Opiskelu

Maisteriohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut suomen kielestä, Viron tai Unkarin kielestä ja kulttuurista tai suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksesta.

Maisteriohjelmaan kuuluu myös kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu opintosuunta Suomen kieli ja kulttuuri.

Lisäksi maisteriohjelmamme tarjoaa kaikille Helsingin yliopistossa opiskeleville avoimia valinnaisia opintokokonaisuuksia seuraavilta aloilta:

 • alkuperäiskansatutkimus
 • kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus
 • nimistöntutkimus
 • tietokirjallisuus
Miksi Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma?

Maisterintutkinnon suoritettuasi:

 • olet kielen ammattilainen, jolla on kyky analysoida kieltä ja tarkastella kulttuuria ja yhteiskuntaa kielen ja kulttuurin näkökulmasta
 • ymmärrät kielen jatkuvaa muutosta ja suhdetta ympäröivään maailmaan ja olet harjaantunut arvioimaan erilaisia viestejä ja kieliympäristöjä
 • tunnet oman alasi tutkimusta ja osaat tuottaa itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa
 • osaat sanallistaa kieleen ja kulttuuriin liittyvää tietoa muille sekä omalla alallasi että alasi ulkopuolella käytännön toiminnassa
 • pystyt seuraamaan ja tulkitsemaan alasi kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä
 • osaat toimia alasi asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja työtehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti
Rakenne ja sisältö

Maisteriohjelma kattaa suomen kielen ja sen eri sukukielet. Maisteriohjelmassa saat valmiudet tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaan työskentelyyn. Maisteriohjelmassa on valittavana viisi opintosuuntaa:

 • suomen kieli
 • Suomen kieli ja kulttuuri
 • suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Unkarin kieli ja kulttuuri sekä
 • Viron kieli ja kulttuuri.

Oman opintosuuntasi valitset opintojesi alussa. Jos valitset suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, voit erikoistua itämerensuomalaisiin kieliin, saamelaisiin kieliin, mordvaan, mariin, permiläisiin kieliin, ugrilaisiin kieliin ja vastaaviin kulttuuripiireihin. Jos olet oppinut suomen toisena tai vieraana kielenä voit valita Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan.

Opinnoissa voit syventää asiantuntemustasi erikoistumalla opintosuunnastasi riippuen yhteen tai useampaan seuraavista tutkimuskohteista:

 • diskurssi
 • merkitys ja kielen rakenne
 • toisen kielen oppiminen
 • opetus ja käyttö
 • kieli ja vuorovaikutus
 • sosiolingvistiikka
 • kielipolitiikka ja kielisosiologia
 • kielikontaktit ja kielihistoria
 • vähemmistökielet ja monikielisyys
 • sanasto- ja terminologia
 • tietokirjallisuus
 • nimistö sekä
 • Viron tai Unkarin kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • vähintään 75 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä yhden sivun kypsyysnäyte
 • 15 opintopistettä soveltavia projektiopintoja, joihin on mahdollista sisällyttää harjoittelu (5 op)
 • 30 op valinnaisia opintoja

Opettajaksi suuntautuvat opiskelijat

Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa.

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Aineenopettajaksi opiskelevan opintojen rakenne on seuraava:

 • vähintään 60 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä yhden sivun kypsyysnäyte
 • aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Lue lisää opetettavan aineen opinnoista.

Syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi tieteenalallasi. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyisen työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Helsingin yliopiston koulutusohjelmat tarjoavat  15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia monitieteisiä opintokokonaisuuksia, joita valitsemalla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Omassa maisteriohjelmassa tällaisia opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi alkuperäiskansatutkimus, nimistöntutkimus, tietokirjallisuuden tutkimus ja vuorovaikutuksen tutkimus. Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Opetuskieli

Maisteriohjelman opinnot suoritetaan suomen kielellä.  Viron kielen ja kulttuurin opetusta on lähinnä viroksi, samoin Unkarin kielen ja kulttuurin unkariksi. Maisteriopintoihin voit sisällyttää yksittäisiä kursseja myös muilla kielillä. Tutkimuskirjallisuutta luetaan opintojen aikana eri kielillä. 

Kurssit ja opetus

Voit itse vaikuttaa maisteriohjelman opintojen suoritustapaan ja aikatauluun. Opinnot on mahdollista suorittaa käymällä kurssi tai tenttimällä vastaava kirjallisuuspaketti. Opetusmuodot vaihtelevat lukupiireistä luentoihin. Useimpiin kursseihin sisältyy opiskelua verkossa ja osa kursseista suoritetaan kokonaan verkossa. Suurin osa opintojaksoista on myös mahdollista suorittaa tenttimällä tai kirjallisin tehtävin.

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterintutkinnon lopputyönä kirjoitetaan maisterintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) sekä syventäviin opintoihin kuuluvassa seminaarissa.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
 • hallitset teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen ja
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.
Jatko-opinnot

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut, ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Niitä ovat mm.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksesta voit lukea lisää yliopiston verkkosivuilta.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään. Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella Helsingin yliopistossa.

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä. Järjestöt tarjoavat opiskelijoille erilaisia tapahtumia, aktiviteetteja sekä opinto- ja työelämäopastusta. 

Opiskelijajärjestöt ja muut yhteisöt:

 • Siula ry (suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoiden etujärjestö)
 • Aksentti ry (Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden etujärjestö)
 • Humanisticum (Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö)
 • HYY (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta)
 • Helsingin yliopiston osakunnat (maakuntien mukaan jakautuneita poikkitieteellisiä opiskelijayhteisöjä)
 • Kotikielen Seura (tieteellinen yhdistys suomen kielestä kiinnostuneille)
 • Suomalais-ugrilainen Seura (tieteellinen yhdistys suomalais-ugrilaisista kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille)