Opiskelijaksi Viikin normaalikouluun

Perinteikäs kärkikoulu

Koulun historia alkaa jo vuodesta 1869 ensimmäisenä suomenkielisenä tyttökouluna. Vuonna 2019 koulu täytti 150 vuotta. Tukeudumme perinteisiin mutta samalla suuntaamme ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Koulumme on arvostettu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla mm. monien vierailujen ja hankkeiden muodossa. Kestävän kehityksen toimintamme on saanut sertifikaatin vuonna 2008 ja se on päivitetty vuosina 2011, 2014 ja 2017. Lisäksi saimme Vihreän lipun vuonna 2010. Ylioppilaskirjoitustuloksemme ovat maan kärkiluokkaa.

Yliopiston koulu

Viikin norssi on Helsingin yliopiston koulu, jossa opiskelee noin 250 lukiolaista. Lukio painottaa laaja-alaista yleissivistystä ja uuden teknologian käyttöä opiskelussa. Koululla on kestävän kehityksen sertifikaatti ja Vihreä lippu. Lukion aikana on mahdollista suorittaa yliopisto-opintoja, puheviestinnän päättökoe ja useita lukiodiplomeja. Vuosittain toteutamme lukioproduktiona musikaalin. Lukio-opintoja tukee koulumme yhteisöllisyys ja opiskelijoita arvostava ilmapiiri. Samassa rakennuksessa toimii myös peruskoulu. Yliopiston kouluna meillä on myös opettajankoulutustehtävä. Tähän liittyen tutkimme, kokeilemme ja kehitämme uusia oppimisen ja opettamisen menetelmiä, työtapoja ja oppimateriaaleja. Ryhmäkokomme ovat keskimääräistä pienemmät.

Moderni lukio

Modernin koulun tilat ovat toimivat ja viihtyisät. Luokkatilat muodostavat aineittain soluja, jotka tuovat suureen koulurakennukseen useita opiskelijoiden oleskelutiloja. Koulu tarjoaa runsaasti soveltavia ja syventäviä kursseja. Erityisesti näitä on taito- ja taideaineissa, kuten kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, kotitaloudessa ja käsityössä. Myös kieliohjelma on monipuolinen. Yliopisto-opintoja tarjotaan mm. biologiassa, fysiikassa, historiassa, kemiassa, maantieteessä, matematiikassa ja tietotekniikassa. Koulussa on aktiivista oppilaskunta- ja tutortoimintaa, kestävän kehityksen toimintaa sekä erilaisia musiikki- ja ilmaisuproduktioita. Koulu painottaa hyvää ja turvallista oppimisympäristöä. Luokkatiloissa on ajanmukainen tekniikka mm. opetusvälineiden, ilmastoinnin ja valaistuksen osalta.

Laaja kielitarjonta

A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa B1: ruotsi B2: espanja, ranska, saksa, venäjä B3: espanja, ranska, saksa, venäjä

Lukiodiplomit

Kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, media, musiikki, tanssi

Yhteistyö

Tärkein yhteistyötahomme on Helsingin yliopisto, jossa lukiolainen voi suorittaa tiettyjä opintoja jo lukioaikana. Tähän liittyen lukiolainen voi osallistua myös mm. geenitekniikan laboratoriokurssille Viikin kampuksella tai olla mukana kansainvälisissä hankkeissa kuten Cern-ydintutkimuskeskus. Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) kanssa toteutamme myös kansainvälisiä yhteiskuntaopin kursseja.

Avoimien ovien päivät

Lukuvuoden 2020-2021 päiviä ei ole vielä sovittu

Muista ajoista voi tarvittaessa sopia opinto-ohjaajien kanssa.

Liikenneyhteydet

Yhteystietojen lopussa on ohjeita Viikin normaalikoulun lukioon saapumisesta.

Keskiarvorajoja

Alin keskiarvoraja keväällä 2019 oli 9,23 ja keväällä 2018 9,58

 

 

Deutsches Sprachdiplom (DSD)

Saksan kielidiplomi, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz eli DSD on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset. Kielidiplomikokeet koostuvat neljästä osiosta, jotka mittaavat tekstin tuottamisen taitoa, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja suullista kielitaitoa. Koko tutkinto suoritetaan koulussamme. Kirjalliset kokeet tarkastetaan ja arvioidaan Saksassa, mutta suullinen koe arvioidaan koulussamme. Tutkinnon suorittaminen on Viikin normaalikoulun lukion opiskelijoille maksutonta.

DSD I vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 ja sitä voi hyödyntää mm. haettaessa työharjoitteluun tai työhön saksalaiselle kielialueelle.

DSD II vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 tai C1 ja yhdessä suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen kanssa se avaa ovia Saksan, Itävallan tai Sveitsin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

DSD-kokeita järjestetään vuosittain yli 60 maassa virallisesti hyväksytyissä PASCH-kouluissa (Schulen – Partner der Zukunft), joihin Viikin normaalikoulun lukiokin kuuluu.
Kysy lisää DSD-tutkinnon suorittamisesta saksankielen opettajilta.
Voit lukea lisätietoa myös DSD:n virallisilta kotisivuilta

DELF-kielitutkinnot

Koulumme on virallinen DELF-koekeskus.

•- Viralliset Ranskan opetusministeriön kansainväliset tutkinnot
•- Kaikki tasot A1-B2
•- Diplomit voimassa pysyvästi

Tutkinnot soveltuvat jokaiselle, joka tarvitsee diplomin kielitaidostaan ammattia tai opintoja varten. Tutkinnot voidaan suorittaa yksi tai useampi kerrallaan kokelaan haluamassa järjestyksessä, yhdessä tai useammassa maassa ilman aikarajoituksia. Ylimpien tasojen menestyksellinen suorittaminen on samalla reitti jatko-opintoihin Ranskassa.

Kevään yhteishaussa voit hakea elokuussa alkavaan koulutukseen. Haet samalla hakulomakkeella ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

  • hakuaika helmi-maaliskuussa
  • samalla hakulomakkeella voit hakea enintään viiteen eri koulutukseen.
  • valinnan tulokset saat kesäkuussa
  • oppilaitokset järjestävät lisähakuja mahdollisille vapaille opiskelupaikoille.

Rehtori Reijo Honkasen rahasto voi myöntää eri hakemuksesta taloudellista avustusta lukio-opintoihin. Tuki on tarkoitettu Viikin normaalikoulun opiskelijalle, jonka huoltajan varallisuus ei riitä lukio-opintojen riittävään tukemiseen. Rahaston pääoma ei mahdollista toistaiseksi monien opiskelijoiden avustamista, joten hakemuksessa on oltava hyvät perustelut tuen tarpeelle. Avustus on tarkoitettu esim. lukion alkuvaiheen oppikirjojen tai tietokoneen hankintaan.

 

Vapaamuotoinen hakemus rahaston tuesta osoitetaan sähköpostilla tai kirjeitse rehtorille. Tukihakemus on oltava  perillä ennen uuden lukuvuoden alkua, kunakin vuonna viimeistään 31.heinäkuuta. Hakemukseen voi liittää haluamiaan asiakirjoja lisäperusteiksi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti rehtorin ja kuraattorin toimesta. Päätös rahaston mahdollisesti myöntämästä tuesta pyritään antamaan ennen uuden lukuvuoden koulutyön alkua.

 

 

Koulukuraattorimme puoleen voi kääntyä aina, kun taloudellisen tuen tarve lukio-opintoihin ilmenee. Kuraattori kertoo lukuvuoden alussa myös muista keinoista saada avustusta lukio-opintoihin.

Hakemukset rahaston tuesta lähetetään sähköpostilla:

 

marja.k.martikainen (at) helsinki.fi

tai kirjeitse:

HY Viikin normaalikoulu
Rehtori Marja Martikainen
PL 30 (Kevätkatu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Haluatko lahjoituksellasi tukea lukiolaisen opintoja Viikin normaalikoulussa?

Rehtori Reijo Honkasen rahasto Helsingin yliopistossa ottaa vastaan lahjoituksia. Rahastosta jaetaan vuosittain avustuksia erityisesti taloudellisin perustein Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio-opiskelijoille.

Lahjoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa: onlinedonation.helsinki.fi tai Helsingin yliopiston rahastojen tilille: FI32 1572 3000 0300 72 (NDEAFIHH) viestillä "Reijo Honkasen rahasto". Lisätietoja Helsingin yliopiston rahastoista ja mm. verovähennysoikeudesta: www.helsinki.fi/lahjoita