Aineenopettajan koulutuksen tehtävänä on kouluttaa aineenopettajia perus- ja lukio-opetuksen sekä aikuisopetuksen tehtäviin. Koulutuksessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Helsingin yliopistossa on mahdollista suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen.

Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat 25 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja 35 opintopisteen laajuisista aineopinnoista. Opinnot edellyttävät pääsääntöisesti yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua ja ne sisältävät runsaasti läsnäoloa vaativaa lähiopetusta. Opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea Helsingin yliopiston biotieteellisessä, humanistisessa, kasvatusstieteellisessä, lääketieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä, teologisessa ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittavat tutkinto-opiskelijat. Hakijalla tulee olla pääaineenaan peruskoulussa ja lukiossa opetettava aine. Tutkinto-opiskelijoille opettajan pedagogiset opinnot ovat pääsääntöisesti tutkintojen sivuaine.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneille henkilöille, joiden tutkintoon on sisällytetty tai jotka ovat sen lisäksi suorittaneet vähintään 60 opintopisteen (35 ov:n) laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot sellaisessa aineessa, jota opetetaan peruskouluissa, lukioissa tai muissa oppilaitoksissa.

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen (60 op) tavoitteena on laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan työhön, erityisesti aikuisopetuksen tehtäviin. Opetettava aine voi tällöin olla jokin perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluva aine.

Koulutukseen voivat hakea ensinnäkin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tutkinnon pääaineen osalta ei ole rajoituksia, joten tämä koulutusväylä on avoin kaikille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Hakea voi seuraavien koulutusalojen tutkinnoilla: kieliaineet, tekniset, biotieteelliset, ympäristötieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet, kasvatustieteelliset ja katsomusaineet, yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet ja kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet. Toisen pääryhmän aikuisopetukseen suuntautuvassa opettajankoulutuksessa muodostavat eri tiedekuntien tutkinto-opiskelijat.

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana ja ne sisältävät läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta.

Valinnat

Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy vuosittain maaliskuun alussa, minkä jälkeen hakijoiden hakukelpoisuus tarkastetaan kasvatustieteellisen tiedekunnan ja ainetiedekuntien yhteistyönä. Valintaprosessista ja valintamenettelyn käytännön järjestelyistä vastaa yliopiston hakijapalvelut. Hae koulutukseen!

Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallintaa koskevat vaatimukset) vaihtelevat oppilaitoksittain. Aineenhallinta-asioissa tulee kääntyä ainetiedekunnan tai -korkeakoulun puoleen, sillä kasvatustieteellinen tiedekunta ei vastaa niistä.

Kaksikielisesti (ruotsi ja suomi) on tarjolla perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot. Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa ne monissa tiedekunnissa osana tutkintoaan. Pedagogiset opinnot voi suorittaa myös maisteriksi valmistumisen jälkeen riippumatta siitä, missä yliopistossa tutkinto on suoritettu.

Englannin kielellä tarjotaan pedagogisia opintoja joissain perus- ja lukio-opetuksen aineissa. Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat hakea niihin opintojen aikana. Opinnot ovat tarjolla myös kaikille ylemmän yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on soveltuvat taustaopinnot.