Kognitiotiede

Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja. Yhteistä kognitiotieteen tutkimuskohteille on, että niitä voidaan tarkastella tiedon esittämisen ja informaationprosessoinnin näkökulmista.

Helsingin yliopiston kognitiotieteen tutkijat ja tutkijakoulutettavat tutkivat eri tutkimushankkeissa mm. visuomotoriikkaa ja sen yhteyttä spatiaaliseen tarkkaavaisuuteen ja havaitsemiseen, ihmisen liikennekäyttäytymisen laskennallista mallintamista ja simulointia, robotiikkaan liittyviä moraalipsykologisia kysymyksiä, kielen ja musiikin normaalia ja poikkeavaa prosessointia ja hermostollista perustaa, kognition kehitystä sikiövaiheesta vanhuuteen ja aivojen muotoutuvuutta, eläinten kognitiota, sekä kognitiotieteen tieteenfilosofiaa.

Show more info
Projektit
Julkaisut