Yhteistyö

Kielikeskuksen toiminta perustuu yhteistyöhön ja vuoropuheluun niin Helsingin yliopiston sisällä kuin kansallisesti ja kansainvälisesti.

Aktiivisen vuorovaikutuksen avulla pyritään toiminnan laadun parantamiseen, toisilta oppimiseen ja oman osaamisen jakamiseen. Osallistuminen eri verkostojen työhön, kansainväliseen vaihtoon ja vierailuihin sekä kehittämishankkeisiin lisäävät henkilöstön asiantuntijuutta. Samalla ne vahvistavat Kielikeskuksen roolia tutkimukseen ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin perustuvan opetuksen antajana.

Verkostot ja jäsenyydet

Helsingin yliopiston kielikeskus kuuluu Suomen yliopistojen kielikeskusten verkostoon, eli FINELC -verkostoon, sekä eurooppalaisten kielikeskusten CERCLES -järjestöön. Valtakunnalliset kielikeskuspäivät ja kansainvälinen CERCLES-konferenssi järjestetään joka toinen vuosi.

Pääkaupunkiseudulla HY:n kielikeskus tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden korkeakoulujen kanssa. Aalto-yliopiston kielikeskuksen kanssa järjestetään jokavuotinen Minikonferenssi.

Kielikeskus on Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:n jäsen. Lisäksi henkilöstö osallistuu aktiivisesti alan muiden toimijoiden tilaisuuksiin ja toimintaan.

Kielikeskus on erittäin kiinnostunut lukioyhteistyöstä. Helsingin kielilukio on Kielikeskuksen kummilukio. Lisäksi työntekijöillä on henkilökohtaisia edustustehtäviä kieli- ja viestintäosaamisen kentällä. Kielikeskuksella on edustajia muun muassa Helsingin yliopiston opettajien akatemiassa, ylioppilastutkintolautakunnassa, yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunnassa sekä valtion kielitutkintolautakunnassa.

Hankkeet

Kielikeskus kehittää toimintaansa jatkuvasti niin omilla kuin yhteistyöhankkeilla. Tällä hetkellä Kielikeskus on mukana kahdessa valtakunnallisessa kieltenoppimisen digitalisaatiohankkeessa.

FINELC 2digi – From analogue to digital

FINELC-verkosto koordinoi kaksivuotista hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa materiaalia, ohjeita ja pedagogisia malleja kieltenopetuksen digitalisaation tueksi. Hanke on kaksivuotinen ja ajoittuu kalenterivuosille 2017–2018. Hanke tuottaa sekä tutkimusta että konkreettisia malleja digipedagogiikan tueksi.

DIGIJOUJOU - Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Valtakunnallisen kärkihankkeen tavoitteena on kehittää uutta digipedagogiikkaa ja monimuotoista opetustarjontaa, luoda joustavia opintopolkuja sekä vakiinnuttaa ja laajentaa valtakunnallista yhteistyötä yli korkeakoulurajojen.

Hankkeessa on mukana 4 yliopistoa ja 8 ammattikorkeakoulua. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke on kolmivuotinen (2017 – 2019). Hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luodaan joustavia toteutustapoja suomen ja ruotsin opetukseen ja ohjaukseen.

Kansainvälinen yhteistyö

Erasmus+ tarjoaa kielikeskuksen henkilökunnalle monenlaisia mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Kielikeskuksella on useita Erasmus-kumppaniyliopistoja, joista osa on pitkäaikaisia kumppaneita ja osa uusia tuttavuuksia. Yhteistyön kirjo on moninainen yksittäisistä tutustumisvierailuista aina yhteisiin opetusryhmiin saakka. Kansainvälinen kanssakäyminen on olennainen osa Kielikeskuksen toimintaa ja henkilökunnan osaamisen kehittämistä. Kielikeskus on jatkuvasti kiinnostunut uusista kumppaneista ja yhteistyön mahdollisuuksista.

Kielikeskuksen henkilökunta käyttää Erasmus-vaihtomahdollisuuksia ahkerasti, ja Kielikeskus vastaanottaa useita opettajia Erasmus-kumppaniyliopistoista vuosittain. Vaihdot mahdollistavat ajatusten ja pedagogisten käytäntöjen vertailemisen ja jakamisen ja siten innostavat uuden oppimiseen. 

Kielikeskus tarjoaa Helsingin yliopistoon saapuville kansainvälisille opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden tutustua kanssaopiskelijoihin ja osallistua Kielikeskuksen toimintaan kurssiassistenttiohjelmassa.  Kielikeskus avaa kansainvälisille opiskelijoille ikkunan yliopistolaisten maailmaan. Kurssiassistenttiohjelmaan osallistuvat opiskelijat tuovat arvokasta sisältöä sekä opetukseen että paikallisten opiskelijoiden kotikansainvälistymiseen.

Yhteistyö yliopiston sisällä

Kielikeskuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä tiedekuntien, koulutusohjelmien, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY), yliopistopalveluiden ja yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) kanssa. Keskitettyjen hallintopalveluiden (yliopistopalvelut) työntekijät ovat osa Kielikeskuksen työyhteisöä.