Tutkimus

Pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa Yhteystiedot-sivulta.

Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Luonnonmaantieteessä:

 • globaalimuutostutkimus, erityisesti ilmastomuutoksen ympäristövaikutukset
 • valuma-alueiden tutkimus, vesistöjen fysikaalis-kemiallinen laatu ja ekologinen tila
 • luonnonsysteemit, niiden toiminta ja muutos
 • alueellinen analytiikka ja mallinnus luonnonjärjestelmien tutkimuksessa

Ihmismaantieteessä:

 • kaupunkien sosiaalisen ja fyysisen ympäristön muutos ja erilaistuminen
 • alue- ja kaupunkisuunnittelun muuttuvat käytännöt ja käsitteet
 • aluepolitiikka ja geopolitiikka
 • luonnonvarojen ja maankäytön poliittinen ekologia ja hallinta
 • ylikansallistuminen

Geoinformatiikassa:

 • spatiaalinen data-analytiikka, uudet tietolähteet
 • kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen ympäristön tutkimukseen, erityisesti hyperspektraaliset kaukokartoitusaineistot ja lennokkisovellukset
 • geoinformatiikan menetelmien sovellukset ympäristö- ja kaupunkitutkimuksessa