Ohjeita opetus- ja tutkimustehtäviin hakeville

Professorin tehtäviä koskeviin hakemuksiin liitetään englanninkielinen CV. Ajankohtia ilmoitettaessa pyydetään välttämään päivämääriä: kuukauden ja vuosiluvun mainitseminen riittää. Lyhyet työskentelyjaksot yhdistellään ammattinimikkeiden mukaan, esimerkiksi "University Lecturer, total 8 months, 2009–11, University of…".

Curriculum vitae (CV)

 1. Full names
  Täydellinen nimi
 2. Date and place of birth
  Syntymäaika ja -paikka
 3. Current position and date of appointment
  Nykyinen työpaikka, mistä lähtien
 4. Education and degrees awarded
  Tutkinnot, oppiarvot ja vastaavat (ml. dosentuurit)
 5. Previous professional appointments
  Aikaisemmat palvelussuhteet
 6. Research awards, research honours and major stipendiary support for research
  Tieteelliset palkinnot, huomionosoitukset ja merkittävät tutkimusapurahat ja -määrärahat
 7. Editorial board memberships/editor
  Aikakauslehtien toimituskuntien jäsenyydet
 8. Elected memberships in scientific societies
  Tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet
 9. Supervision of research work and postgraduate studies
  Kyky johtaa tutkimustyötä (esim. tieteellisten projektien johtaminen)
  Jatko-opintojen ohjaus (ohjatut väitöskirjat)
 10. Other academic and professional activities
  Asiantuntijatehtävät kuten toimiminen professorin viran tai dosentuurin asiantuntijana, väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä
  Toimiminen aikakauslehtien "refereenä"
  Huomattavat komitean tai vastaavat jäsenyydet

Humanistisessa tiedekunnassa opetustehtävien hakijoiden opetustaitoa arvioi tiedekunnan opetustaitotoimikunta. Opetustaitoa arvioidaan kokonaisuutena ja sen tulokset koostetaan lausuntoon opetustaidosta. Lausunto sisältää tiedot arvioinnin lähtökohdista ja selvittää kunkin hakijan opetusansioita suhteessa arviointiperusteisiin, matriiseihin ja/tai hakijan perusteltuun käsitykseen hyvästä opetuksesta.

Lausunnon päätarkoitus on antaa valmisteluryhmälle riittävät ja toimivasti jäsennellyt tiedot hakijoiden opetustaidosta. Lausunto kertoo selkeästi, keiden hakijoiden opetustaito on riittävä kyseiseen tehtävään ja selvittää erot näiden hakijoiden opetustaidossa. Hakijoita tulee vertailla tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Lausunto ei arvioi hakijoita pisteyttämällä vaan laatumäärein.

Täytettäessä opetustehtävää opetustaitotoimikunta soveltaa arvioinnissa tiedekunnan opetuksellisten ansioiden ja opetusnäytteen arviointimatriiseja:

Matriisi, asiantuntijuus (pdf)
Matriisi, opetusnäyte (pdf)

Selvitys opetuksellisesta asiantuntijuudesta hakemuksessa

Opetustehtävien hakijoita pyydetään hakuilmoituksessa liittämään hakemukseensa selostus opetusansioistaan. Selostukseen pyydetään kirjaamaan opetusajattelu, opetuskokemus, pedagogiset valmiudet, taito kehittää ja käyttää oppimateriaalia sekä muut ansiot opetuksessa. Tarkempia ohjeita:

Ohje hakijalle, opetuksellinen asiantuntijuus (pdf)

Opetusnäyte

Opetustehtävien hakijoita pyydetään antamaan opetusnäyte. Opetusnäyte voi olla luento, seminaarin ohjaus, muu opetustilanne tai niiden yhdistelmä. Tilaisuus on julkinen. Tarkempia ohjeita opetusnäytteestä:

Ohje hakijalle, opetusnäyte (pdf)

Tiedekunnan tehtäviä hakevien julkaisuluettelo laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuluokituksen ja yliopiston TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä käytettävän luokittelun mukaisesti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu), artikkeli konferenssijulkaisussa (vertaisarvioitu)
Artikkeliväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioimaton), vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)
Kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Monografiaväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
Artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön
Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli, yleistajuinen kirjan tai muun kokoomateoksen osa, yleistajuinen monografia

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkisen taiteellisen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely, tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma

G Opinnäytteet
Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö, pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö, lisensiaatintyö, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset
Myönnetty patentti

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat
Audiovisuaalinen aineisto, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto

Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.

Yliopistoportfolio tehtävän hakua varten

Opetus- ja tutkimustehtäviin haettaessa hakemukseen voidaan liittää yliopistoportfolio. Professorin tehtäviä koskeviin hakemuksiin liitetään englanninkielinen portfolio.

 1. Perustiedot
  Nimi, syntymäaika
  Nykyinen työnantaja, tehtävä ja sen alkamisajankohta
  Tutkinnot, oppiarvot ja vastaavat
  Aikaisemmat palvelussuhteet
  Työskentely ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa
 2. Ansiot tutkimuksessa ja tutkijankoulutuksessa
  Julkaisutoiminnan laatu ja laajuus (niiltä osin kuin asia ei käy ilmi julkaisuluettelosta)
  Tieteelliset asiantuntijatehtävät
  Kansainvälinen toiminta
  Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen ja projektitoiminnan laajuus ja johtaminen
  Yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa
  Ansiot tutkimustulosten hyödyntämisessä
  Tutkijankoulutuksen koordinointi ja muu osallistuminen valtakunnalliseen tutkijankoulujen toimintaan
  Jatkokoulutettavien määrä
  Jatkokoulutuksen opetus- ja ohjausmenetelmät
  Ohjatut väitöskirjat
  Väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä toimiminen
  Palkinnot ja muut merkittävät huomionosoitukset
 3. Ansiot opetustoiminnassa
  Opetustehtävien hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa selostus opetusansioistaan. Selostukseen pyydetään kirjaamaan opetusajattelu, opetuskokemus, pedagogiset valmiudet, taito kehittää ja käyttää oppimateriaalia sekä muut ansiot opetuksessa. Tarkempia ohjeita: Ohje hakijalle, opetuksellinen asiantuntijuus (pdf)
 4. Muut ansiot
  Tieteellisiin tai opetuksellisiin ansioihin perustuvat merkittävät yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja luottamustoimet yliopiston ulkopuolella
  Tieteellisiin ja opetuksellisiin ansioihin perustuvat merkittävät luottamustoimet, työryhmien ja toimikuntien jäsenyydet ja muut hallinnolliset tehtävät yliopiston piirissä
  Muut kuin tutkimukseen tai opetukseen liittyvät palkinnot ja muut merkittävät huomionosoitukset.