Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA muodostuu arviointi- ja tutkimushankkeessa ja materiaalihankkeesta. Molemmissa osahankkeissa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. KUPERA-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Arto Kallioniemen UNESCO Chair -professuurin (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education) ohjausryhmän kanssa. KUPERA tekee yhteistyötä myös hankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Ajankohtaista

Arviointi- ja tutkimushanke

KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa.

Materiaali-, verkkokurssi- ja verkkoportaalihanke

KUPERA materiaali-, verkkokurssi- ja verkkoportaalihankkeessa tuotetaan perusopetukseen suomen kielen taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia, jossa on erityisesti huomioitu suomi toisena kielenä -oppijoiden tarpeet sekä oppimateriaalia kulttuuri- ja katsomusdialogin tueksi eri vuosiluokille. Lisäksi hankkeessa tuotetaan MOOC-verkkokurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä verkkoportaali dialogitaitojen vahvistamiseen.