Yliopistolaisten kielentarkistuspalvelu

HUOM! Kielentarkistuspalvelu on kiinni 21.6.–31.7.2024. Tekstit, jotka halutaan tarkistettavan kesän aikana, tulee toimittaa kielentarkistuspalveluun 13.6. mennessä.

Helsingin yliopiston yksiköt ja henkilöstö voivat tarkistuttaa maksutta vieraskielisten tekstiensä kieliasun Kielipalveluissa. Myös Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat voivat tarkistuttaa lisensiaatintyönsä ja väitöskirjansa omakustannushintaan.
Tarkistettavat tekstit

Helsingin yliopiston yksiköt ja yliopistoon työsuhteessa olevat henkilöt voivat tarkistuttaa vieraskielisten tekstiensä kieliasun maksutta

 • artikkelit
 • abstraktit
 • esitelmät
 • posterit
 • konferenssien ohjelmat
 • koekysymykset
 • opetusmateriaalit
 • saate- ja suosituskirjeet
 • ansioluettelot
 • yksiköiden www-sivut, esitteet jne.
 • tutkimusrahoitus- yms. hakemukset.

Huom! Yliopiston yksiköt voivat myös tarkistuttaa itse laatimiensa ruotsinkielisten hallinnon ja viestinnän tekstien kieliasun. (Palvelu ei koske ruotsia äidinkielenään kirjoittavien tekstejä.)

Apurahatutkijat (voimassa oleva apurahatutkijasopimus) voivat tarkistuttaa tieteelliset artikkelit maksutta. Jatko-opintoihin liittyvät tekstit (väitöskirjat, lisensiaatintyöt ja muut niihin liittyvät tekstit) tarkistetaan omakustannushintaan. Lisätietoja Flammassa.

Tarkistuspalvelu ei koske kirjoittajan äidinkielellä kirjoitettuja tekstejä.

Tarkistusaika

Tarkistusaika riippuu tekstin pituudesta.

 • Noin 20 sivun pituisen tekstin tarkistukseen on hyvä varata aikaa noin kaksi viikkoa.
 • Väitöskirjan tarkistukseen on hyvä varata aikaa 1–2 kuukautta tekstin pituudesta riippuen. Väitöskirjojen ja lisensiaatintöiden kielentarkistus tehdään mieluiten esitarkistajien lausuntojen jälkeen. Mikäli aikataulu on kiireinen, voidaan kielentarkistus tehdä myös samanaikaisesti, kun teksti on esitarkistajilla tai ennen esitarkistajien lausuntoja; tekstin mahdolliset muutokset tarkistetaan tällöin erikseen. On paras varmistaa omalta laitokselta/ohjaajalta suositeltavin menettelytapa.
Ohjeita tarkistuttajalle
 • Tekstit tarkistetaan sähköisesti.
 • Kielentarkistaja tekee korjaukset suoraan Word-tiedostoon toiminnolla Jäljitä muutokset (Track Changes).
 • Tarvittaessa kielentarkistus tehdään manuaalisesti paperiversioon; kysy ohjeita kielipalvelut-kielentarkistukset@helsinki.fi.  
 • Pyydä aina tarkistettaville teksteille esihenkilön hyväksyntä ja rastita se tilauslomakkeeseen. Ilmoita maksullisessa tarkistuksessa (jatko-opintoihin liittyvät tekstit) laskun hyväksyjän nimi.
 • Kielentarkistajat ovat syntyperäisiä kielenpuhujia, joista kukin on erikoistunut tiettyjen alojen teksteihin. Ilmoitamme sinulle aina tekstisi tarkistajan nimen ja yhteystiedot: voit ottaa tarkistajaan yhteyttä, jos korjauksista ilmenee jotakin kysyttävää.

Toimitusmuoto

 • Lähetä teksti (mahdollisine liitteineen) meille word-tiedostona sähköisen tilauslomakkeen liitteenä.
 • Voit liittää tilauslomakkeeseen dokumentteja, joiden koko on enintään 16 MB. Pakkaa tätä suuremmat tiedostot ja toimita ne sähköpostitse tai FunetFileSenderillä.

Tekstin merkkimäärä

 • Yksi sivu = 1560 merkkiä ilman välilyöntejä.
 • Ilmoitetun merkkimäärän tulisi sisältää ala- ja loppuviitteet (rastita ko. kohta sanalaskurissa) sekä kuva- ja taulukkotekstit, mutta ei kirjallisuusluetteloa eikä lainauksia muilla kuin tarkistettavalla kielellä.

Liitteet

 • Liitä tarkistettavan tekstin mukaan mahdolliset taulukot ja kuvatekstit.
 • Liitä kirjallisuusluettelo tarkistajalle tiedoksi. (Ei lasketa työn merkkimäärään.)
 • Voit lähettää liitteenä myös julkaisujen vaatimat standardit (esim. toimituksen ohjeet kirjoittajille).
 • Halutessasi liitä alan terminologialista kielentarkistajan tiedoksi, etenkin jos tiedät, että tekstisi sisältää ko. tutkimusalalla epätavallista tai harvinaista terminologiaa.Muutosten ja lisäysten tarkistuttaminen

Jos muutat tekstiä vielä tarkistuksen jälkeen ja jos aiot julkaisussa mainita tarkistajan nimeltä, tarkistuta myös ko. muutokset tai lisäykset. Rastittamalla kyseisen kohdan tilauslomakkeessa sitoudut näin tekemään.

Mitä kielentarkistukseen kuuluu?

Kielentarkistuksella pyritään varmistamaan, että teksti on kieliopin, oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön suhteen virheetöntä, selkeää ja luontevaa akateemista kieltä.

Kansainvälisiin julkaisuihin tarjottavista teksteistä tarkistetaan myös, onko niissä noudatettu julkaisujen antamia ohjeita (esimerkiksi luku- ja kappalejako, muoto ja tyyli, lyhenteet, taulukot ja kuviot), mikäli olet toimittanut nämä ohjeet kielentarkistajalle. Olet vastuussa siitä, että tekstissä noudatetaan julkaisujen lainauksia ja lähteitä koskevia ohjeita.

Kielentarkistus pyrkii parantamaan käsikirjoituksen laatua niin, ettei sen kieliasu olisi esteenä julkaisemiselle. Kielentarkistus ei kuitenkaan takaa tekstin pääsyä julkaisuun, sillä siihen vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät.

Kie­len­tar­kis­tuk­seen kuu­luu

1) Oikeinkirjoitus ja sanasto

 • kielivariantti (esim. amerikanenglanti tai brittienglanti)
 • virheellisesti käytetyt sanat (esim. effect vs. affect) paitsi erikoisterminologia

2) Kielioppi

 • subjektin ja verbin kongruenssi
 • lauseopillinen virheettömyys
 • artikkelit ja prepositiot
 • aikamuotojen käyttö

3) Välimerkit

 • pilkut, pisteet, kaksois- ja puolipisteet jne.

4) Tekstin luettavuus ja yhtenäisyys

 • kielen sujuvuus ja luontevuus
 • tekstin tarkkuus ja selkeys
 • lauseiden ja virkkeiden pituus
 • lauseiden ja virkkeiden sisäinen koheesio
 • monisanaisuus ja toisto
 • monimerkityksisyydet
 • sanaston ja terminologian yhteneväisyys
 • akateeminen ilmaisu ja tyyli

Kie­len­tar­kis­tuk­seen ei kuu­lu

1) Tekstin rakenne

 • esim. kappalejärjestys

2) Sisällön epäloogisuudet tai virheet

 • kielentarkistaja saattaa kuitenkin tarjota apuaan tai neuvoja ilmeisten ongelmien ratkaisemiseen

3) Lainaukset ja lähteet

Yhteystiedot

Kie­len­tar­kis­tuk­siin liit­ty­vät ky­sy­myk­set

 

Suunnittelija Outi Ala-Kahrakuusi

puh. 02941 22675

s-posti kielipalvelut-kielentarkistukset(at)helsinki.fi

Postiosoite:

Kielipalvelut/Kielikeskus

PL 4 (Vuorikatu 5)

00014 Helsingin yliopisto

Kielentarkistuksen tilauslomakkeet (intranet Flamma)