Opiskelu

Koulutuksessa yhdistyy teoria ja käytäntö. Opetus on alusta lähtien käytännönläheistä ja sisältää ohjattua harjoittelua sekä yhteistyöprojekteja, joissa käytetään ammattilaisten työkaluja.

Tutkintovaatimukset ovat kansainvälisten normien mukaiset ja kattavat tietojenkäsittelyn keskeiset osa-alueet, kuten ohjelmistot ja algoritmit, tiedon hallinnan ja tietoturvan, käyttöliittymät, laitteiston toiminnan, käyttöjärjestelmät sekä tietoliikenteen. Laadukas opetuksemme on saanut lukuisia palkintoja.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta osa kursseista opetetaan myös englanniksi. Opintosuorituksia voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on osittain englanninkielistä.

Miksi tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma?

Valmistuttuasi:

 • sinulla on laaja näkemys tietojenkäsittelytieteestä, kykenet itsenäisesti seuraamaan alan kehitystä ja hallitset tieteellisen ajattelun perusteet
 • sinulla on hyvä yleiskuva nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisista sovelluksista ja niiden takana olevista teknisistä ratkaisuista ja tieteellisestä tutkimuksesta
 • osaat ohjelmoida alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja soveltaa vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita
 • osaat toimia osana ryhmää suurten ohjelmistojen toteuttamiseksi
 • osaat soveltaa hankkimaasi tietoa työelämässä vastuullisesti sekä toimia ja viestiä ammatillisissa tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti.
Tutustu tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan

Katso videolta, mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää, millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

Kokemuksia opiskelusta

Tietojenkäsittelytieteen, maantieteen ja geotieteen opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Hain opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä muutamastakin eri syystä: 1) matemaattiset aineet ja loogista päättelykykyä vaativat tehtävät ovat aina kiinnostaneet, 2) mielestäni on kiehtovaa, miten nopeasti kehittyvä tietotekniikka luo tälle alalle jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, ja 3) alalla on loistava työllisyys, mikä on tietysti iso plussa." – Sini Saarinen, opiskelija

Millaista on opiskella tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin tietojenkäsittelytieteen opiskelusta.

Rakenne ja sisältö

Koulutuksessa yhdistyy teoria ja käytäntö. Opetus on alusta lähtien käytännönläheistä ja sisältää ohjattua harjoittelua sekä yhteistyöprojekteja, joissa käytetään ammattilaisten työkaluja. Tutkintovaatimukset ovat kansainvälisten normien mukaiset ja kattavat tietojenkäsittelyn keskeiset osa-alueet, kuten

 • ohjelmistot ja algoritmit
 • tiedon hallinnan ja tietoturvan
 • käyttöliittymät
 • laitteiston toiminnan
 • käyttöjärjestelmät ja tietoliikenteen.

Laadukas opetuksemme on saanut lukuisia palkintoja.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa on yksi, kaikille yhteinen opintosuunta. Tutkintorakenteessa on runsaasti tilaa valinnaisille opinnoille ja muiden ohjelmien opintokokonaisuuksille.  Näin opiskelija voi muodostaa tutkinnostaan omaa mielenkiintoaan, ammatillisia tavoitteitaan ja tulevan maisteriohjelman vaatimuksia tukevan kokonaisuuden.

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa lukuvuodessa.

Tutkintoon sisältyy

 • 25 op perusopintoja
 • 65 op aineopintoja, joihin sisältyy kandidaatin tutkielma (6 op)
 • 25 op matematiikkaa tai matematiikkaa ja tilastotiedettä
 • 15 op kieli- ja akateemiset valmiudet -opintoja
 • 50 op muita opintoja:
  • 15 op:een kokonaisuus joltain muulta tieteenalalta
  • 35 op täysin vapaasti valittavia yliopisto-opintoja

Millaista tietojenkäsittelytieteen opiskeleminen on käytännössä?

Onko kursseilla paljon koodaamista? Miten suuressa roolissa matematiikka on opinnoissa? Lue tästä jutusta tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ja opettajien vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien tietojenkäsittelytieteen opiskelua.

Opetuskieli

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta osa kursseista opetetaan myös englanniksi. Opintosuorituksia voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on osittain englanninkielistä.

Kurssit ja opetus

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa aikataulua seuraamalla. Tutustu opintojen rakenteeseen ja aikatauluun.

Jokainen uusi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelija saa opintojensa alkuvaiheessa käyttöönsä joko taulutietokoneen tai kannettavan tietokoneen. Laitehankinnalla matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sen laitokset haluavat auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun. Kannettavan tietokoneen lainan edellytyksenä on tunnollinen opiskelu jo ensimmäisestä periodista alkaen, sillä lainan jatkumisen ehdoton edellytys on 30 opintopisteen suorittaminen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tarkempia tietoja lainauksesta, lainausehdoista ja muusta asiaan liittyvästä.

Kuluvan vuoden opetustarjonta löytyy täältä.

Opinnäytetyö

Kanditutkinnon opinnäytetyö on kandidaatintutkielma. Tutkielmaa ohjataan pienryhmissä, joissa opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja:

 • lähdemateriaalin hakua ja käyttöä
 • esityksen jäsentämistä sekä
 • kirjallista ja suullista esitystaitoa.

Opinnäytetyö kirjoitetaan itsenäisesti ohjaajan valvonnassa. Työ perustuu alkuperäisiin tieteellisiin lähteisiin.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan.

Tutustu yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen. Lue lisää Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä

TKO-äly ry

TKO-äly ry on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden järjestö. Se ajaa opiskelijoiden etua opintoasioissa ja järjestää moninaista vapaa-ajan toimintaa sekä opiskelun oheistoimintaa. Tärkeä osa toimintaa on myös uusien opiskelijoiden eli fuksien vastaanottaminen.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moniin kysymyksiin!

Yh­teis­työ mui­den toi­mi­joi­den kans­sa

Opiskelumahdollisuutesi ovat monipuoliset. Tutkintoon voit sisällyttää tietojenkäsittelytieteen lisäksi opintoja Helsingin yliopiston lähes kaikkien tiedekuntien tarjonnasta. Joustavan opinto-oikeuden (JOO) ansiosta voit suorittaa opintojaksoja muissakin Suomen yliopistoissa.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä roolissa opintojen joka vaiheessa. Työelämäkurssit ja työelämätapahtumat sekä mentorointi tutustuttavat opiskelijat luonnontieteellisen alan työnantajiin ja työelämään sijoittuneisiin tiedekunnan entisiin opiskelijoihin.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään ohjelmistotuotantoprojekti. Siinä asiakkaana voi olla esimerkiksi yritys, järjestö tai tutkimusprojekti.

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma tarjoaa kansainvälisen oppimisympäristön, jossa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia. Tarjoamme muun muassa seuraavanlaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

 • opiskelijavaihto tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen,
 • tietojenkäsittelytieteen englanninkielinen opetustarjonta,
 • kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi,
 • ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät ja
 • Helsingin yliopiston monipuoliset kielikurssit.

Näiden mahdollisuuksien lisäksi kandidaatin opintojen loppupuolella parhailla opiskelijoilla on mahdollista osallistua kansainvälisten tutkimusryhmiemme toimintaan.