Ohjeita opetus- ja tutkimustehtäviin hakeville

Humanistisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtäviin hakevia pyydetään noudattamaan alla olevia CV:tä, julkaisuluetteloa ja opetustaidon arviointia koskevia tiedekunnan ohjeita.
Curriculum vitae (CV)

Täydellinen nimi

Syntymäaika ja -paikka

Nykyinen työpaikka, mistä lähtien

Tutkinnot, oppiarvot ja vastaavat

Aikaisemmat palvelussuhteet

Tieteelliset palkinnot, huomionosoitukset ja merkittävät tutkimusapurahat ja -määrärahat

Aikakauslehtien toimituskuntien jäsenyydet

Tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet

Kyky johtaa tutkimustyötä (esim. tieteellisten projektien johtaminen)
Jatko-opintojen ohjaus (ohjatut väitöskirjat)

Asiantuntijatehtävät esimerkiksi professorin tehtäväntäytössä tai dosentin arvon hakemisessa,
väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä tai aikakauslehtien vertaisarvioijana
Huomattavat komitean tai vastaavat jäsenyydet

Julkaisuluettelo

Tiedekunnan tehtäviä hakevien julkaisuluettelo laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa artikkeli konferenssijulkaisussa
Artikkeliväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)
Kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Monografiaväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
Artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön
Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli, yleistajuinen kirjan tai muun kokoomateoksen osa, yleistajuinen monografia

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkisen taiteellisen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely, tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma

G Opinnäytteet
Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö, pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö, lisensiaatintyö, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset
Myönnetty patentti, keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat
Audiovisuaalinen aineisto, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto

Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.

Opetustaidon arviointi

Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentin arvoa haettaessa. Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena, jonka osa-alueet ovat pedagoginen koulutus ja opetusajattelu, opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen, opinnäytetöiden ohjauskokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetusansiot ja opetusnäyte. Arviointiasteikko on 5-portainen, jossa keskimmäinen taso on ”hyvä” (tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön §37). Opetustaidon arviointi perustuu Helsingin yliopiston johtosääntöön.

Ohjeet opetusnäytteen antajalle humanistisessa tiedekunnassa (pdf)