Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA muodostuu arviointi- ja tutkimushankkeessa ja materiaalihankkeesta. Molemmissa osahankkeissa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. KUPERA-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Arto Kallioniemen UNESCO Chair -professuurin (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education) ohjausryhmän kanssa. KUPERA tekee yhteistyötä myös hankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Ajankohtaista

Arviointi ja tutkimus

KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa.

Materiaali ja verkkoportaali

KUPERA-hankkeessa tuotetaan perusopetukseen suomen kielen taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia, jossa on erityisesti huomioitu suomi toisena kielenä -oppijoiden tarpeet sekä oppimateriaalia kulttuuri- ja katsomusdialogin tueksi eri vuosiluokille. Lisäksi hankkeessa tuotetaan MOOC-verkkokurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä verkkoportaali dialogitaitojen vahvistamiseen.