Opintosuunnat

Maisteriopintojen aikana erikoistut johonkin alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa edustettuna olevaan alueeseen.
Aasian tutkimus

Aasian tutkimuksessa tarkastellaan alueen kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä monitieteisestä näkökulmasta. Siinä käsitellään Aasian historiallisia, nykyisiä ja mahdollisia tulevia kehityssuuntia ja niiden globaaleja merkityksiä. Aasian tutkimuksen syventymisteemoja ovat media ja viestintä, politiikka ja talous, historia ja perintö, ideologiat ja uskonnot, materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri sekä yhteiskunta ja yhteisöt. Opintosuunnassa perehdytään erityisesti Intian, Kiinan, Korean ja Japanin alueisiin.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Euroopan kulttuurien tutkimus

Euroopan kulttuurien tutkimuksessa Eurooppaa lähestytään kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja historiallisesta näkökulmasta moninaisena ja muuttuvana kokonaisuutena. Opinnoissa tarkastellaan eurooppalaisuuden luonnetta ja Euroopan eri kulttuurialueita sekä pohditaan Euroopan paikkaa maailmassa. Erityistä huomiota saavat esimerkiksi

  • populaari- ja mediakulttuurit
  • visuaalinen ja materiaalinen kulttuuri 
  • aatteet ja uskomukset 
  • valtarakenteet
  • identiteetit ja arkielämän piirteet sekä
  • kulttuuriset kohtaamiset.

Euroopan kulttuurien tutkimuksessa korostuu alueellinen näkökulma ja ajatus tilan ja paikkojen kulttuurisesta ja historiallisesta muotoutumisesta. Niin eurooppalaista menneisyyttä kuin nykyisyyttäkin tarkastellaan opintosuunnassa yhteiskunnallis-kulttuurisesta perspektiivistä. Opinnoissa perehdytäänkin myös kulttuuriteoriaan ja kulttuurintutkimuksen käsitteellisiin lähtökohtiin.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Latinalaisen Amerikan tutkimus

Latinalaisen Amerikan tutkimus on monitieteistä ja monimetodologista alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimusta. Opintosuunta perehdyttää opiskelijan monimuotoiseen ja kulttuuriperinteeltään rikkaaseen maanosaan. Alueen erityispiirteiden kautta tutustutaan myös esimerkiksi eri maiden taiteisiin ja musiikkiin sekä globaaleihin sosiaalisiin kysymyksiin ja kehitysproblematiikkaan. Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opinnot valmentavat tutkijantyöhön sekä useisiin asiantuntijatehtäviin esimerkiksi julkishallinnossa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja mediassa – niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Maailman kielten - espanjan ja/tai portugalin – taito ja opinnot tukevat opintosuunnan opintoja. 

Syventävissä opinnoissa ensisijaisena tarkoituksena on

  • saavuttaa perusteelliset tiedot oman erikoistumisalan tai teeman metodeista ja teorioista sekä
  • hankkia valmiudet monitieteiseen tutkimuksen tekoon sekä asiantuntija- ja ohjaustehtävissä toimimiseen.

Samalla luodaan valmiuksia osallistua laajoihin monitieteisiin tutkimushankkeisiin. Lisäksi opiskelijalle annetaan tarvittaessa mahdollisuus pyrkiä laaja-alaiseen Latinalaisen Amerikan yleistuntemukseen, jolloin hän voi yhdistää opintoja useilta osa-alueilta.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus

Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus muodostuu kolmesta toisiinsa läheisesti liittyvästä osa-alueesta. Valintasi mukaan voit erikoistua joko Lähi-idän tutkimukseen, islamin tutkimukseen tai juutalaisuuden tutkimukseen tai yhdistellä niitä. Lähi-idän tutkimus on moni- ja poikkitieteellistä Lähi-idän yhteiskuntien, politiikan ja historian tutkimusta. Kehityt Marokosta Iraniin ulottuvan laajan kulttuurisen alueen asiantuntijaksi. Islamin tutkimuksessa painopisteenä on islam sekä historiallisena että elävänä uskontona ja kulttuurimuotona. Lähi-idän lisäksi opinnoissa painottuu islamin globaali merkitys. Juutalaisuuden tutkimuksessa perehdyt juutalaisuuden ja juutalaisten historiaan ja nykyisyyteen sekä Lähi-idässä että diasporassa. Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimuksessa korostetaan myös kielitaitoa, ja opiskelijoiden suositellaan sisällyttävän opintoihinsa arabian, heprean, turkin tai persian opintoja. Opintosuunnasta valmistuneet opiskelijat toimivat esimerkiksi tutkijoina tai valtionhallinnon ja kansalaisjärjestöjen palveluksessa. Myös ura islamin opettajana on mahdollinen.

Pohjois-Amerikan tutkimus

Opintosuunta tarkastelee Pohjois-Amerikan kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä monitieteisestä näkökulmasta. Pohjois-Amerikan tutkimus tarjoaa tietoa ja välineitä Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuurien, historian, politiikan, kirjallisuuden ja maantieteen syvälliseen ymmärtämiseen. Opintosuunta on perinteisesti ollut suosittu myös valinnaisissa opinnoissa. Opintosuunnan joka toinen vuosi järjestettävä Maple Leaf and Eagle -konferenssi tarjoaa laajan kansainvälisen katsauksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen nykytilaan.

Opetusta tarjoavat erityisesti Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku, vuosittain vaihtuva yhdysvaltalainen Fulbright-professori sekä Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori Rani-Henrik Andersson.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.