutta (kuitenkin viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä). Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin viisi - kuusi viikkoa.
 • Tiedekunnat ovat yhteisesti sopineet, että hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 • Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä koulutusyksiköstä.
 • Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämisestä koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto tiedekunnan käyttöön arviointia varten.
 • Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään alan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.
 • Missä tahansa koulutusyksikössä hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa koulutusyksiköissä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.
 • Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulisi tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdissä.
 • Haettaessa tunteja kaikille erikoisaloille yhteiselle hallinnon koulutukselle, valitaan hakulomakkeelta kohta "Hallinnollinen koulutus kaikille aloille".
 • Mikäli koulutus on erikoisaloille yhteistä säteilysuojelukoulutusta, lomakkeelta valitaan kohta "Säteilysuojelukoulutus".

Hakulomaketta täytettäessä tulee huomioida seuraavat asiat:

 1. Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa (erikoislääkäritoimikunta 1.12.2009 6§).
 2. Koulutuksissa ei tulisi olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa. Näistä puheenvuoroista ei anneta erikoistumispisteitä.
 3. Lisäksi on toivottavaa, että ohjelman aiheiden otsikoinnissa ja lomakepohjassa ei näy kauppanimiä tai logoja.
 4. Hakulomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Palautelomake ja yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Ohjelmassa ilmoitetaan myös luennoitsijoiden arvo-/tehtävänimike sekä työnantaja/tms. affiliaatio. Mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistumisesta kerrotaan. Mikäli kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu, luetellaan tarvittava kirjallisuus.
 5. Tunteja haetaan niille erikoisaloille, joihin koulutus liittyy. Ei ole toivottavaa, että koulutuksen järjestäjä hakee kaikille mahdollisille aloille tunteja, mikäli koulutus todellisuudessa koskee vain osaa aloista.
 6. Koulutuksen järjestäjän tulee laskea koulutuksen pituus (=haettavat tunnit) siten, että koulutuksen kestosta vähennetään pois tauot ja sponsorien tilaisuudet. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu opetustilanne.
 7. Verkkokursseista tulee ilmoitaa kurssin www-sivusto sekä salasana, jolla kurssia arvioivat alan vastuuhenkilöt voivat kirjautua järjestelmään. Salasanan voi ilmoittaa lisätietokentässä.
 8. Kun kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, ilmoitetaan hyväksytyt erikoisalat ja tuntimäärä anomuksen tekijälle sähköisesti. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä.
 9. Sisätauteihin voi anoa tunteja joko sisätautien runkokoulutukseen TAI sisätautien eriytyvään koulutukseen. Huomioithan, että sisätautien koulutukseen (runko ja eriytyvä) hyväksytään max. 10 tuntia/koulutustilaisuus. Koulutuksen tulee liittyä sisätautien keskeisiin aloihin: endokrinologia, gastroenterologia. hematologia, infektiotaudit, kardiologia, nefrologia, reumatologia, yleissisätaudit. Runkokoulutuksella tarkoitetaan kaikkien sisätautien alojen yhteistä koulutusosuutta, eriytyvällä (yleis)sisätautien koulutuksen 3 vuoden sisätauteihin perehdyttävää osuutta.

Huomaa teoreettinen kussimuotoinen koulutus koko sisätautien runkokoulutukseen on 30-40 tuntia. Sen tulisi olla monipuolista eika yksittaisen sisatautialan (kardiologia, infektiotaudit, nefrologia, endokrinologia/ravitsemus/obesiteeti, reumatologia, hematologia, gastroenterologia) koulutus voi siksi olla yli 10 tuntia. Muita kuin näihin sisätautialoihin liittyvia kursseja hyväksytään harkiten. Huomaathan eritellä haetko koulutusta sisätaudit/runko vai sisätaudit/eriytyvä.

Tutustu ylläoleviin ohjeisiin ennen lomakkeen täyttöä.

Hakulomake

Hyväksyttyjen kurssien haku
Kurssipalautelomake

Lisätietoja

meilahti-student (at) helsinki.fi