Opiskelu

Kielten maisteriohjelmassa opiskelet valitsemaasi kieltä, kielialueen kulttuuria ja kirjallisuutta ja opit samalla hahmottamaan monia ihmistieteiden keskeisiä kysymyksiä.

Perinteisen luento-opetuksen ja kirjatenttien rinnalla keskeisellä sijalla ovat kurssit, joilla perehdyt yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tutkimusaineistoihin ja lähdekirjallisuuteen, teet kirjallisia ja suullisia esityksiä käsiteltävistä aiheista, opettelet pari- ja ryhmätyöskentelyn soveltamista akateemisessa ympäristössä ja harjoittelet oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista. Koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavat yhteiset kurssit ja projektit ovat oivallinen tapa nähdä eri kieliin, kulttuureihin ja kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä uudessa valossa, tunnistaa ja analysoida niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Olennainen osa maisterikoulutuksen sisältöä on myös tutustuminen eri tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin sekä niihin liittyviin sähköisiin aineistoihin ja tietokoneohjelmiin.

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään. Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella kieliä.

Kielten maisteriohjelmassa opiskelet valitsemaasi kieltä, kielialueen kulttuuria ja kirjallisuutta ja opit samalla hahmottamaan monia ihmistieteiden keskeisiä kysymyksiä kuten

 • Mikä on kielen ja ajattelun, kielen ja yhteiskunnan tai kielen ja kulttuurin välinen suhde?
 • Miten kielenkäyttö heijastaa, rakentaa ja muokkaa ihmisten sosiaalista asemaa ja heidän keskinäisiä suhteitaan?
 • Miten eettiset ja esteettiset arvot, asenteet, ideologia ja valtasuhteet heijastuvat ja rakentuvat kielenkäytössä?
 • Miten tiedotusvälineet ja sosiaalinen media vaikuttavat kieleen ja sen käyttöön ja miten kielellä vaikutetaan?
 • Miten yhteiskunnan ja työelämän muutokset heijastuvat kielessä?
 • Mikä on kielen, kielitaidon ja kieliasiantuntijuuden merkitys työelämässä?
Miksi kielten maisteriohjelma?

Valmistuttuasi kielten maisteriohjelmasta

 • olet yhden tai useamman kielen aineenopettaja tai asiantuntija, jolla on hyvät valmiudet toimia monissa tehtävissä, joissa vaaditaan syvällistä kielen ja kielialueen kulttuurin tuntemusta (ks. tarkemmin kohta Uramahdollisuudet)
 • sinulla on selkeä kuva siitä, miten voit yliopiston jälkeenkin arvioida osaamistasi ja kehittää sitä tarpeittesi mukaan.

Kielitaitosi on edistynyt niin, että

 • osaat analysoida kielen rakenteita ja tunnet kielen käyttöä ohjaavat periaatteet
 • kykenet tarkastelemaan monipuolisesti omaa ja muiden kielenkäyttöä ja arvioida sen sopivuutta eri tarkoituksiin ja kielenkäyttötilanteisiin
 • tunnet tieteellisen kirjoittamisen käytännöt ja pystyt soveltamaan niitä monissa edistyneempää kielitaitoa vaativissa työtehtävissä
 • osaat hakea kieltä ja kulttuuria koskevaa tietoa sekä perinteisistä tiedonlähteistä (kirjastot, arkistot) että sähköisistä julkaisutietokannoista, sanakirjoista ja tekstipankeista
 • uskallat käyttää kieltä suullisesti myös vaativammissa tilanteissa kuten akateemisessa keskustelussa ja alustuksissa
 • pystyt kartuttamaan tietojasi kielialueen kirjallisuudesta, kulttuurista ja yhteiskunnasta alkuperäiskielellä ja osaat hyödyntää niitä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Maisteriohjelman jälkeen sinulla on myös monia yleisiä valmiuksia, joista on hyötyä työelämässä:

 • osaat jäsennellä kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä monesta eri näkökulmasta ja sijoittaa ne laajempaan historialliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin
 • osaat etsiä, soveltaa ja tuottaa tietoa sekä tunnistaa ongelmia ja hakea niihin ratkaisuja itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
 • uskallat tarttua tehtäviin, joiden suorittaminen edellyttää argumentointitaitoja, luovuutta, kriittistä ajattelua ja eettistä arviointia
 • osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti isojakin projekteja, jotka vaativat eri työvaiheiden tunnistamista ja arviointia, realistisen aikataulun laatimista, pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä toimia kansainvälisen ryhmän jäsenenä.
Rakenne ja sisältö

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • vähintään 60 op valitsemasi opintosuunnan syventäviä opintoja, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä yhden sivun kypsyysnäyte
 • enintään 60 op muita opintoja

Valitsemasi opintosuunnan syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi opiskelemassasi kielessä ja opintosuunnan edustamalla tieteenalalla. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyisen työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia. Jos opiskelet aineenopettajaksi, muut opintosi koostuvat 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista.

Opettajaksi suuntautuvat opiskelijat

Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa.

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Lue lisää opetettavan aineen opinnoista

Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti koulutusohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia eli moduuleja, joista tekemilläsi valinnoilla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin. Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kursseihin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista ei saa opintopisteitä.

Kielten maisteriohjelma sisältää kymmenen opintosuuntaa:

 • Antiikin kielet ja kirjallisuus (kreikka, latina)
 • Iberoromaaninen filologia (espanja, portugali)
 • Italialainen filologia
 • Itä-Aasian kielet (japani, kiina, korea)
 • Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä
 • Muinaisen Lähi-idän kielet
 • Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
 • Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri
 • Slavistiikka ja baltologia (slaavilaiset ja balttilaiset kielet)
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus

Opintosuunnat määrittävät opiskelijan opintopolun eli opinnot, jotka opiskelijan tulee suorittaa.Lue lisää opintosuunnista.

Opetuskieli

Kieliaineen kurssit opetetaan yleensä opintosuunnan kielellä, soveltavan kielitieteen kurssit pääsääntöisesti suomeksi. Opintoihin kuuluu myös kaikille kieliaineiden opiskelijoille yhteisiä kursseja, jotka opetetaan ja opiskellaan pääosin suomen kielellä.

Kurssit ja opetus

Kielten maisteriohjelmassa totut moniin erilaisiin tapoihin oppia. Perinteisen luento-opetuksen ja kirjatenttien rinnalla keskeisellä sijalla ovat kurssit, joilla

 • perehdyt yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tutkimusaineistoihin, tietokantoihin ja lähdekirjallisuuteen
 • teet kirjallisia, suullisia tai multimodaalisia esityksiä käsiteltävistä aiheista
 • opettelet pari- ja ryhmätyöskentelyä erilaisissa ympäristöissä ja
 • harjoittelet oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista.

Koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavat yhteiset kurssit ja projektit ovat oivallinen tapa nähdä eri kieliin, kulttuureihin ja kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä uudessa valossa. Ne myös auttavat tunnistamaan ja analysoimaan niiden yhtäläisyyksiä ja eroja ja tutustua työelämään. Olennainen osa maisterikoulutuksen sisältöä on myös tutustuminen eri tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin sekä niihin liittyviin sähköisiin aineistoihin ja ohjelmistoihin.

Maisteriohjelman opintojen keskiössä ovat valitsemasi opintosuunnan opinnot (ks. kohta Pääaineen tai erikoistumisalan valinta alla). Niihin kuuluvan tutkielman tekeminen on itsessään monipuolinen oppimistapahtuma. Sen tuloksena opit konkreettisella tavalla paitsi tieteen tekemisen perusteet myös suuren joukon työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja (ks. kohta Opinnäytetyö). Muihin opintoihin liittyvien itsenäisten valintojen kautta luot mahdollisuuksia toteuttaa ammatillisia haaveitasi. Kielten kandi- ja maisteriohjelma tarjoavat poikkeuksellisen laajan valikoiman muiksi opinnoiksi sopivia kieliä.

Lue lisää kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterintutkinnon lopputyö on tutkielma. Tutkielma on itsenäinen tieteellinen työ, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (proseminaari ja kandidaatintutkielma). Kiinteä osa tutkielman tekoa on seminaarityöskentely.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Lisäksi tutkielman tekeminen auttaa sinua kehittämään projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Tutkielman kieli riippuu kielestä, jota opiskelet. Jos olet aloittanut kielen opiskelun alkeista kandinopinnoissa, voit kirjoittaa tutkielman suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos kandinopinnot ovat edellyttäneet aikaisempaa kielen opiskelua esimerkiksi lukiossa, kirjoitat tutkielmasi pääsääntöisesti opiskelemallasi kielellä.

Tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
 • hallitset omassa työssä käyttämäsi teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • olet perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen myös opiskelemallasi kielellä
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin ja tulkintaan.

Tutustu esimerkkeihin opintosuunnille tyypillisistä tutkielmien ja väitöskirjojen aiheista.

Jatko-opinnot

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tohtoriohjelmaan. Niitä ovat mm.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin täältä.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

 

Tutustu kielten opiskelijoiden opiskelijajärjestöihin:

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Kielten maisteriohjelma opiskelijoineen ja opettajineen muodostaa monikielisen ja ‑kulttuurisen yhteisön. Se tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua paitsi yhteisön sisällä myös sen ulkopuolelle esimerkiksi opiskelija- ja opettajavaihdon ja ulkomailla tapahtuvan harjoittelun kautta.

Opiskelijavaihto on erinomainen tapa kansainvälistyä. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa, tai suorittaa opintoja, joita Helsingin yliopistossa ei ole tarjolla. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandiohjelman aikana, mutta myös maisteriohjelman opintoihin on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Ver­kos­tot

Kielten maisteriohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä monien muiden maisteriohjelmien kanssa. Eri maisteriohjelmilla voi olla esimerkiksi kokonaan tai osittain yhteisiä kursseja ja seminaareja. Kielten maisteriohjelmalla on tiiviit yhteydet mm. seuraaviin maisteriohjelmiin:

Maisteriohjelmalla ja sen opintosuunnilla on yhteyksiä myös moniin suomalaisiin ja ulkomaisiin yliopistoihin, mikä näkyy mm. vilkkaana opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihtona sekä yhteisinä kursseina, tutkimusprojekteina ja julkaisuina. Maisteriohjelma kehittää aktiivisesti suhteitaan työelämän eri toimijoiden kuten koulujen, järjestöjen, viranomaisten ja yritysten kanssa.