hum-opiskelu-perus.jpg

Huom. Tämän sivun tiedot koskevat lukuvuoden 2016–2017 opintoja. Humanistisen tiedekunnan koulutukset uudistuvat 2017, sivun tiedot päivitetään lukuvuoden 2016–2018 alussa.

Humanistisessa tiedekunnassa voit suorittaa alempana korkeakoulututkintona humanististen tieteiden kandidaatin (HuK, 180 opintopistettä) ja ylempänä korkeakoulututkintona filosofian maisterin (FM, 120 opintopistettä) tutkinnon.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa suoritat opintoja pääaineessa (perus- ja aineopinnot) sekä yhdessä tai useammassa sivuaineessa. Lisäksi tutkintoon kuuluu tiedekunnan yhteisiä opintoja (kieli- ja viestintä- sekä tietotekniikkaopintoja) sekä tarvittaessa muita opintoja niin että tutkinnon minimilaajuus täyttyy. Osana pääaineen aineopintoja teet myös ensimmäisen tieteellisen tutkielmasi, kandidaatintutkielman.

Filosofian maisterin tutkinnosta suurimman osan muodostavat pääaineen syventävät opinnot, osassa aineita tutkinto voi koostua kokonaan pääaineen opinnoista. Tutkintoon voi suorittaa sivuaineen tai tarvittaessa muita opintoja niin että tutkinnon minimilaajuus täyttyy. Osana pääaineen syventäviä opintoja kirjoitat myös pro gradu -tutkielman.

Opintoja suoritetaan tutkintovaatimusten mukaan. Tutkintovaatimuksissa on määritelty esimerkiksi se, mitä jonkin opintojakson suorittamiseksi on tehtävä ja millaisia taitoja opintojakson suoritettuasi olet saanut. Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat opetukseen osallistumisesta ja siihen liittyvien tehtävien tekemisestä kirjallisuuteen pohjautuviin tentteihin ja itsenäisiin kirjallisiin töihin eli esseisiin. Yliopiston yleisillä sivuilla on kerrottu tutkinnoista tarkemmin.

Opiskelu meillä on melko vapaata, sillä opiskelijana voit itse vaikuttaa monin osin tutkintosi sisältöön. Esimerkiksi sivuainevalinnat voivat olla usein hyvin yksilöllisiä. Vapauden vastapainona joudut suunnittelemaan opintoja, pohtimaan tavoitteitasi ja tekemään erilaisia valintoja opintoihin liittyvissä asioissa monia muita aloja itsenäisemmin. Tätä työtä ei kuitenkaan tarvitse yksin, sillä opintoja ja opintojen suunnittelua ohjataan tutkintojen aikana eri vaiheissa.

Pääaine on se aine, johon saat valinnassa tutkinnonsuoritusoikeuden. Suuri osa tutkinnostasi koostuu nimenomaan pääaineen opinnoista. Pääainetta on mahdollista tietyin ehdoin vaihtaa tiedekunnan sisällä opintojen aikana. Jo hakuvaiheessa on kuitenkin hyvä huomioida, että jos olet suorittanut perusopintojen kokonaisuuden pääaineestasi esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai tulet suorittamaan vain maisterintutkintoa, et voi vaihtaa pääainetta tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan.

Sivuaineita voi yleensä valita varsin vapaasti, joissakin aineissa on määritelty pakollinen sivuaine tai sivuaineita, mutta tällöinkin tutkintoon yleensä voi sisällyttää muita sivuaineita oman mielenkiinnon mukaan. Vain harva ammatti edellyttää tiettyjä sivuaineita, mutta esimerkiksi opettajan työstä kiinnostuneiden on syytä huomioida, että pätevyyttä varten tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Sivuaineita voit valita niin humanistisesta kuin Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Sivuainevalikoima on näin ollen Suomen suurin. Sivuaineen voit tehdä myös toisessa suomalaisessa yliopistossa (ns. JOO-opintoina) tai ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Humanistisen tiedekunnan aineista suurin osa on vapaita sivuaineita, eli niiden opiskelun sivuaineena voi aloittaa kuka vain Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija. Osa aineista on rajoituksen alaisia, jolloin aineen sivuaineopiskelua varten suoritetaan ensin sivuainekoe tai sivuaineoikeutta haetaan esimerkiksi erillisellä hakemuksella. Sivuainekokeen alaisia aineita ovat tyypillisesti suurimmat kieliaineet sekä historia-aineet.

Oppiaineiden tutkintovaatimuksiin ja opetustarjontaan voit tutustua WebOodissa (vasemman laidan valikosta pääset opinto-oppaisiin myös ilman sisäänkirjautumista). Yliopiston sivuille on koottu tietoa erilaisista vaihtoehdoista tutkinnon suorittamiseksi. Lisäksi kannattaa tutustua yliopiston opintojen suunnittelu -sivuun.

Tutkintoihin on mahdollista hyväksilukea myös muualla suoritettuja opintoja. Mikäli et ole käyttänyt aiemmin suoritettuja opintoja mihinkään muuhun tutkintoon, voidaan niitä hyväksilukea tutkinnon minimilaajuuteen. Opinnot voivat korvata opintojaksoja pää- tai sivuaineesta, sivuainekokonaisuuden, tiedekunnan yhteisiä opintoja tai muita opintoja. Toiseen tutkintoon käytettyjä opintoja voi hyväksilukea HuK-tutkintoon enintään 60 op (sekä lisäksi pakolliset kieliopinnot) ja FM-tutkintoon enintään 30 op. Toiseen tutkintoon käytettyjä opintoja voi hyväksilukea toiseen samantasoiseen tutkintoon tai ylemmästä tutkinnosta alempaan. Alemmasta tutkinnosta ei voi hyväksilukea opintoja ylempään tutkintoon.

Humanistisen alan opiskelijana voit muodostaa yksilöllisen opintopolun, oppia uutta maailmasta, väitellä ympäröivästä yhteiskunnasta ja hankkia laaja-alaisen sivistyksen joka kantaa elämässä pitkälle eteenpäin.