Tutkimus

Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelmaan kuuluu neljä eri tieteenalaa: globaali kehitystutkimus, poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuuriantropologia sekä sosiaali- ja taloushistoria.

Kaikissa niissä tehdään kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja jatko-opiskellaan. Tällä sivulla on esimerkkejä ohjelman henkilökunnan tutkimushankkeista.

Jatko-opiskelijoihin voit tutustua Nuoret tutkijat esittäytyvät -sivulla.

Tutkimustiedon linkittymistä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun voi seurata esimerkiksi Taloutta ja historiaa -blogista, jota pitää taloushistorian professori Sakari Heikkinen.

Hau­raat glo­baa­lin ete­län kau­pun­git

Anja Nygrenin johtamassa ”Hauraat globaalin etelän kaupungit” tutkitaan yhteiskunnallista turvattomuutta, ympäristöriskejä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta neljässä globaalin etelän kaupungissa. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin tutkimuskohteet ovat 

 1. Bogotá Kolumbiasta
 2. Guatemala City Guatemalasta
 3. Kalkutta Intiasta ja
 4. Villahermosa Meksikosta.

Tutkimus perustuu pitkäaikaiseen empiiriseen kenttätyöhön ihmisten turvattomuuden, väkivallan ja ympäristötuhojen kokemuksista sekä niistä selviytymisestä. Tutkimuksessa etsitään uudenlaisia keinoja hallita yhteiskunnallista turvattomuutta ja ympäristöuhkia sekä lisätä ihmisten keinoja osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon ja oikeudenmukaisuuden määrittelyihin.

Glo­baa­lin tur­val­li­suu­den mo­ni­ker­rok­si­set ra­jat (GLA­SE)

Poliittisen historian tutkijaryhmä osallistuu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan monitieteiseen tutkimushankkeeseen Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat (GLASE). Hankkeen toteuttavat Itä-Suomen, Helsingin ja Oulun yliopistot sekä Rajavartiolaitoksen Raja- ja merivartiokoulu.  Helsingin yliopiston GLASE-ryhmää johtavat professorit Pauli Kettunen ja Kimmo Rentola, ja siihen kuuluvat

 • yliopistotutkija Aappo Kähönen
 • tutkijatohtori Noora Kotilainen
 • tutkijatohtori Saara Pellander
 • tohtorikoulutettava Veera Laine
 • tohtorikoulutettava Kristiina Silvan.

GLASE-konsortio tutkii suomalaisen yhteiskunnan turvallisuushaasteita rajojen monitasoisten merkitysten näkökulmasta. Lähtökohtana ovat globaalin turvallisuusympäristön muutokset ja ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden yhteen kietoutuminen. Hankkeessa eritellään Venäjän ja EU:n suhteisiin liittyviä turvallisuushaasteita. Siinä paneudutaan maahanmuuton sosiaalisiin ja poliittisiin vaikutuksiin sekä tutkitaan ääriliikehdinnän, rasismin ja vihapuheen yhteiskunnallisia edellytyksiä ja seurauksia. GLASE edistää keskustelua Suomen ja EU:n politiikasta ja mahdollisuuksista estää sosiaalisia jakoja ja kehittää turvallisuutta vahvistavia yhteiskunnallisia rakenteita. 

Lue lisää hankkeesta GLASE:n verkkosivuilta.

Kym­me­nen su­ku­pol­vea – kol­me­sa­taa vuot­ta

Antti Häkkisen tutkimusprojektissa konstruoidaan suomalaisen yhteiskunnan historia kolmensadan vuoden ajalta sukupolvien, sukujen, perheiden ja yksittäisten henkilöiden toteutuneiden elämänkulkujen kautta. Hankkeessa tarkastellaan sitä, miten sosiaalinen asema ja ammatti periytyvät sukupolvelta toiselle sekä sitä, miten yksittäisten ihmisten elämänkulun muutokset on tulkittavissa. Lisäksi tarkastellaan miten sosiaalisen aseman pysyvyys ja muutokset, sosiaalinen nousu tai lasku, on ymmärrettävissä. Keskeisiä käsitteitä ovat materiaalinen, henkinen ja sosiaalinen pääoma. Näiden katsotaan olevan keskeisiä sekä perittyjä että elämänkulun aikana luotuja ja käytettyjä resursseja. Tutkimus tuo uutta tietoa sosiaaliseen nousuun tai köyhtymiseen liittyvistä pitkäaikaisista, ylisukupolvisista tekijöistä ja avaa uusia näkökulmia toteutuneisiin suuriin historiallisiin muutoksiin. Teoreettisesti tuo keskusteluun käsityksiä erilaisten pääomamuotojen merkityksestä sekä ylisukupolvidynamiikan että yksittäisen ihmisen elämänkulun kannalta.

Lue lisää projektista Antti Häkkisen verkkosivuilta.

Cross­loca­tions

Projektin kuvaus on vain englanniksi.

Crosslocations will turn the question of location upside down. Rather than begin with people and their identities, we begin with the places and the variety of ways in which they are connected and disconnected with other places. We examine how these structures, regimes or systems create relative values and meanings for places. Then we will look at how that affects people's social lives. The core primary research is being done by anthropologists:

 • Sarah Green (the leader of the project)
 • postdoctoral researcher Mary Montgomery (specialist on Morocco)
 • postdoctoral researcher Carl Rommel (specialist on Egypt) and
 • postdoctoral researcher Phaedra Douzina-Bakalaki (specialist in Greece and Turkey)
 • PhD student Samuli Lähteenaho (specialist in the Levant, and Lebanon in particular).

Photographer Lena Malm is documenting visual elements of the project. Cartographer Philippe Rekacewicz will assist with finding innovative ways to map the locating regimes. A series of experts from a variety of disciplines will provide knowledge on topics from trade across the Mediterranean in the Classical period to the structure of the submarine telecommunications cables in the seabed, to how the legal regimes of the region work.

Read more about Crosslocations research project on their webpage!