Opiskelu

Maisteriohjelmassa perehdyt syvällisesti joko määrätyn alueen kulttuuriin ja yhteiskuntiin tai johonkin eri alueita yhdistävään laajaan tematiikkaan.

Sen lisäksi ohjelmaan sisältyy runsaasti keskeisten teorioiden ja metodien hallintaan liittyviä opintoja, jotka luovat pohjan osallistua monitieteisiin tutkimushankkeisiin. Tärkeänä periaatteena on tuoda eri alueiden asiantuntijoita yhteen pohtimaan keskeisiä temaattisia kysymyksiä eri näkökulmista.

Miksi alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma?

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa yhdistyvät monitieteinen alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. Perehdyt maailman kulttuureihin, yhteiskuntiin, historiaan ja uskontoihin. Koulutuksen myötä kehityt joko jonkin kulttuurisesti, kielellisesti, etnisesti tai muulla tavoin määritellyn alueen asiantuntijaksi. Vaihtoehtoisesti voit kouluttautua laajempien eri alueita yhdistävien globaalien teemojen erityisosaajaksi. Hallitset syvällisesti oman alueesi erityiskysymykset, mutta samalla pystyt näkemään myös niihin liittyvät globaalit yhteydet.  Alueet, joihin voit erikoistua, ovat Aasia, Eurooppa, Latinalainen Amerikka, Lähi-itä ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi Lähi-idän tutkimuksessa on mahdollisuus erikoistua islamin tai juutalaisuuden tutkimukseen. Tutustu ohjelman opintosuuntiin.

Valmistumisesi jälkeen voit toimia eri alueiden tuntemusta edellyttävissä talouselämän, julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kotimaisissa tai kansainvälisissä asiantuntija- ja koulutustehtävissä. Lisäksi koulutus antaa pohjan monitieteiseen tutkijakoulutukseen. Kulttuurien kohtaamisen ymmärtäminen on yksi maisteriohjelman keskeisistä tavoitteista. Osana opintoja opit käyttämään oman erikoistumisalueesi tai -teemasi tutkimuksen metodeja ja teorioita.Koulutusohjelman laajuus takaa sen, että kullekin opiskelijalle luodaan yksilöllinen opintopolku, joka mahdollistaa omia toiveitasi vastaavien suuntautumisvaihtoehtojen valinnan. Tarvittaessa opintoihisi kuuluu kieliopintoja, jotka mahdollistavat valitsemasi alueen syvällisen tuntemuksen ja kenttätyön. Juuri maisteriohjelman monipuolisuus ja alueellinen kattavuus tekevät siitä ainutlaatuisen suomalaisissa yliopistoissa.

Rakenne ja sisältö

Opintojen rakenne

  • Maisteriohjelman yhteiset opinnot (ml. tutkielmaseminaari), 30 op
  • Opintosuunnan opinnot, 30 op
  • Tutkielma, 30 op
  • Valinnaiset opinnot, 30 op

Islamin aineenopettajankoulutuksen opinnot poikkeavat yllä mainitusta rakenteesta:

Opettajaksi suuntautuvat opiskelijat

Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa.

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Lue lisää opetettavan aineen opinnoista

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetus- ja suorituskielet ovat suomi ja ruotsi, ja opetusta annetaan myös englanniksi.

Kurssit ja opetus

Tieteidenvälisyyden lisäksi ohjelman opetuksessa korostuvat erilaiset oppimista tukevat työskentelytavat kuten luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen oppiminen. Erilaisten opetus- ja työskentelymuotojen välityksellä opit keräämään ja analysoimaan tietoa, ratkaisemaan ongelmia sekä kartutat työelämänkin kannalta tärkeitä yhteistyö- ja johtamistaitoja. 

Määrättyyn alueeseen keskittyvän kannalta tärkeässä roolissa on vaihto ja/tai kenttätyö tällä alueella. Mikäli et jo hallitse valitsemasi alueen keskeistä kieltä, suositellaan tutkintoosi kieliopintoja. Opintoihisi kuuluu tieteellinen tutkielma, jonka valmistumista tukevat seminaarit ja säännölliset tapaamiset oman ohjaajasi kanssa. Voit myös sijoittaa opintoihisi valinnaisia kokonaisuuksia muista koulutusohjelmista.  Merkittävässä asemassa ovat niin ikään urasuunnittelu ja työelämään orientoivat opinnot.

Lue lisää koulutusohjelmassa opetettavista kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterintutkielma on itsenäinen tieteellinen työ, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) sekä syventäviin opintoihin kuuluvassa seminaarissa. Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Tutkielma kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai muulla erikseen sovittavalla kielellä.

Maisterintutkielman laadittuasi

  • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
  • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
  • hallitset omassa työssä tarvitsemasi teoriat ja tutkimusmenetelmät
  • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen ja
  • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.
Jatko-opinnot

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Niitä ovat mm.

Lisätietoja Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksesta.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään. Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella alue- ja kulttuurintutkimusta Helsingin yliopistossa!

Alue-ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman piirissä vaikuttaa useita eri opiskelijajärjestöjä, jotka edustavat eri opintosuuntien opiskelijoita sekä kiinnostuksen kohteita. Järjestöt tarjoavat opiskelijoille erilaisia tapahtumia, aktiviteetteja sekä opinto- ja työelämäopastusta. Lisäksi humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum kerää yhteen kaikki humanistiopiskelijat ja järjestää yhteishumanistisia tapahtumia sekä valvoo humanistiopiskelijoiden etua yliopistolla.

Tutustu alue- ja kulttuurintutkimuksen ainejärjestöihin ja muihin opiskelijajärjestöihin:
Karavaani ry
Origo HY
Humanisticum ry
Helsingin yliopiston osakunnat
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Opiskelijat voivat esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman henkilökunta on keskimääräistä selvästi kansainvälisempää, mikä auttaa opiskelijoita kansainvälisten yhteyksien rakentamisessa ja tuo monipuolisia näkökulmia opintoihin. 

Ver­kos­tot

Maisteriohjelma tekee yhteistyötä useiden humanistisen tiedekunnan ja muiden tiedekuntien kulttuuriin, yhteiskuntiin ja kieliin liittyvien maisteriohjelmien kanssa. Muiden ohjelmien opiskelijat sijoittavat opintoihinsa alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman kokonaisuuksia. Vastaavasti myös oman ohjelmamme opiskelijat voivat sijoittaa opintoihinsa muiden ohjelmien opintoja.

Maisteriohjelmalla on läheisiä yhteyksiä myös monen Helsingin yliopiston ulkopuolisen toimijan kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen ulkomaiset tiede- ja kulttuuri-instituutit, lukuisat kansainväliset yliopistot ja tutkimuslaitokset, CMI (Crisis Management Institute) ja ulkoministeriö.