Tähtijengi tietää: Kielitaito on supervoima!

Tähtijengin lapset tietävät, että meillä kaikilla on supervoimia. Meitä yhdistää yksi supervoima: kielitaito on yhteinen supervoimamme!

Tähtijengi on suomen kielen taitotason mukaan eriyttävä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalikokonaisuus alakouluun. Se huomioi erityisesti suomi toisena kielenä -oppijoiden tarpeet. Materiaali tuotetaan Helsingin yliopiston Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa. Materiaali on maksutonta ja se julkaistaan alkuvuodesta 2020 - niin ikään KUPERA-hankkeessa valmistuvassa dialogikasvatuksen verkkoportaalissa - osoitteessa www.dialogikasvatus.fi.

”Tähtijengi-materiaalin lähtökohtana on oppilaan kieli- ja lukutaidon vahvistaminen ja siitä iloitseminen. Kielitaito on sellainen supervoima, joka takaa lapselle hyvät edellytykset oppia, kasvaa ja kehittyä. Tähtijengi iloitsee myös lasten monikielisyydestä. Kahden tai useamman kielen hallitseminen on suuri voimavara”, Tähtijengi-oppimateriaalin tekijä, äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja Tanja Viinikainen kertoo.

Tähtijengi-oppimateriaali vastaa käytännön tarpeeseen

”Suomalainen koulumaailma on muuttunut paljon viimeisenä vuosikymmenenä. Olemme monikielistyneet ja -kulttuuristuneet, luokissamme puhutaan monia eri kieliä. Luokan oppilaiden suomen kielen taitotaso vaihtelee usein hurjasti. Myös suomea äidinkielenään puhuvien lukutaidosta ollaan oltu viime aikoina huolissaan. Opetusta on eriytettävä siis sekä akateemisen että suomen kielen taitotason mukaan. Kuitenkaan laajaa, sopivaa suomen kielen taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia ei juuri ole. Tähtijengi vastaa tähän haasteeseen ja tarjoaa valmista materiaalia niin luokanopettajalle, S2-opettajalle kuin erityisopettajallekin”, Tanja jatkaa.

Materiaali on suunniteltu niin, että sitä voi käyttää erilaisilla suomen kielen pohjataidoilla. Materiaali ottaa erityisesti huomioon suomi toisena kielenä -oppilaat sekä valmistavan opetuksen oppilaat ja tehtäviä voi tehdä myös ilman sujuvaa lukutaitoa. Tähtijengin alas- ja ylöspäin eriyttävät tehtävät tukevat ja haastavat eri vaiheissa luku- ja kielitaidon kehitysvaiheita. Materiaalissa opetetaan myös muiden oppiaineiden, esimerkiksi matematiikan ja ympäristöopin, keskeistä sanastoa.

Kielitietoisessa koulussa monikielisyys on osa koulun arkea

KUPERA-hankkeen aikana valmistuu kolme Tähtijengi-oppikirjaa alakouluun. Materiaalin avulla harjoitetaan suomen kieliopin, sanaston sekä lukemisen ja tekstin tuottamisen taitoja. Tähtijengi-materiaali on jaettu kolmeen osaan: 1.-2.-luokkalaisille, 3.-4.-luokkalaisille ja 5.-6.-luokkalaisille valmistuu omat osionsa. Tähtijengin lapsihahmot kasvavat kirjasarjan mukana. Lisäksi yläkouluun hankkeessa valmistetaan reaaliaineiden keskeisistä teemoista selkokielisiä tekstejä.

Tähtijengin tarina alkoi kehittyä yhteistyössä kuvittaja Riina Hirvosen kanssa.

”Hahmottelin erilaisia ja erinäköisiä lapsihahmoja, joita näytin Tanjalle. Näiden luonnosten pohjalta syntyivät ensimmäiset hahmot. Kehittelimme vielä yhdessä mahdollisimman monipuolisen ja samaistuttavan lapsiryhmän, joiden kautta on helpompi käsitellä esimerkiksi verbejä tai tunnesanastoa” Riina kertoo.

Oppikirjan kuvittaja tunnistaa oppikirjakuvituksen erityispiirteet, mutta nimeää kaikkea kuvitustyötä yhdistävän seikan: ”Oppikirjakuvituksessa on otettava huomioon vallitseva todellisuus, esimerkiksi eläinten luontainen elinympäristö. Muussa kuvitustyössä voi pelata enemmän mielikuvilla ja tunnelmilla. Kaikkea kuvittamista yhdistävä asia on erittäin tarkkanäköiset katsojat, joita on kunnioitettava työtä tehdessä” Riina pohtii.

Tähtijengi-oppimateriaalin tekijöiden mukaan kielitietoisuus opetuksessa tarkoittaa sitä, että kielen luonne opetuksen välineenä tunnistetaan. Samalla kun kieli on oppimisen kohde, se on myös väline, jolla opitaan muiden oppiaineiden sisällöt. Kielitietoinen koulu huomioi ja arvostaa koulussa opetettavia ja oppilaiden äidinkieliä koulun jokapäiväisessä arjessa.

Opevinkki:

Opettaja, kaipaatteko luokassa tekemistä viimeisiin koulupäiviin ennen kesäloman alkua? Katsokaa Tähtijengi tietää: Kielitaito on supervoima! -animaatio ja selvittäkää tehtävien avulla, mitä muita supervoimia ja -taitoja luokassanne on kielitaidon lisäksi.

KUPERA-hanke tuottaa tutkimusta ja materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke (1.1.2019-30.6.2020) tuottaa tutkimusta ja materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. KUPERA on hankekokonaisuus, joka muodostuu arviointi- ja tutkimushankkeesta ja materiaali-, verkkokurssi ja verkkoportaalihankkeesta. KUPERA toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja UNESCO Chair -professuurin (Arto Kallioniemi) ohjausryhmän kanssa. Lisäksi hanke toimii yhteistyössä myös muiden hankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Lue lisää KUPERA-hankkeesta