Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA muodostuu kahdesta osa-hankkeesta. Niin arviointi- ja tutkimushankkeessa kuin materiaali-, verkkokurssi- ja verkkoportaalihankkeessakin tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. KUPERA toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. KUPERA-hanke tekee yhteistyötä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja UNESCO Chair -professuurin (Arto Kallioniemi) ohjausryhmän kanssa sekä muiden hankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Arviointi- ja tutkimushanke

KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa.

Materiaali-, verkkokurssi- ja verkkoportaalihanke

KUPERA materiaali-, verkkokurssi- ja verkkoportaalihankkeessa tuotetaan perusopetukseen suomen kielen taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia, jossa on erityisesti huomioitu suomi toisena kielenä -oppijoiden tarpeet sekä oppimateriaalia kulttuuri- ja katsomusdialogin tueksi eri vuosiluokille. Lisäksi hankkeessa tuotetaan MOOC-verkkokurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä verkkoportaali dialogitaitojen vahvistamiseen.